Tisztelt Közgyűlés! 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontja alapján az önkormányzatok helyben ellátandó közfeladatai között szerepel az egészségügyi alapellátás. Az egészségügyi ágazat tekintetében az önkormányzat kötelező feladatait az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény részletezi. 

Az önálló orvosi tevékenység végzésének kereteit az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet határozza meg. Ezen jogszabályok teszik lehetővé, hogy az orvosok privát formában végezzenek alapellátási feladatokat az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján. Az iskola-egészségügyi tevékenység végzéséről a 26/1997. (IX.03.) NM rendelet rendelkezik. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 256/2013. (X.31.) határozata alapján az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban, az ÉSZC Kós Károly Szakképző Iskolájában és az Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában az iskolaorvosi feladatokat a Perla Medica Korlátolt Felelősségű Társaság látja el Dr. Gelencsér Gyöngyi személyes orvosi közreműködése mellett. 

Mivel a szerződés 2017. február 28-án, a szerződéses időtartam elteltével megszűnik, az új szerződés megkötése érdekében megkerestük a gyermekorvost, aki úgy nyilatkozott, hogy tevékenységét a továbbiakban is folytatni szeretné. 

Az orvos a rendelési idején, és a helyettesek személyén nem kíván változtatni, tevékenységét az intézményekben biztosított orvosi szobákban végzi. A rendelési időt Dr. Gelencsér Gyöngyi évente egyezteti az iskolai védőnőkkel, illetve az intézményvezetőkkel. A helyettesítés rendje, és a helyettesítő orvosok személye egyeztetésre került. 

Ahhoz, hogy az orvos továbbra is vállalkozóként vegyen részt az alapellátásban, az iskolaorvosi tevékenység ellátására ismételten szerződést kell kötni, illetve hozzájárulást kell adni a finanszírozási szerződések megkötésére a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár jogutódjával. 

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályaa működési engedélyt abban az esetben adja ki az egészségügyi szolgáltató részére, ha a szükséges személyi, tárgyi, szakmai feltételeket biztosítja. A 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben meghatározott, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételeknek megfelelő eszközökkel az egészségügyi szolgáltató rendelkezik, és nyilatkozott, hogy azokat a továbbiakban is saját maga biztosítja. 

A hatályos jogszabályoknak megfelelően kidolgozott szerződés-tervezet tartalmi elemei a Magyar Orvosi Kamarával egyeztetésre kerültek. Az orvos az előírt szakmai követelményeknek továbbra is megfelel, panaszbejelentés a működésével kapcsolatban nem érkezett, ennek megfelelően javasolom a feladat-ellátási szerződések megkötését további öt éves időtartamra. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslatok elfogadására! 

Érd, 2017. január 12.

 

T. Mészáros András

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Perla Medica Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 2030 Érd Földmunkás u. 158., adószám: 24717133-1-13, Cg.: 13-09-166115) 2017. március 1-jétől 2022. február 28-áig terjedő határozott időtartamra feladat-ellátási szerződést köt iskola-egészségügyi feladatok ellátására. Az iskola-egészségügyi orvosi tevékenységet személyesen Dr. Gelencsér Gyöngyi látja el. 

A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Perla Medica Korlátolt Felelősségű Társaság a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön. 

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges