Az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő egyes köznevelési intézmények átszervezésének véleményezése

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

Az Érdi Tankerületi Központ igazgatója mellékelt levelében kérte az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola és az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Módszertani Gyógypedagógiai Intézmény átszervezésével kapcsolatban – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 83.§ (3) bekezdésének h) pontja szerint – a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét. Az átszervezés következtében az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola székhelyén az általános iskolai tanulói létszám 750-ről 850 főre növekedne, az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Módszertani Gyógypedagógiai Intézmény vonatkozásában pedig az utazó gyógypedagógusi hálózat számára új telephely létesülne Tinnyén.

Az Nktv. 83.§ (5) bekezdése szerint a vélemény kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény kialakításához – az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva – legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére. A megkeresés 2024. február 29. napján érkezett, a levélben foglalt határidő módosításának egyeztetése telefonon az Érdi Tankerületi Központtal megtörtént.

A megkeresés az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola átszervezésének indokaként mindössze annyit tartalmaz, hogy azt a demográfiai adatok indokolják, az épület hasznos alapterülete azt lehetővé teszi, továbbá hogy humán erőforrást nem igényel. Nem tartalmazza az indokolás a tanulócsoportok számának, az egyes évfolyamok létszámának, a nevelő-oktató munka szakmai, személyi és tárgyi feltételeinek esetleges változására vonatkozó adatok bemutatását, amelyek hiányában nem állapítható meg, hogy a tervezett átszervezés kellően alátámasztott-e, továbbá nem okozza-e a nevelő-oktató munka feltételeinek aránytalan mértékű minőségromlását. Erre tekintettel az átszervezési elképzelés meglátásom szerint nem támogatható. 

Az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Módszertani Gyógypedagógiai Intézmény, Tinnyén kialakítandó új telephelyén tervezett tevékenység feltételei – az utazó gyógypedagógusi hálózat tekintetében – Érden is, akár az Önkormányzattól a Tankerületi Központ számára ingyenesen átadott Alispán utcai épületben is biztosíthatóak.

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosaként, véleményezési jogával élve szíveskedjék az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

 

Érd, 2024. március 18.

 

Szűcs Gábor

    alpolgármester

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének véleménye az Érdi Tankerületi Központ 2024. február 29. napján kelt megkeresésében foglalt, az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola és az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Módszertani Gyógypedagógiai Intézmény tervezett átszervezése kapcsán a következő:

 

  1. az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Módszertani Gyógypedagógiai Intézmény Tinnyén kialakítandó új telephelyén tervezett tevékenység feltételei Érden is, akár az Önkormányzattól a Tankerületi Központ számára ingyenesen átadott Alispán utcai épületben is biztosíthatóak,
  2. az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola tekintetében a rendelkezésre álló adatok alapján nem zárható ki az átszervezést követően a nevelő-oktató munka feltételeinek és színvonalának minőségromlása, továbbá
  3. a megküldött dokumentum tartalma az átszervezési elképzelések részletes áttanulmányozására és a teljes egészében megalapozott szakmai vélemény kialakítására nem alkalmas.

 

Határidő:        határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges