Tisztelt Közgyűlés!

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.) 130. §-a értelmében a kormánytisztviselő (köztisztviselő) munkateljesítményét a munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelési jogkörében eljárva írásban értékeli (teljesítményértékelés).

 

A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I.21.) Korm. rendelet alapján a stratégiai egyéni teljesítménykövetelmény a szervezet stratégiai célkitűzéséből lebontott egyéni feladat, amelynek teljesítésével a közszolgálati tisztviselő a stratégiai célok elérésére a munkavégzése során befolyással lehet, és amellyel elő tudja mozdítani a szervezet eredményes és hatékony munkáját.

 

A fentiek alapján a Közgyűlésnek évente meg kell határoznia a polgármesteri hivatal stratégiai célkitűzéseit, amely a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját jelenti.

 

A teljesítménykövetelmények alapját képező célokat az alábbi főbb tárgykörök köré csoportosítva állítottuk össze:

 

 

- A Modern Városok Program keretében megkötött együttműködési megállapodás végrehajtásával, illetve a Batthyány 2015-2020 elnevezésű városfejlesztési programcsomag megvalósításával kapcsolatos feladatok;

-  Az önkormányzati gazdálkodás szabályszerűségének, hatékonyságának növelésével, valamint a Modern Városok program megvalósulásával kapcsolatos pénzügyi feladatok;

- A Polgármesteri Hivatalban a gyors, korszerű és magas színvonalú ügyintézés megvalósítása.

 

Fentiek figyelembevételével teszek javaslatot a Polgármesteri Hivatal 2018. évi stratégiai céljainak meghatározására.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására!

 

Érd, 2017. december 14.

 

T. Mészáros András

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 2018. évre szóló köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célokat a következők szerint határozza meg:

 

1.      A Modern Városok Program keretében megkötött együttműködési megállapodás, illetve a Batthyány 2015-2020 elnevezésű városfejlesztési programcsomag megvalósításához szükséges feladatok elvégzése; 

2.      A Modern Városok Programmal összefüggésben a helyi szociális ellátórendszer működési hatékonyságának növelése érdekében Komplex Szociális és Gyermekjóléti Intézmény megvalósítása, továbbá a biztonságos közlekedés elősegítése érdekében körforgalmú csomópont kiépítése a Vadlúd utcában; 

3.      A 2018. évi országgyűlési képviselőválasztás jogszerű, szakszerű előkészítése és lebonyolítása; 

4.      A Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtása során a szabályszerűség, célszerűség, hatékonyság biztosítása, különös tekintettel a Modern Városok Program keretében megvalósuló beruházások szabályszerű elszámolására; 

5.      A helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó elektronikus információs rendszerhez (ASP) történő 2019. január 1-ei csatlakozás szakmai előkészítése; 

6.      A hatósági ügyek intézése során a szakszerűség, jogszerűség biztosítása, az eljárási határidők betartása, különös tekintettel az eljárási szabályrendszert megújító 2018. január 1. napján hatályba lépő új eljárásjogi kódex, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény előírásaira; 

7.         Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései alapján az ügyek elektronikus intézésének biztosítása; 

8.      Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszer működtetése, a soron következő felülvizsgálati audit sikeres lebonyolítása, a tanúsítvány fenntartása, valamint áttérés az ISO 9001:2015 szabványra. 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.