Tisztelt Közgyűlés!

kérte, hogy tárnoki lakosok számára az érdi hajléktalan ellátás keretein belül biztosítsunk 1-3 női és 1-3 férfi férőhelyet a téli időszakra tekintettel, illetve emellett a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szerződés időbeli hatályának meghosszabbítására tett javaslatot. 

I.         A hajléktalan személyek átmeneti ellátását a Szociális Gondozó Központ látja el. Az intézmény vezetőjének tájékoztatása alapján az igényelt férőhelyeket biztosítani tudjuk. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete szabályozza az ellátások igénybevételi módját, valamint a fizetendő térítési díjat. E rendelet 2. § a) pontja alapján az érdi lakcímmel nem rendelkező személyek számára a fenntartásában működő ellátások abban az esetben biztosíthatók, ha az állandó lakóhely szerinti önkormányzat az igénybevevő után megállapodásban vállalja az e rendeletben meghatározott intézményi térítési díj megfizetését az önkormányzat részére. 

A rendelet 20. § (6) bekezdés a) pontja alapján a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj összege a szociális és gyermekjóléti gondoskodás esetén a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 114-119/B. §-aiban, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 146-151. §-aiban foglaltak figyelembevételével megállapított összeg. Ugyanezen szakasz (8) bekezdése alapján a személyi térítési díj csökkentésére, valamint elengedésére nincs lehetőség. 2017. évben az átmeneti szálló intézményi térítési díja: 28.500- Ft/hó/fő. 

2017. január 1 és március 31. közötti időszakban tárnoki illetékességű hajléktalan személy a szolgáltatást nem vette igénybe, így a végleges létszám tekintetében Tárnok Nagyközség Önkormányzata csak a 2017. decemberi 14-ei ülésén fog dönteni.  A fentiek alapján javaslom, hogy önkormányzatunk havi 30.000,- Ft készenléti díj, valamint a tényleges igénybevétel alapján az intézményi térítési díj ellenében biztosítsa a szolgáltatást Tárnok Nagyközség részére legfeljebb hat férőhelyig. 

II.      Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. szeptember 1. napjától – 2017. december 31. napjáig terjedő időtartamra feladat-ellátási szerződést kötött Tárnok Nagyközség Önkormányzatával jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása céljából. 

Városunkban a Szociális Gondozó Központ, azon belül pedig az Időseket Ellátó Központ biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, mint szociális alapszolgáltatást. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás célja a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 

A szolgáltatás ellátásáért a megbízó önkormányzat 2012. július 1. napjától 25.000,- Ft havi készenléti díjat, valamint a szolgáltatásban részesülő személyenként 2.500,- Ft/hó díjat fizet. Mivel a Szociális Gondozó Központ vezetőjének nyilatkozata alapján az intézmény a szolgáltatást a szabad kapacitása terhére a továbbiakban is tudja vállalni, javaslom, hogy szerződés időbeli hatálya 2018. december 31-ig kerüljön meghosszabbításra. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok elfogadására! 

Érd, 2017. december 8.

 

Simó Károly

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése szolgáltatási szerződést köt Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalanok átmeneti szállása szolgáltatás biztosítására – legfeljebb három női és három férfi férőhelyre – 2018. január 1. napjától – 2018. március 31. napjáig tartó határozott időre 30.000,- Ft/hó készenléti díj, valamint a ténylegesen igénybevett férőhelyek és napok után fizetendő mindenkori intézményi térítési díj ellenében. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: a szerződés megkötésére30 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása tárgyában Tárnok Nagyközség Önkormányzatával 2010. augusztus 24-én megkötött feladat-ellátási szerződést akként módosítja, hogy a szerződés megszűnésének időpontját 2018. december 31. napjában határozza meg. 

A szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosításról szóló okirat aláírására. 

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.


Bizottsági tárgyalások:

Szociális és Egészségügyi Bizottság - 2017.12.13.

Mindkét határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadásra javasolja.