A „Virágzó érdi porta” elismerő cím alapításáról szóló 16/2023. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítása

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel a „Virágzó érdi porta” elismerő cím alapításáról szóló 16/2023. (V.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításának szükségességét az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati formában működteti városszépítő és egyben kertészeti kultúrát elismerő kitüntetése adományozásának rendszerét. Az elmúlt év tapasztalatai alapján módosítások váltak szükségessé az eljárás folyamatában.

 

A pályázatok elbírálásának előkészítésébe fontosnak tartunk bevonni kertészeti, növénytani és tájépítész szakembereket, amennyiben a pályaművek megítélésnél ennek szükségessége felmerül. A szakmailag kiváló döntést a minőségi szakvélemények megalapozhatják.

 

Ugyancsak fontos, hogy a Fenntarthatósági Bizottság világos, egyszerű döntéshozatalt folytasson, ezért nagyobb autonómiát kapnának a döntési mechanizmusban. Hangsúlyosan jelenik meg az értékelési folyamatban a pályázók személyes felkeresésének lehetősége, hogy ne pusztán fényképek alapján kelljen véleményt alkotni.

 

Javaslom egy olyan új rendelkezés bevezetését is a rendeletben, melynek értelmében nem indulhat pályázóként a pályázati eljárásban döntéselőkészítőként résztvevő személy, a pályázat elbírálására hatáskörrel rendelkező testület tagja, a pályázat elbírálásának hatáskörét gyakorló testület tagja, valamint e személyek közeli hozzátartozója. A szabályozás azt a célt szolgálná, hogy a díjak külső befolyástól mentesen kerülhessenek kiosztásra, és esetleges magánérdekek ne veszélyeztethessék a pályázati eljárás tisztaságát. 

 

A pályázatok beadására is hosszabb idő – 60 nap - áll majd a jelentkezők rendelkezésére, így bőven nyári időszakban lehet megörökíteni a kerteket, erkélyeket, utcafrontokat, amikor is legszebb állapotukat mutatják.

A meghosszabbított pályázati elbírálási idő - 45 nap - ad majd lehetőséget a szakmailag kiérlelt, felelősségteljes döntésre.

A benyújtási és elbírálási határidők kitolása miatt az elismerések átadási időpontjára vonatkozó rendelkezést is módosítani szükséges.

 

 

A Jat. 17. §-a alapján a szabályozás várható következményeinek felmérése előzetes hatásvizsgálat elvégzésével megtörtént. A hatásvizsgálat eredményét egyebekben az indokolás mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be.

 

Jelen előterjesztői indokolás a Jat. 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzétételének megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) számú IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján közzétételre kerül.

 

Érd, 2024. március 21.

 

 

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

TERVEZET!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének .../.... (...) önkormányzati rendelete

 

a „Virágzó érdi porta” elismerő cím alapításáról szóló 16/2023. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. §

A „Virágzó érdi porta” elismerő cím alapításáról szóló 16/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Az elismerésre a település közigazgatási területén fekvő lakóingatlan természetes személy tulajdonosa, valamint utcák, utcaszakaszok, egyéb közterület-részek vagy társasházak közössége (a továbbiakban: lakóközösség) pályázhat az alábbi kategóriákban:

 1. a) „Virágzó érdi porta”;
 2. b) „Bőtermő érdi konyhakert”;
 3. c) „Szép érdi utcafront”;
 4. d) „Szép érdi erkély, terasz”;
 5. e) „Ökokert”.

(2) Nem indulhat pályázóként

 1. a) a pályázati eljárásban döntés előkészítőként résztvevő személy,
 2. b) a pályázat elbírálására hatáskörrel rendelkező testület tagja,
 3. c) a pályázat elbírálásának hatáskörét gyakorló testület tagja,
 4. d) az a)-c) pont alá tartozó személyek közeli hozzátartozója.”
 5. §

A „Virágzó érdi porta” elismerő cím alapításáról szóló 16/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A pályázat benyújtási határideje a pályázat kiírását követő 60. nap.”

 1. §

(1) A „Virágzó érdi porta” elismerő cím alapításáról szóló 16/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az elismerés adományozásáról legkésőbb a benyújtási határidőt követő 45. napig a Bizottság dönt.”

(2) A „Virágzó érdi porta” elismerő cím alapításáról szóló 16/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelet 7. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A pályázatok elbírálására során a Bizottság szakértők közreműködését is igénybe veheti a folyamat szakmaiságának biztosítására. A szakértők díjazásban nem részesülhetnek.

(4) Az értékelés folyamán a felkért szakembereknek és a minősítést végzőknek a pályázók kertjeinek, erkélyeinek személyes felkeresésére is lehetőségük van.”

 1. §

A „Virágzó érdi porta” elismerő cím alapításáról szóló 16/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az elismerések kihirdetésére és átadására ünnepélyes keretek között kerül sor.”

 1. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

Általános indokolás

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati formában működteti városszépítő és egyben kertészeti kultúrát elismerő kitüntetése adományozásának rendszerét. Az elmúlt év tapasztalatai alapján módosítások váltak szükségessé az eljárás folyamatában.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Olyan új rendelkezés bevezetését tartalmazza, melynek értelmében nem indulhat pályázóként a pályázati eljárásban döntéselőkészítőként résztvevő személy, a pályázat elbírálására hatáskörrel rendelkező testület tagja, a pályázat elbírálásának hatáskörét gyakorló testület tagja, valamint e személyek közeli hozzátartozója. A szabályozás azt a célt szolgálja, hogy a díjak külső befolyástól mentesen kerülhessenek kiosztásra, és esetleges magánérdekek ne veszélyeztethessék a pályázati eljárás tisztaságát. 

A 2. §-hoz

A pályázatok beadására hosszabb idő – 60 nap - áll majd a jelentkezők rendelkezésére, így bőven nyári időszakban lehet megörökíteni a kerteket, erkélyeket, utcafrontokat, amikor is legszebb állapotukat mutatják.

A 3. §-hoz

A meghosszabbított pályázati elbírálási idő - 45 nap - ad majd lehetőséget a szakmailag kiérlelt, felelősségteljes döntésre.

 

A pályázatok elbírálásának előkészítésébe fontosnak tartunk bevonni kertészeti, növénytani és tájépítész szakembereket, amennyiben a pályaművek megítélésnél ennek szükségessége felmerül. A szakmailag kiváló döntést a minőségi szakvélemények megalapozhatják.

 

Ugyancsak fontos, hogy a Fenntarthatósági Bizottság világos, egyszerű döntéshozatalt folytasson, ezért nagyobb autonómiát kapnának a döntési mechanizmusban. Hangsúlyosan jelenik meg az értékelési folyamatban a pályázók személyes felkeresésének lehetősége, hogy ne pusztán fényképek alapján kelljen véleményt alkotni.

 

 

A 4. §-hoz

A benyújtási és elbírálási határidők kitolása miatt az elismerések átadási időpontjára vonatkozó rendelkezést is módosítani szükséges.

Az 5. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.