Tisztelt Közgyűlés! 

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 57/A. § (1) és (2) bekezdései szerint, az Integrált Területi Program megvalósítása érdekében, a területi kiválasztási rendszer eljárásrendben meghirdetett felhívásokra benyújtott támogatási kérelem kizárólag akkor támogatható, ha az Irányító Hatóság és a döntés-előkészítő bizottságba delegált tag is támogatja azt. A támogatási kérelmekről a döntés-előkészítő bizottság javaslatát figyelembe véve az Irányító Hatóság vezetője dönt. 

A döntés-előkészítő bizottság két főből áll, tagjai az irányító hatóság és a területi szereplő által delegált egy-egy fő. Érd Megyei Jogú Város, mint területi szereplő tehát szavazati joggal részt vesz a döntés-előkészítő bizottságban. A döntés-előkészítő bizottságba delegált tagok kijelölésekor figyelembe kell venni a Korm. rendelet 39. § (3) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi szempontokat. 

A Korm. rendelet 57/A. § (4) bekezdése alapján a területi szereplő által delegált tag a döntés-előkészítő bizottságban a területi szereplő közgyűlése határozatában hozott döntési javaslatot képviseli. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkára február 24-ei dátummal küldte meg előterjesztését a VEKOP-6.1.1-15-RD2 azonosítószámú, „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című felhívás Döntés-előkészítő Bizottság írásbeli döntési javaslat-tételére vonatkozóan.

Az előterjesztés alapján a VEKOP-6.1.1-15-RD2 azonosítószámú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című felhívás 400 millió Ft-os keretösszegű támogatási konstrukciójára 4 db támogatási kérelem érkezett be, melyek a következők: 

A támogatási kérelem azonosítószáma

A támogatási kérelem címe

Támogatást
igénylő

Igényelt támogatás összege

VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00001

Az érdi Pöttöm Sziget Bölcsőde férőhelybővítése

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

14 352 314 Ft

VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002

Az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületegyüttesének felújítása

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

85 647 686 Ft

VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00003

Érd Fenyves-Parkvárosban új óvoda építése

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

300 000 000 Ft

VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00004

Gyermekellátó kapacitások fejlesztése és bővítése a Hangok Kertje Nonprofit Kft-nél

HANGOK KERTJE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

53 318 483 Ft

A terület-specifikus értékelési szempontokat vizsgálva a következő megállapítást teszem: 

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott következő projektek: „Az érdi Pöttöm Sziget Bölcsőde férőhelybővítése”, „Az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületegyüttesének felújítása”, „Érd Fenyves-Parkvárosban új óvoda építése” Érd Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában nevesítésre kerültek.

2. Érd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában szintén nevesítésre kerültek a projektek.

3. A Batthyány 2015-2020 Program – az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 196/2015. (IX.24.) számú, Érd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere fejlesztési programjáról szóló határozata - tartalmazza a Pöttöm Sziget Bölcsődére és az Apró Falva Bölcsődére vonatkozó projekteket.

4. A Batthyány 2015-2020 Program – az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 197/2015. (IX.24.)számú, Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményrendszerének (óvodák) fejlesztésére vonatkozó programja elfogadásáról szóló határozata - tartalmazza a Kincses Óvodára és a Fenyves-Parkvárosi óvodára vonatkozó projekteket.

5. Érd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában tett indikátorvállalás tekintetében jelentős mértékben járul hozzá az indikátorok célértékének teljesítéséhez.

 

A Hangok Kertje Nonprofit Kft. által benyújtott „Gyermekellátó kapacitások fejlesztése és bővítése a Hangok Kertje Nonprofit Kft-nél” című projektet vizsgálva a következő megállapítást teszem: 

1. Érd Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának nem része a projekt.

2. Érd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának nem része a projekt.

3. A Batthyány 2015-2020 Program - az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 196/2015. (IX.24.) számú, Érd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere fejlesztési programjáról szóló határozata - nem tartalmazza a projektet. 

4. Érd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában tett indikátorvállalás tekintetében kisebb mértékben járul hozzá az indikátor célértékének teljesítéséhez. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkára 2016. október 24-ei dátummal küldte meg előterjesztését a VEKOP-6.1.1-15-RD1 azonosítószámú, „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című felhívás Döntés-előkészítő Bizottság írásbeli döntési javaslat-tételére vonatkozóan.

Az előterjesztés alapján a VEKOP-6.1.1-15-RD1 azonosítószámú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című felhívás 400 millió Ft-os keretösszegű támogatási konstrukciójára 2 db támogatási kérelem érkezett be, melyek a következők: 

A támogatási kérelem azonosítószáma

A támogatási kérelem címe

Támogatást
igénylő

Igényelt támogatás összege

VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00001

„Az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának felújítása”

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

100 000 000 Ft

VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00002

„Az Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodájának újjáépítése”

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

300 000 000 Ft

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen! 

Érd, 2017. március 8.

T. Mészáros András

 


HATÁROZATI JAVASLAT I. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a VEKOP-6.1.1-15-RD2 azonosítószámú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelmeket az alábbi módon bírálja el: 

- VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00001 „Az érdi Pöttöm Sziget Bölcsőde férőhelybővítése” című pályázatot támogatásra javasolja;

- VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 „Az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületegyüttesének felújítása” című pályázatot támogatásra javasolja;

- VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00003 „Érd Fenyves-Parkvárosban új óvoda építése” című pályázatot támogatásra javasolja;

- VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00004 „Gyermekellátó kapacitások fejlesztése és bővítése a Hangok Kertje Nonprofit Kft-nél” című pályázatot támogatásra nem javasolja a következő okokra való tekintettel:

1. Érd Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának nem része a projekt.

2. Érd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának nem része a projekt.

3. A Batthyány 2015-2020 Program - az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 196/2015. (IX.24.) számú, Érd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere fejlesztési programjának elfogadásáról szóló határozata - nem tartalmazza a projektet.

4. Érd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában tett indikátorvállalás tekintetében kisebb mértékben járul hozzá az indikátor célértékének teljesítéséhez.

 

A Közgyűlés felhatalmazza az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által a Döntés-előkészítő Bizottságba delegált tagot a szükséges további intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a VEKOP-6.1.1-15-RD1 azonosítószámú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelmeket - Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által a Döntés-előkészítő Biztosságba delegált tag 2016. október 27-i döntését - az alábbi tartalommal hagyja jóvá: 

- VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00001 „Az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának felújítása” című pályázat támogatott;-

- VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00002 „Az Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodájának újjáépítése” című pályázat támogatott.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.