A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a szolgáltatások szolgáltatási önköltségének megállapítása

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) számú önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom.

 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoctv.) 115. § (1) bekezdése, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 147. §-a alapján a szociális szolgáltatások, továbbá – a közétkeztetés kivételével – a gyermekjóléti ellátások esetén a tárgyévre tervezett adatok alapján a szolgáltatási önköltséget és az intézményi térítési díjat a fenntartó a tárgyév április elsejéig állapítja meg.

 

A jogszabályi előírásra figyelemmel a Szociális Gondozó Központ Érd továbbá a Pöttöm Sziget Bölcsőde az Intézményi Gondnokság közreműködésével elvégezte a szolgáltatási önköltség 2024. évi megállapítására vonatkozó számításokat, melyet a határozati javaslat táblázata mutat be.

A szolgáltatási önköltség meghatározása arra tekintettel fontos, mivel a Szoctv.-ben foglaltak szerint az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Bizonyos ellátások tekintetében a szolgáltatási önköltségre fedezetet nyújt a központi költségvetésből származó normatív finanszírozás, így térítési díj nem kérhető az ellátást igénybe vevőktől, ezért ezen szolgáltatásokat (családok átmeneti otthona, házi gyermekfelügyelet, támogató szolgálat) az intézményi térítési díjakról szóló táblázat sem tartalmazza a továbbiakban.

 

A jelenlegi előterjesztés térítési díjemelésre vonatkozó javaslatot nem tartalmaz, az egyes szolgáltatások szolgáltatási önköltsége alapján az intézményi térítési díj megállapítását a rendelettervezet melléklete szerint javaslom elfogadásra.

 

Az étkezési térítési díjak beszedésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok csökkentése, továbbá a befizetések egyszerűsítése céljából az önkormányzat 2024. szeptember hónaptól az E-Menza rendszer bevezetéséről döntött. A szükséges informatikai rendszer beszerzése megtörtént, a működtetési feltételek kidolgozása folyamatban van. A rendszer hatékony alkalmazása érdekében az étkezési térítési díjak eddigi utólagos befizetéséről célszerű áttérni az előre fizetésre, amelyre vonatkozó szabályozás rendeleten történő átvezetése szükséges a rendelet tervezet 2. §-ában foglaltak szerint.

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével megtörtént a szabályozás várható következményeinek felmérése és megállapítást nyert, hogy a rendelet-módosításban foglaltaknak jelentősnek ítélt társadalmi hatása, gazdasági hatása, környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint azok végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincs.

 

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós joggal összhangban van, azzal ellentétes szabályozást nem alakít ki.

 

Jelen előterjesztői indokolás a Jat. 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján közzétételre kerül.

 

Érd, 2024. március 1.

 

 

dr. Csőzik László

polgármester

 

HATÁROZATI JAVASLAT

                                                                

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások szolgáltatási önköltségét 2024. április 1-jétől az alábbiak szerint határozza meg:

 

Az egyes ellátási formák szolgáltatási önköltsége

 

Ellátási forma szolgáltatási egység

Szolgáltatási
önköltség (forint)

Bölcsőde

  Bölcsődei gondozás naponta

6 518

  Időszakos gyermekfelügyelet naponta

6 518

Étkeztetés

  Helyben fogyasztott étkeztetés naponta

2 486

  Kiszállított étkeztetés naponta

3267

Házi segítségnyújtás

  Személyi gondozás óránként

3 442

  Szociális segítés óránként

7 867

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás naponta

98

Idősek nappali ellátása

  Napközbeni tartózkodás naponta

5 017

  Személyszállítás naponta

2009

Demens személyek nappali ellátása

  Napközbeni tartózkodás naponta

12 050

  Napközbeni tartózkodás normál étkeztetéssel naponta

15 212

  Napközbeni tartózkodás diétás étkeztetéssel naponta

15 363

  Személyszállítás naponta

2009

Fogyatékos személyek nappali ellátása

  Napközbeni tartózkodás naponta

389

  Napközbeni tartózkodás étkeztetéssel naponta

2 606

Átmeneti ellátás

  Hajléktalanok átmeneti szálláshelye naponta

5 952

Tartós bentlakást nyújtó ellátás

  Idősek otthona naponta

10 309

A feltüntetett összegek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

 

 

… TERVEZET!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének .../.... (...) önkormányzati rendelete

 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 


 1. §

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(2) A törvényben meghatározott szolgáltatási körön túlmenően az önkormányzat térítésmentesen biztosítja

 1. a) a házi gyermekfelügyeletet,
 2. b) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást érdi lakosok részére,
 3. c) a támogató szolgálat keretében biztosított személyi szállítást és személyi segítést,
 4. d) a családok átmeneti otthona ellátást,
 5. e) a támogatott lakhatás szolgáltatásban részesülő személy részére biztosított bármely szolgáltatási elemet, amelyre tekintettel a támogatott lakhatást biztosító szolgáltató a Szociális Gondozó Központ Érddel kötött megállapodásban vállalja a mindenkori önköltség megfizetését, továbbá
 6. f) a fogyatékos személyek nappali ellátását az érdi lakóhellyel rendelkező, súlyosan fogyatékos, fejlesztő nevelés-oktatásban részesülő gyermekek esetén.”

 

 1. §

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(3) A térítési díjat az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig köteles megfizetni.”

 

 1. §

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 1. §

 

 • Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2024. április 1-jén lép hatályba. 
 • E rendelet 2. §-a 2024. augusztus 15. napján lép hatályba.

 

Általános indokolás:

 

A jogszabályi rendelkezéseken alapuló felülvizsgálati kötelezettség, az intézményi térítési díj, továbbá a gazdasági folyamatok miatt egyes esetekben a térítési díj megállapítására vonatkozó szabályozási igény miatt vált szükségessé a rendelet módosítása.

 

Részletes indokolás:

 

 1. §

 

A térítésmentesen biztosított szolgáltatásokat szabályozó rendelkezés.

 

 1. §

 

A közétkeztetésben a térítési díj megfizetésének időpontját szabályozó rendelkezés.

 

 1. §

 

Az egyes szolgáltatások igénybevételéért fizetendő térítési díj mértékét szabályozó rendelkezés.

 

 1. §

 

Hatályba léptető rendelkezés.

 

 

 

 

 1. melléklet

 

„Intézményi térítési díjak

 

 

A

B

1

Ellátási forma

Szolgáltatási egységre jutó intézményi térítési díj

2

Bölcsőde

 

3

            Bölcsődei gondozás

naponta 695 Ft

4

            Időszakos gyermekfelügyelet

naponta 1 285 Ft

5

Étkeztetés

 

6

            Helyben fogyasztott étkeztetés

naponta 2 190 Ft

7

            Kiszállított étkeztetés

naponta 2 295 Ft

8

Házi segítségnyújtás

 

9

            Személyi gondozás

óránként 1 240 Ft

10

            Szociális segítés

óránként 1 240 Ft

11

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

naponta 100 Ft

12

Idősek nappali ellátása

 

13

            Napközbeni tartózkodás

naponta 2 930 Ft

14

            Személyszállítás

naponta 225 Ft

15

Demens személyek nappali ellátása

 

16

            Napközbeni tartózkodás

naponta 1 765 Ft

17

            Napközbeni tartózkodás étkeztetéssel

naponta 2 680 Ft

18

            Személyszállítás

naponta 225 Ft

19

Fogyatékos személyek nappali ellátása

 

20

            Napközbeni tartózkodás

naponta 390 Ft

21

            Napközbeni tartózkodás étkeztetéssel

naponta 2 605 Ft

22

Átmeneti ellátás

 

23

            Hajléktalanok átmeneti szálláshelye

naponta 3 530 Ft

24

Tartós bentlakást nyújtó ellátás

 

25

            Idősek otthona

naponta 5 150 Ft

A közétkeztetés típusonkénti intézményi térítési díja

 

A

B

C

D

E

F

26

Közétkeztetés típusa

forint adagonként

naponta

összesen

27

reggeli

tízórai

ebéd

uzsonna

28

Bölcsődei étkezés

221

96

349

178

844

29

Bölcsődei diétás étkezés

352

111

439

367

1 269

30

Óvodai étkezés

193

519

187

899

31

Óvodai diétás étkezés

225

540

204

969

32

Általános iskola alsó tagozat étkezés

223

598

221

1 042

33

Általános iskola alsó tagozat diétás étkezés

251

650

249

1 150

34

Általános iskola felső tagozat étkezés

246

705

236

1 187

35

Általános iskola felső tagozat diétás étkezés

281

757

277

1 315

36

Középiskolai étkezés

287

844

257

1 388

37

Középiskolai diétás étkezés

532

902

585

2 019

38

Alkalmazottak étkeztetése

287

844

257

1 388

39

Alkalmazottak diétás étkeztetése

432

901

361

1 694

                        A feltüntetett összegek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.”