Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program keretében Érd Ófalu – Duna-parti gyógy-, sport- illetve kulturális turisztikai beruházás megvalósítását tervezi.

Érd Ófalu területén az előterjesztés tárgyát képező fejlesztési elem egy későbbi nagyszabású Duna-parti gyógy-, sport- illetve kulturális turisztikai beruházás előkészítését szolgálja, annak első lépései között szerepel. A Duna-part régóta kihasználatlan, 4.6 km-es érdi szakasza kiváló lehetőséget nyújt a komplex turisztikai-, szórakoztató-, sport-, kulturális-, családi-, és egyéb szolgáltatások fejlesztéséhez. A turisztikai eredmények mellett a beruházások célja Ófalu/Óváros központjának megújítása, az identitást meghatározó környezeti örökség, illetve települési értékek megőrzése, fejlesztése.

Az egykori téglagyár (24601, 24604, 25033 hrsz.) területének megvásárlását és rendbetételét követően annak közösségi hasznosítása a cél. Hosszútávon a magasabb szintű turisztikai szolgáltatás megjelenése, illetve befektetők bevonása a cél. Az egykori téglagyár hasznosításakor együttesen vizsgálni szükséges egy – a területen található gyógyvízre alapozott – tájba illesztett gyógyfürdő és szálláshely fejlesztés kialakítását, melyhez az előzetes vizsgálatok alapján új kút fúrása is elengedhetetlen. Emellett szükséges a terület közművekkel való feltárása, illetőleg a meglévő hálózatok kapacitásának növelése. A közművek mellett az odavezető utak olyan jellegű át-, illetve kialakítása szükséges, amely lehetővé teszi a gyalogos-, kerékpáros- és kisebb mértékű gépjárműforgalmat. A beruházás első szakaszában a Magasparton kilátópont is kialakításra kerül, valamint megvalósul a volt téglagyár és a Magaspart összekötése.

További fejlesztési célpont a pincesor és környezete. A meglévő pincesoron az önkormányzat saját pincéjének rekonstrukciójával, présház kialakításával, valamint a volt gazdatiszti ház felújításával és önkormányzati vendégházzá alakításával lehetőség adódik a gasztronómiai, a borturizmus és a zarándokturizmus (Bogner Mária Margit sírhelye) elindítására. Tervezett a pincesor másik szakaszának (Kerülő út mentén, erősen leromlott állapotban) rekonstrukciója, melyet az ingatlanok megszerzését követően lehet megkezdeni. A közelmúltban megvalósult a hideg vizes artézi kút kútházának megépítése.

A Római út – Mecset utca rekonstrukció, a Minaret környezetének rendezése és Dunával történő összekötése, újabb jelentős eleme a fejlesztésnek. A közterület megfelelő kialakítása, a tervezett kerékpárúthoz történő csatlakozás a városrész központjának turisztikai vonzerejét növeli.

A hosszabb távú tervek között szerepel a meglévő gát szélesítésével osztott forgalmú út kialakítása, továbbá a történelmi városrészt – Római út, Mecset utca, Minaret, Hamzsabég tér, Duna-part – elkerülve egy alternatív megközelítő útvonal kialakítása (M6 felőli leágazással).

Az előzőekben vázolt beruházási program végrehajtása három építész felkérésével indult, az általuk készített programkialakító tanulmánytervek megvizsgálták a fennálló adottságokat és keresték azokat a koncepcionális elemeket, melyek rövid, közép és hosszútávon történő létrehozása a cél megvalósulását eredményezi.

A tanulmánytervekben felvázolt projektelemek közül kiválasztottuk azokat, amelyek hálózatot alkotva, a megcélzott kulturális turisztikai fejlesztést szolgálják, majd az elemeket csoportosítottuk az ütemezési lehetőségeknek megfelelően:

I.         ütem: Ingatlanszerzés, beépítési tervek, vázlattervek, engedélyezési és kiviteli tervek készítése az infrastruktúra, az épületek és építmények esetében. Kerékpárút előkészítés, további – magántőkéből megvalósuló – projektelemek előkészítése magánberuházók bevonása érdekében, marketing tevékenység.

II.      ütem: Gyógyfürdő és szálláshely fejlesztés magántőke bevonásával.

III.   ütem: Megközelítési útvonal és gátszélesítés, medervisszakotrás.

Az I. ütembe az akár 1-2 éven belül kivitelezhető tervek kerültek, ilyen az egykori téglagyári terület és a Minaret környezetének most bemutatásra kerülő tervein túl a pincesoron önkormányzati pince és présház kialakítása, a gazdatiszti ház felújítása, a Molnár utca út- és közműfejlesztése, és a már elkészült kútház. Több projekthez ingatlanvásárlás is kapcsolódik.

Az egyes tervelemek engedélyezési terveinek elkészítésére tervezési megbízást kell adnunk, és párhuzamosan megvalósíthatósági tanulmányban kell tisztázni a távlati elemek – gátszélesítéssel osztott forgalmú elkerülő út kialakítása, medervisszakotrás, öböl létrehozása, a Beliczay-szigeten az ártéri erdő használata tervezettebb módon, park/kalandpark jelleggel, Duna-parti vízisport telep, kikötő, szabad strand – lehetőségeit. Szükséges továbblépés az élmény és gyógyfürdő, és a kapcsolódó szálláshely fejlesztés tanulmánytervének elkészíttetése is.

I.     ütem projektelemeinek összefoglaló táblázata:

Sorszám

Projektelem

Összesen Bruttó

Téglagyári terület - Magaspart - Molnár utca fejlesztése

I/1.

A volt téglagyár hasznosítási terv - vázlatterv: élmény és gyógyfürdő kialakítása, medervisszakotrás, rakpartrendezés, magasparti attrakció, Molnár utca menti intenzívebb beépítés vizsgálata

10 000 000

I/2.

Molnár utca úttervezése, közműfejlesztés (szennyvízátemelő létesítés)

356 000 000

I/3.

Kerékpáros bázis kialakítása (tervezés, engedélyeztetés és kivitelezés) és magasparti attrakció kialakítása (gyalogos és kerékpáros turizmus számára elérhető módon)

250 000 000

I/4.

Téglagyári terület rendbetétele, terület átalakítása

Teljesítve: 88 760 000

I/5.

Magasparti ingatlanok megvásárlása

20 000 000

I/6.

Termálvíz - meleg vizes kút fúrása

120 000 000

I.

Összesen

844 760 000

Pincesor környezetének rendezése

II/1.

Tervezés - vázlatterv és engedélyezési terv (önkormányzati pince rekonstrukció és présház kialakítása; Kerülő úton pincesor rekonstrukció és úttervezés; parkoló kialakítás Kerülő és Mély út kereszteződésénél; helyi védett, egykori gazdatiszti ház rekonstrukcióval önkormányzati vendégház és zarándokszállás kialakítás; Kálvária, Mély út felett híd/kapuzat)

15 000 000

II/2.

Pincesor továbbfejlesztése (présház kialakítása, gazdatiszti ház felújítása), ingatlanszerzés a Kerülő úton

310 000 000

II/3.

Artézi kút vízvételi helyének kialakítása

Teljesítve: 12 334 000

II.

Összesen

337 334 000

Római út - Mecset utca rekonstrukció, Minaret környezetének rendbetétele és összekötése a Dunával

III/1.

Tervezés (Közterület alakítási terv, továbbá kerékpárúthoz történő csatlakoztatása; Beliczay-ház hasznosítása; gátszélesítés - osztott forgalmú út javaslattétel)

5 000 000

III/2.

Kivitelezés (Közterület alakítási terv megvalósítás),
ingatlanszerzés

230 000 000

III.

Összesen

235 000 000

Projektet érintő egyéb költségek

IV/1.

Megvalósíthatósági tanulmányterv és hatósági egyeztetések (gátszélesítéssel osztott forgalmú út kialakítás, medervisszakotrás, sziget átalakítása, vízisport kikötő, Duna-parti szabadstrand kialakítása)

8 000 000

IV/2.

Beépítési tanulmánytervek készítése

Elkészült: 3 657 600

IV/3.

Projektfejlesztés, projekt előkészítés, marketing

100 000 000

 

Összesen

111 657 600

 

Teljes Projektcsomag

1 528 751 600

Az I. ütem fenti táblázatban szereplő projektjeiről, és a projektcsomag költségvetési támogatásáról a Modern Városok Program Bizottság 2017. november 22-én támogató döntést hozott.

A kreatív pihenőközpont az egykori téglagyári terület közösségi célú hasznosítását jelenti, a területen megmaradt vasbeton vázszerkezet felújításával, a meglévő téglaépület átalakításával és környezetének rendezésével. A projektelem része a magasparti kilátóhely és egy Duna-parti pihenőobjektum létrehozása. Az Euro-Velo útvonal kiszolgáló létesítménye (kerékpáros pihenőhely, Euro-Velo Központ) a tervekben koncepció szinten kerül megoldásra. A beruházás költségeinek tervezett összege 250.000.000,- Ft.

A Minaret környezetének közterület rendezése a műemlék körüli tér megnyitását jelentia Hamzsabég tér és a gát irányába, irányonként egy–egy környező lakóingatlanközterületté alakításával. Ezzel olyan új kapcsolat alakul ki, mely a térhasználatot jelentősen javítja, és településképileg is új, kedvező hatást eredményez. Vizsgálni kell a gáttal való közvetlen kapcsolat kialakításának lehetőségeit. A tervek a közterület alakítás építészeti, tájépítészeti megoldásaival foglalkoznak, de fontos lenne legalább a műemlék közvetlen környezetében a légvezetékek kiváltásának megoldása is. A projekt megvalósításához két lakóingatlan megvásárolása szükséges. A beruházás költségeinek tervezett összege 185.000.000,- Ft.

A mellékelt beruházási célokmányok részletezik a tervezett költségeket. A beruházási célokmányokat előkészítő tanulmányterv tervezési helyszíneket bemutató részletét az előterjesztés mellékleteként csatoltuk.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően a beruházási célokmányok elfogadásáról hozzon döntést! 

Érd, 2017. november 24. 

T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Ófalu egykori téglagyári területén kreatív pihenőközpont létrehozására vonatkozó, jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt elfogadja. 

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges. 

Melléklet a Közgyűlés ___/2017. (XI.30.) határozatához

CÉLOKMÁNY 

1. A beruházó megnevezése és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

Érd Ófalu egykori téglagyári területén kreatív pihenőközpont létrehozása

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása

 

Ez a fejlesztési elem is egy későbbi nagyszabású Duna parti gyógy-, sport- illetve kulturális turisztikai beruházás megalapozását szolgálja, annak első lépései között szerepel. A terület közösségi célú hasznosítását jelenti, a megmaradt vasbeton vázszerkezet felújításával, a meglévő téglaépület átalakításával és környezetének rendezésével. A projektelem része a magasparti kilátóhely és egy Duna parti pihenőobjektum létrehozása.   Az Euro-Velo útvonal kiszolgáló létesítménye (kerékpáros pihenőhely, Euro-Velo Központ) a tervekben koncepció szinten kerül megoldásra.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

-     Meglévő téglaépület átalakítása:
24601 hrsz., Lke-1 építési övezet

-     Megmaradt vasbeton vázszerkezet felújítása, Duna parti pihenőobjektum:
24604 hrsz., Üü-1 építési övezet

-     Magasparti kilátóhely

25001 hrsz. Ev övezet
25030 hrsz. Mko-0 övezet

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

A műszaki megoldások a tervező által készített építési engedélyezési és kiviteli tervekben kerülnek meghatározásra.

Jelenleg a programkialakító tanulmányterv telepítési koncepciója áll rendelkezésre.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek)

- a költségbecslés módja (tervezői  költségvetés, műszaki értékbecslés,  előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

 

Modern Városok Program pénzügyi munkaterve alapján 250.000.000,- Ft:

- Programkialakító tanulmányterv: 1.5x480.000 Ft+ÁFA= bruttó 914.400 Ft
(elkészült, önkormányzati költségvetésből, 3db tervre jutó összeg fele, másik fél összeg a Minaret közterület alakításánál szerepel)

- Építési engedélyezési és kiviteli terv:

tervezési díj 20.000.000 Ft+ÁFA=
bruttó 25.400.000 Ft

- Tervezői művezetés: bruttó 1.000.000 Ft

- Kivitelezés: bruttó 217.185.600 Ft

- Közbeszerzés: bruttó1.500.000 Ft

- Eszközbeszerzés: bruttó 3.000.000 Ft

- Egyéb költségek:
(műszaki ellenőr, organizáció, bonyolítás, tartalék) bruttó 1.000.000 Ft

A költség előzetes költségbecslés alapján került beállításra.

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

Központi költségvetési támogatás:

Modern Városok Programja terhére

.

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

-       A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)

-       2/2016. számú polgármesteri utasítás

 

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)

Építésügyi hatósági engedélyek (építési, használatbavételi)

Működéshez a szükséges engedélyek

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

A megvalósításhoz szükséges építési engedélyezési terv, kiviteli tervek, tervezői művezetés, indikatív árajánlat alapján bruttó 26.400.000, -Ft

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére

A meglévő kapacitásokat felül kell vizsgálni, a közmű szolgáltatókkal egyeztetni. A projekt kapcsolódik a Molnár utca közműfejlesztéséhez.

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

13. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok

(várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.). Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.)

Várható időpont: 2019. III. negyedév

14. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok

fedezetének biztosítása

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

15. A beruházás gazdasági értékelése

(megtérülés ideje)

A projekt lezárását követően számolható ki.

 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi Minaret környezetének közterület alakításáravonatkozó, jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt elfogadja. 

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.