Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos 2023. évi közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól, a szennyvíz kezeléséről

 

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás biztosítása a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 11. pontja alapján.

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgt.) 44/C.§ (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat vagy azok társulása kötelezően ellátandó közszolgáltatásként a közüzemi csatornahálózatba, vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást szervez és tart fenn.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, figyelembe véve a Vgt. 44/F.§ (3) bekezdés c) pontjában foglaltakat, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó közszolgáltatási feladatainak teljes körű ellátására a 123/2018.(V.31.) határozatával, 2018. június 15. napjától az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelölte ki, mint közszolgáltatót (a továbbiakban: Közszolgáltató), és vele közszolgáltatási szerződést kötött.  

 

A Közszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződés alapján ellátott tevékenységére a környezetvédelmi, vízügyi és közegészségügyi előírások, a Vgt. hatályos rendelkezései, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 17/2015.(V.7.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: önkormányzati rendelet) előírásai vonatkoznak. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (szippantott szennyvíz) fogadására és további kezelésére vonatkozóan Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 124/2018.(V.31.) közgyűlési határozat alapján, 2018. június 15. napjától együttműködési megállapodást kötött az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft-vel.

 

A Közszolgáltató közszolgáltatási tevékenységét az egyes ingatlanok tulajdonosainak és használóinak javára és költségére végzi. A közszolgáltatási szerződés hatálya alá tartozó közszolgáltatás ellenértékét egységnyi díjtétel formájában Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzati rendeletében határozta meg, mint közszolgáltatási díjat.  

 

A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény előírásai értelmében – a Vgt. 44/B. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlantulajdonosok közül a természetes személy ingatlantulajdonos részére - a fenti közszolgáltatás tekintetében a számlában meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) a 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90 %-át.

 

A közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján a Közszolgáltató feladatát képezi, hogy a közszolgáltatás ellátásának előző évi tapasztalatairól az Önkormányzat részére minden évben tájékoztatást adjon, beszámolót készítsen. A Vgt. 44/H.§ alapján a közszolgáltató köteles a közszolgáltatási tevékenységéről évente részletes költségelszámolást készíteni, és azt a tárgyévet követő év március 31. napjáig a települési önkormányzat részére benyújtani.

 

A fentiek alapján az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság benyújtotta a 2023. évre vonatkozó beszámolóját, amely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámolóban foglaltak alapján a határozati javaslat elfogadására!

 

 

Érd, 2024. március 18.

                  

                                                                                     dr. Csőzik László

                                                                                      polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Sas u. 2.) által Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén 2023. évben ellátott, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámolóját a határozat mellékletében foglaltak szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:         a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges