A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Alapító okiratának módosítása

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: törvény) 2023. január 1-jei hatálybalépésével olyan intézkedések kerültek bevezetésre, melyek a törvény indoklása szerint az egészségügyi ellátórendszer megújításához szükségesek.

 

I. A változtatások egyik eleme a területi védőnői ellátás során az állami szerepvállalás biztosítása akként, hogy a területi védőnői ellátás 2023. július 1-jétől kikerült az önkormányzatok hatásköréből és az állam az irányító vármegyei intézményfenntartó útján működteti tovább. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tekintetében a feladat ellátása a Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórházhoz (a továbbiakban: Kórház) került át.

Az ellátás jogszabályban előírt tárgyi feltételeit az állam a települési önkormányzattal kötött megállapodás útján biztosítja. A védőnők felett a munkáltatói jogokat a Kórház gyakorolja 2023. július 1-jétől.

Az önkormányzat egészségügyi alapellátási feladata e tárgykörben a törvény erejénél fogva megszűnt, ezért az intézmény alapító okiratának a módosítása szükséges. A védőnői szolgálat telephelyei a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény (a továbbiakban: Intézmény) telephelyei közül kikerülnek, kivéve az iskolavédőnői szolgálatokat.

 

II: A Kozma Med Kft. feladat-ellátási szerződést kötött az önkormányzattal az érdi 13. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására. A háziorvosi tevékenységét dr. Kozma Panna 2023. szeptember 1-jétől kezdte meg személyesen, gazdasági társasága ügyvezetőjeként. Az Érd, Bajcsy Zsilinszky út 40. szám alatti háziorvosi rendelő a gazdasági társaság telephelyeként bejegyzésre került.

Az Intézménnyel kötött feladat-ellátási szerződés ettől a naptól megszűnt, így a telephely az Intézmény Alapító okiratából törlésre kerülhet.

 

III. Az Érdi Tankerületi Központ által kiadott, és 2023. szeptember 1. napjától hatályos szakmai alapdokumentum szerint az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola székhelye: 2030 Érd, Burkoló utca 40., telephelye: 2030 Érd, Törökbálinti út 1., mely önálló ügyvitellel nem rendelkező feladatellátási helyként került nyilvántartásba vételre. A székhely módosítása miatt az intézmény alapító okiratának módosítása szükséges az iskolavédőnői telephely címe tekintetében.

 

A Közgyűlés 388/2023. (XII.14.) határozatával a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény alapító okiratának fent leírtak szerinti módosításáról döntött. A Magyar Államkincstár a közfeladat átadása tekintetében hiánypótlásra hívta fel az önkormányzatot, ezért az alapító okirat a közfeladat átadására vonatkozó ponttal kiegészítve ismételten előterjesztésre kerül.

 

Az Alapító okirat módosításával többletköltség nem merült fel, a működéssel kapcsolatos pénzügyi fedezet az Intézmény költségvetésében biztosított.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjék az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

 

Érd, 2024. március 21.

 

 

 
   

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény (székhely: 2030 Érd, Felső utca 39-41.) 139/2023. (V. 25.) határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától az 1. melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

 

 Ezzel egyidejűleg a Közgyűlés a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosításáról szóló 388/2023.(XII.14.) határozatát visszavonja. 

 

Határidő:         a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges