Tisztelt Közgyűlés! 

Településünk nagy kiterjedésű, döntően kertvárosi lakóterületeiről megállapítható, hogy – a többi hasonló nagyságú városhoz viszonyítva – nagyon csekély a közösségi célra használható zöldfelületek, parkok játszóterek száma, területe. Az utóbbi időben elkészült játszóterek, parkfelületek javítanak a helyzeten, de továbbra is fontos cél a közterületek rendezése, ezen belül a közösségi célú terek, zöldfelületek mértékének növelése. E cél érdekében a közelmúltban a Közgyűlés a 222/2017. (VIII. 31.) számú határozatával fogadta el a Töhötöm utcában tervezett játszótér beruházási célokmányát. A játszótér kivitelezése már a befejezéséhez közeledik.

Az önkormányzat megrendelése alapján másik három helyszínre is készült olyan környezetrendezési, tájépítészeti terv, mely játszóterek, közösségi zöldfelületek kialakítását célozza. A fejlesztési területek mindegyike önkormányzati tulajdonban van.

1.) Betonozó utca

A tervezett helyszín Fenyves-Parkváros településrészben található a Betonozó és Festő utcák sarkán elhelyezkedő három ingatlanon (hrsz.: 2288, 2287, 2286), összesen 3171m2 nagyságú, beépítetlen területen. A lejtős terepviszonyok miatt viszonylag jelentősebb tereprendezést követően integrált játszótér és sétautakkal feltárt pihenőpark létrehozása a cél. A terület akadálymentesítését rámpák beépítése biztosítja. A területen pihenőpadok, sakkasztal, ivókút kerül elhelyezésre, a játszóeszközöket mozgásukban korlátozott gyermekek is tudják használni.

2.) Bádogos utca

Fenyves-Parkváros településrészen a Bádogos és Fényező utcák sarkán található két ingatlanon (hrsz.: 2272, 2273), 1890 m2 nagyságú területen a meglévő játszótér és a környezetében lévő parkosított felület felújítása, korszerűsítése és új kosárlabda pálya kialakítása történik. A területet a határoló kertvárosi lakóterületektől cserjesor választja el. A meglévő játszóeszközök további használatra alkalmasak. Elhelyezésre kerülnek új padok, kerékpártároló és ivókút. A sétautak és a játszótérrész alatt új burkolati rendszer – térkő, öntött gumiburkolat – készül. A Bádogos utca mentén, a játszótér és sétaút mellett lévő tartalék területen a későbbiekben egyéb rekreációs terület például un. felnőtt játszótér, fitnesz park is kialakítható.

Az első két játszótér egymáshoz viszonylag közel, egy lakótömb két átellenes sarkán helyezkedik el. A helyszín az Iparos úttól nyugatra eső területek ~vízszintes szimmetriatengelyében helyezkedik el, közel a Burkoló, Búvár utcákban tervezett oktatási centrumhoz, így biztosítva viszonylag nagy terület lakóközösségének és használóinak többcélú rekreációs és sportolási igényeit.

3.) Képviselő utca

A tervezési terület Tisztviselőtelep városrészben található a 24796 hrsz.-ú ingatlan dél-nyugati sarkában kialakított 28x28m-es, négyzet alakú, 748m2 nagyságú területrészen. A jelenleg beépítetlen területet nyugatról a Képviselő utca, délről pedig egy olyan sáv határolja, ahol a Tollnok utca az Intéző utca felé igény szerint továbbvezethető. A négyzetes terület középpontjában egy meglévő nagy cseresznyefa található, ettől északra sétaút és játszótér-rész, délre pedig parkosított rész kerül kialakításra. A tervezett játszóeszközök kisebb és nagyobb korosztályú gyermekek igényeit egyaránt kielégítik, elhelyezésre kerülnek továbbá pihenőpadok, sakkasztal, ivókút, kerékpártároló.

Mindhárom játszótér bekerített, az állagmegóvás érdekében használati időn kívül bezárható. A közvilágítást kandeláberek, a növényzet fenntartását locsolórendszer biztosítja. A játszóterek helyszínrajzát és környezetrendezési terveit az előterjesztéshez csatoltuk.

Mivel a beruházások tervezett bekerülési költsége egyenként is meghaladja a nettó 10 millió forintot, az önkormányzati beruházások előkészítéséről és megvalósítási rendjéről szóló 13/2016. (V.5.) önkormányzati rendelet szerint a fejlesztésről a Közgyűlés a beruházási célokmány elfogadásával dönt. A játszóterek kialakítása az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény árajánlata alapján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti „in house” beszerzés keretén belül történik.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés és mellékleteinek áttekintése után fogadja el a határozati javaslatokat és a megvalósításra szolgáló beruházási célokmányokat!

Érd, 2017. november 24. 

Dr. Bács István


 

HATÁROZATI JAVASLAT I. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd, Betonozó utcában található 2288, 2287, 2286 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett játszótér és pihenőpark megvalósítása céljából elfogadja a jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt. 

A beruházás megvalósításával az Önkormányzat az Érdi Közterület-fenntartó Intézményt bízza meg, a megvalósításhoz szükséges bruttó 33.539.455,- Ft összegű forrás Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges. 

 

Melléklet a Közgyűlés __/2017. (XI.30.) határozatához

CÉLOKMÁNY 

1. A beruházó neve és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó u. 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

Érd, Betonozó u. tervezett játszótér és pihenőpark kialakítása

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása:

Településünk nagy kiterjedésű, döntően kertvárosi lakóterületeiről megállapítható, hogy – a többi hasonló nagyságú városhoz viszonyítva – nagyon csekély a közösségi célra használható zöldfelületek, parkok játszóterek száma, területe. Az utóbbi időben elkészült játszóterek, parkfelületek javítanak a helyzeten, de továbbra is fontos cél a közterületek rendezése, ezen belül a közösségi célú terek, zöldfelületek mértékének növelése.

A helyszín az Iparos úttól nyugatra eső területek ~vízszintes szimmetriatengelyében helyezkedik el, közel a Burkoló, Búvár utcákban tervezett oktatási centrumhoz, így biztosítva viszonylag nagy terület lakóközösségének és használójának többcélú rekreációs igényeit.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

Érd, Betonozó u. 47-51., 2286, 2287, 2288 hrsz.-ú ingatlanok teljes területe. Az ingatlanok övezeti besorolása: Lke-1 – kertvárosi lakóterület

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

Az érintett ingatlanokon a tervezett játszótér és pihenőpark területe: 3171 m2.

A lejtős terepviszonyok miatt viszonylag jelentősebb tereprendezést követően integrált játszótér, és sétautakkal feltárt pihenőpark létrehozása a cél. A terület akadálymentesítését rámpák beépítése biztosítja. A területen pihenőpadok, sakkasztal, ivókút került elhelyezésre, a játszóeszközöket mozgásukban korlátozott gyermekek is tudják használni.

A játszótér bekerített, az állagmegóvás érdekében használati időn kívül bezárható. A közvilágítást kandeláberek, a növényzet fenntartását locsolórendszer biztosítja.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

 

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét);

- a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

A teljes bekerülési költség bruttó 33.539.455,- Ft, a tervező (Grünwerk Tájépítész Műhely) árazott költségbecslése alapján. Költségnemenkénti (bruttó) bontásban:

-          előkészítő munkálatok – 1.002.411,- Ft

-          építési munkák – 13.383.895,- Ft

-          berendezések – 5.361.292,- Ft

-          növénytelepítés – 3.700.437,- Ft

-          egyéb munkák – 10.091.420,- Ft

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

A Megrendelő az önkormányzati beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 2/2016. számú Polgármesteri Utasítás alapján ajánlattételi felkérést intézett az ÉKFI-hez a játszótér építésére.

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.):

Az önkormányzati tulajdonú terület rendelkezésre áll.

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

Játszótér környezetrendezése tájépítészeti kiviteli terv készítésére vonatkozó megrendelés a Grünwerk Tájépítész Műhely részére: nettó 490.000,- Ft

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére:

A szükséges közműkapacitások – elektromos energia, víz – a határos utcákban rendelkezésre állnak.

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése:

tulajdonos: önkormányzat

játszótér, parkfenntartói feladat - ÉKFI

13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja:

2018. augusztus 01.

14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése:

ÉKFI költségvetésében

15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje:

A beruházás jellegéből adódóan nem beszélhetünk gazdasági értékelésről, megtérülési időről. A beruházásnak elsősorban pozitív társadalmi hatását hangsúlyozhatjuk, hisz a játszótér, kulturált zöldfelület kialakítása növeli a közelben lakók életminőségét, komfortérzetét. Az integrált játszóteret a mozgásukban korlátozottak is használhatják.

 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd, Bádogos utcában található 2272 és 2273 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett játszótér és sportpálya megvalósítása céljából elfogadja a jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt. 

A beruházás megvalósításával az Önkormányzat az Érdi Közterület-fenntartó Intézményt bízza meg, a megvalósításhoz szükséges bruttó 17.246.460,- Ft összegű forrás Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

-- ???

 

Melléklet a Közgyűlés __/2017. (XI.30.) határozatához

 CÉLOKMÁNY 

1. A beruházó neve és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó u. 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

Érd, Bádogos u. tervezett játszótér és sportpálya kialakítása

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása:

Településünk nagy kiterjedésű, döntően kertvárosi lakóterületeiről megállapítható, hogy – a többi hasonló nagyságú városhoz viszonyítva – nagyon csekély a közösségi célra használható zöldfelületek, parkok játszóterek száma, területe. Az utóbbi időben elkészült játszóterek, parkfelületek javítanak a helyzeten, de továbbra is fontos cél a közterületek rendezése, ezen belül a közösségi célú terek, zöldfelületek mértékének növelése.

A helyszín az Iparos úttól nyugatra eső területek ~vízszintes szimmetriatengelyében helyezkedik el, közel a Burkoló, Búvár utcákban tervezett oktatási centrumhoz, így biztosítva viszonylag nagy terület lakóközösségének és használójának többcélú rekreációs és sportolási igényeit.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

Érd, Bádogos u. 46-48., 2273, 2272 hrsz.-ú ingatlanok. Az ingatlanok övezeti besorolása: Z-1 – zöldterület

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

Az érintett ingatlanokon a tervezett játszótér és sportpálya területe: 1890 m2.

A területen a meglévő játszótér és a környezetében lévő parkosított felület felújítása, korszerűsítése, és új kosárlabda pálya kialakítása történik. A területet a határoló kertvárosi lakóterületektől cserjesor választja el. A meglévő játszóeszközök további használatra alkalmasak, elhelyezésre kerülnek új padok, kerékpártároló és ivókút. A sétautak és a játszótérrész alatt új burkolati rendszer – térkő, öntött gumiburkolat – készül. A Bádogos u. mentén, a játszótér és sétaút mellett lévő tartalék területen a későbbiekben egyéb rekreációs terület pl. un. felnőtt játszótér, fitnesz park is kialakítható.

A játszótér bekerített, az állagmegóvás érdekében használati időn kívül bezárható. A közvilágítást kandeláberek, a növényzet fenntartását locsolórendszer biztosítja.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

 

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét);

- a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

A teljes bekerülési költség bruttó 17.246.460,- Ft, a tervező (Grünwerk Tájépítész Műhely) árazott költségbecslése alapján. Költségnemenkénti (bruttó) bontásban:

-     előkészítő munkálatok – 839.470,- Ft

-          építési munkák – 12.491.085,- Ft

-          berendezések – 1.166.755,- Ft

-          növénytelepítés – 214.865,- Ft

-          egyéb munkák – 2.534.285,- Ft

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

A Megrendelő az önkormányzati beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 2/2016. számú Polgármesteri Utasítás alapján ajánlattételi felkérést intézett az ÉKFI-hez a játszótér felújítására.

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.):

Az önkormányzati tulajdonú terület rendelkezésre áll.

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

Játszótér környezetrendezése tájépítészeti kiviteli terv készítésére vonatkozó megrendelés a Grünwerk Tájépítész Műhely részére: nettó 440.000,- Ft

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére:

A szükséges közműkapacitások – elektromos energia, víz – a határos utcákban rendelkezésre állnak.

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése:

tulajdonos: önkormányzat

játszótér, parkfenntartói feladat - ÉKFI

13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja:

2018. augusztus 01.

14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése:

ÉKFI költségvetésében

15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje:

A beruházás jellegéből adódóan nem beszélhetünk gazdasági értékelésről, megtérülési időről. A beruházásnak elsősorban pozitív társadalmi hatását hangsúlyozhatjuk, hisz a játszótér, kulturált zöldfelület kialakítása növeli a közelben lakók életminőségét, komfortérzetét, sportolási lehetőséget is biztosít.

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT III. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd, Képviselő utca 24796 hrsz.-ú ingatlan részterületére tervezett játszótér megvalósítása céljából elfogadja a jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt. 

A beruházás megvalósításával az Önkormányzat az Érdi Közterület-fenntartó Intézményt bízza meg, a megvalósításhoz szükséges bruttó 13.363.024,- Ft összegű forrás Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

-- ???

  

Melléklet a Közgyűlés __/2017. (XI.30.) határozatához

 CÉLOKMÁNY 

1. A beruházó neve és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó u. 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

Érd, Képviselő u. tervezett játszótér kialakítása

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása:

Településünk nagy kiterjedésű, döntően kertvárosi lakóterületeiről megállapítható, hogy – a többi hasonló nagyságú városhoz viszonyítva – nagyon csekély a közösségi célra használható zöldfelületek, parkok játszóterek száma, területe. Az utóbbi időben elkészült játszóterek, parkfelületek javítanak a helyzeten, de továbbra is fontos cél a közterületek rendezése, ezen belül a közösségi célú terek, zöldfelületek mértékének növelése.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

Érd, Képviselő u. 24796 hrsz.-ú ingatlan dél-nyugati sarkában kialakított területrész. Az ingatlan övezeti besorolása: Vt-1/l – településközpont vegyes terület.

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

Az érintett ingatlanokon a tervezett játszótér és pihenőpark területe: 28x28m-es, négyzet alakú, 748m2 nagyságú területrész.

A jelenleg beépítetlen területet nyugatról a Képviselő u., délről pedig egy olyan sáv határolja, ahol a Tollnok u. az Intéző u. felé igény szerint tovább vezethető. A négyzetes terület középpontjában egy meglévő nagy cseresznyefa található, ettől északra sétaút és játszótér-rész, délre pedig parkosított rész kerül kialakításra. A tervezett játszóeszközök kisebb és nagyobb korosztályú gyermekek igényeit egyaránt kielégítik, elhelyezésre kerülnek továbbá pihenőpadok, sakkasztal, ivókút, kerékpártároló.

A játszótér bekerített, az állagmegóvás érdekében használati időn kívül bezárható. A közvilágítást kandeláberek, a növényzet fenntartását locsolórendszer biztosítja.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

 

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét);

- a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

A teljes bekerülési költség bruttó 13.363.024,- Ft, a tervező (Grünwerk Tájépítész Műhely) árazott költségbecslése alapján. Költségnemenkénti (bruttó) bontásban:

-     előkészítő munkálatok – 562.889,- Ft

-          építési munkák – 4.693.209,- Ft

-          berendezések – 4.945.172,- Ft

-          növénytelepítés – 659.854,- Ft

-          egyéb munkák – 2.501.900,- Ft

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

A Megrendelő az önkormányzati beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 2/2016. számú Polgármesteri Utasítás alapján ajánlattételi felkérést intézett az ÉKFI-hez a játszótér építésére.

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.):

Az önkormányzati tulajdonú terület rendelkezésre áll.

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

Játszótér környezetrendezése tájépítészeti kiviteli terv készítésére vonatkozó megrendelés a Grünwerk Tájépítész Műhely részére: nettó 480.000,- Ft

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére:

A szükséges közműkapacitások – elektromos energia, víz – a határos utcákban rendelkezésre állnak.

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése:

tulajdonos: önkormányzat

játszótér, parkfenntartói feladat - ÉKFI

13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja:

2018. augusztus 01.

14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése:

ÉKFI költségvetésében

15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje:

A beruházás jellegéből adódóan nem beszélhetünk gazdasági értékelésről, megtérülési időről. A beruházásnak elsősorban pozitív társadalmi hatását hangsúlyozhatjuk, hisz a játszótér, kulturált zöldfelület kialakítása növeli a közelben lakók életminőségét, komfortérzetét. A játszóeszközöket a kisebb és nagyobb korosztály is használhatja.

 

Képviselő utcai játszótér