Tisztelt Közgyűlés!

A Modern Városok Program fontos eleme az 1504/2015. (VII.23.) Korm. határozat 2. aa) pontja szerint a város gazdaságfejlesztési céljai támogatására új ipari gazdasági övezet kijelölése. A Közgyűlés a településrendezési eszközök módosítását kezdeményező, a 184/2016. (VII.27.) határozattal módosított 84/2016. (IV.28.) határozatában a Köves földek, Elvirapuszta területét jelölte ki gazdasági fejlesztésre. A határozatok szerint a város egyéb részterületeire is vonatkozó tervmódosítások tervezési feladatainak elvégzésére az önkormányzat a Város-Teampannon Kft.-vel kötött tervezési szerződést.

A tervezés folyamán - a beérkezett szakhatósági vélemények, és a magasabb szintű területrendezési jogszabályi környezet miatt - nyilvánvalóvá vált, hogy az érintett terület esetében is hosszabb, területrendezési hatósági eljárást is magában foglaló településrendezési eljárás várható, ezért az Elvirapuszta területét, és a volt sóskúti honvédségi területeket érintő módosítás külön tervezési szerződés, és eljárás keretében folytatódott. A tervező a Város-Teampannon Kft., a tervezési munka a 84/2016. határozat 1.), 2.) pontjaira irányul, a szerződés kelte 2016. december 21. (A többi részterület esetében a tervmódosítás lezárult, a terveket a Közgyűlés a 2017. májusi ülésén elfogadta, azok július 1-től hatályba léptek.)

Az Érd megyei jogú város gazdaságfejlesztési céljainak támogatása keretében tervezett ipari parki fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 1638/2017. (IX. 11.) Korm. határozat értelmében a gyümölcságazat szakmai érdekei figyelembevétele indokán szükséges megvizsgálni a város területén – az Elvirapusztán kívüli – ipari park céljára kijelölhető ingatlanokat, és ezek valamelyikén végrehajtani a Modern Városok Programban szereplő gazdasági fejlesztést.

A Kormányhatározat értelmében tehát szükséges módosítani a folyamatban lévő TSZT, HÉSZ és Szabályozási Terv módosítására vonatkozó településfejlesztési döntést a csatolt határozatban foglaltak szerint.

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztés sürgősségét a Modern Városok Programban foglalt célok mielőbbi megvalósítása indokolja. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés áttanulmányozása során döntsön a csatolt határozati javaslat elfogadásáról! 

Érd, 2017. szeptember 25.

 

T. Mészáros András

  

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - a Modern Városok Program projektelemei megvalósításának elősegítése céljából - az 53/2016. (III.24.) számú határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a 9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításának megindításáról szóló 84/2016. (IV.28.) határozatának 1. és 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

[Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy - túlnyomórészt a Modern Városok Program projektelemei megvalósításának elősegítése céljából - megindítja az 53/2016. (III.24.) számú határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv (TSZT), és a 9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és annak Szabályozási Terv (SZT) melléklete módosítását az alábbi területeken:] 

„1.) A Modern Városok programhoz kapcsolódóan a 0313, és 0304 hrsz-ú egykori sóskúti honvédségi használatú területek és környezetének területfelhasználási és övezeti módosítása a 2015., 2016-ban lezajlott tervezési folyamat egyeztetési dokumentációjában foglaltaknak megfelelően a természet és környezetvédelmi szempontok mellett figyelemmel az önkormányzati tulajdonba kerülő terület távlati fejlesztési lehetőségeire;

2.) A Modern Városok Programhoz kapcsolódóan gazdaságfejlesztésre alkalmas területek vizsgálata, kijelölése." 

2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében a településtervező Város-Teampannon Kft-vel, a 2016. december 21-én kötött tervezési szerzőzést a határozat értelmében módosítsa, valamint az érintett területekre vonatkozóan a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti TSZT, HÉSZ és SZT módosítási eljárást folytassa le. 

Határidő: Tervezési Szerződés módosítására - 15 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges