Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés 96/2017. (IV.27.)határozatával arról döntött, hogy az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagjaként hozzájárul a társasági szerződés olyan tartalmú módosításához, mely szerint a felügyelőbizottság tagjait az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás jelöli, és a felügyelőbizottsági tagok megválasztásánál és visszahívásánál a tagok a Társulással együtt szavaznak. 

A Társaság felügyelő bizottsága a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (2) bekezdése értelmében jelenleg három tagból áll, akik megbízatása határozatlan időre szól. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:26. §(5) bekezdése szerint: 

„A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.” 

A Ptk. 3:25. § (2) bekezdése a következőképpen rendelkezik: 

„(2) A jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.” 

A Társulási Tanács a következő személyeket javasolta felügyelőbizottsági tagnak: 

1. Kőszegi Zoltán, Dabas Város Polgármestere

2. Pápai Mihály, Gyál Város Polgármestere

3. Szlahó Csaba, Vecsés Város Polgármestere. 

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a fenti jelölési javaslatot fogadja el, és a jelenlegi felügyelő bizottsági tagok visszahívása mellett döntsön az új tagok személyéről! 

Érd, 2017. május 16.

 

T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagja indítványozza a Társaság felügyelőbizottsága jelenlegi tagjainak - Szabó Béla, Rónyai Gábor és Hegedűs Márta - 2017. május 31. napjával történő visszahívását. 

2. A Közgyűlés 2017. június 1. napjával a Társaság felügyelőbizottsági tagjának jelöli: 

Kőszegi Zoltánt, Dabas Város Polgármesterét

Pápai Mihályt, Gyál Város Polgármesterét, és

Szlahó Csabát, Vecsés Város Polgármesterét. 

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a jelen határozatban foglalt döntést a Társaság taggyűlésén képviselje, és az ennek megfelelő társasági szerződés módosítását aláírja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.