Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködési megállapodásával összefüggő Érd Megyei Jogú Város köznevelési, szakképzési, szociális és egészségügyi intézményeinek fejlesztése érdekében támogatás biztosításáról szóló előterjesztést nyújtott be a kormány részére, melyben            az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda energiahatékonysági felújítása projekt is szerepel. A kormány 1408/2017. (VI.28.) Korm. határozattal döntött az érdi projektek támogatásáról. A Modern Városok Program Bizottság 2017. június 28-án szintén döntött az említett kormányhatározatban nevesített 17 886 700 000 Ft támogatás megítéléséről, melynek része az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda III. ütemű energetikai felújítása.

A III. ütemű felújítás műszaki tartalma a következő:

-          az épület villamos rendszerének a felújítása, a világító testek cseréje és a vezetékezés újrahúzása;

-          az épület fűtési rendszerének felújítása, az elavult, régi, 6 db kazán cseréje, új lapradiátorok beépítése a hozzá tartozó csőrendszer cserélése;

-          az így felszabaduló helyiségben tornaszoba kialakítása;

-          a kert és játszóudvarok felújítása.

Jelen előterjesztés mellékletét képező Célokmány tartalmazza a III. ütemben megvalósítani kívánt munkálatokat. A beruházás teljes költsége: 75 000 000 Ft, mely teljes egészében a Modern Városok Program terhére kerül elszámolásra. A célokmány részletezi a források bemutatásán felül a tervezett költségeket is.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg előterjesztést, és a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően fogadja el a beruházási célokmányt!

Érd, 2017. szeptember 22. 

T. Mészáros András 


HATÁROZATI JAVASLAT 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda épületének III. ütemű energetikai felújítására vonatkozó beruházási célokmányt a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

Melléklet a Közgyűlés ___/2017. (IX.28.) határozatához

Nyilvántartási szám: ______________

 CÉLOKMÁNY

1.      A beruházó megnevezése és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

Az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda III. ütemű energetikai felújítása (2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/B, 15803 hrsz.)

Amegvalósítása során felmerülő tevékenységek:

-          Kivitelezés

-          közbeszerzés

-          műszaki ellenőr

-          tervezés

-          kert felújítás

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása

 

Az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda épülete az 1980-as években épült, az akkori kor követelményeinek megfelelően, ami mára elavult és energetikai szempontból nem hatékony. A fűtési rendszer fenntartás gazdaságtalan, a villamos rendszer az előírásoknak nem megfelelő teljesítményű. Az Épületenergetikai Tanúsítvány alapján az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodája II (rossz) besorolású. A felújítások következtében CC (korszerű) besorolású lesz.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

Az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda a 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/B, 15803 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú területen található. HÉSZ szerint az intézmény Vt-2 besorolású terület.

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

A fűtési rendszer felújítására készült műszaki dokumentáció tartalmazza.

A villamos hálózat felújítására készült műszaki dokumentáció tartalmazza.

A kert felújítására készült költségbecslés tartalmazza.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek)

- a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

Modern Városok Program pénzügyi munkaterve alapján 75 000 000 Ft

-          Tervezés: 260 350 Ft

-          Kivitelezés: 61 699 983 Ft

-          Közbeszerzés: 100 000 Ft

-          Műszaki ellenőr: 647 700 Ft

-          Kert felújítás: 12 291 967 Ft

- a költségbecslés módja: műszaki tervezői költségbecslés, lefolytatott beszerzések

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

- Modern Városok Program 1408/2017. (VI. 28.)

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)

Önkormányzati saját ingatlan.

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

A beruházáshoz szükséges előkészítés:

Villamos tervező által készített műszaki dokumentáció.

Épületgépész tervező által készített műszaki dokumentáció

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére

Az ingatlan közművesített.

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése

Önkormányzat, önkormányzati intézmény, óvoda.

13. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok

(várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.). Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.)

Tervezett átadás 2017. szeptember

14. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok fedezetének biztosítása

Érd Megyei Jogú Város költségvetése

 

15. A beruházás gazdasági értékelése (megtérülés ideje)

A projekt lezárását követően számolható ki.