Tisztelt Közgyűlés! 

Az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2017. február 28. napján megtartott alakuló ülését követően a Magyar Államkincstár 2017. március 14-én vette törzskönyvi nyilvántartásba a Társulást, amely így elnyerte önálló jogalanyiságát. 

A megalakulást követően 120/2017. (IV.26) határozatával Szigetszentmiklós Város Önkormányzata jelezte csatlakozási szándékát, mellyel a Társulási Tanács 16/2017. (V.11.) határozata alapján egyetértett. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 89. §-a szerint: 

(1)  A társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet, ha törvény vagy a társulási megállapodás másként nem rendelkezik. 

(2) A társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell. 

Tekintettel arra, hogy a Társulási Megállapodás XIII. 1.2 pontja alapján a társuláshoz csatlakozni az év bármely időpontjában lehetséges, és Szigetszentmiklós Város Önkormányzata csatlakozásról szóló döntése óta a hat hónap eltelt, a csatlakozásnak nincs akadálya. 

Ennek megfelelően elkészítettük a Társulási Megállapodás harmadik módosítását Szigetszentmiklós település Taggá válásáról szóló szövegbe illesztéséről, mely a szavazati arányok értelemszerű korrekcióját is tartalmazza. 

Az Mötv 88. § (2) bekezdése alapján a társulási megállapodás módosításához a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges ezért kérem, hogy a Közgyűlés fogadja el a társulási megállapodás módosítását! 

Érd, 2017. november 9.

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának harmadik módosításával egyetért, és a határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást elfogadja. 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.