Tisztelt Közgyűlés!

A települési önkormányzat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74.§ (2) bekezdése alapján a nemzetiséghez tartozók óvodai neveléséről intézmény alapítása és fenntartása, vagy köznevelési szerződés révén gondoskodik.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata e feladatának eleget téve, 132/2015. (V.28.) határozatával döntött köznevelési szerződés megkötéséről az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal, így 2015. szeptember 1-jétől városunkban a Pumukli Német Nemzetiségi Óvoda biztosítja a nemzetiségi óvodai nevelést. A 2015/2016. nevelési évben az intézmény nyári zárása alatt a szülők részéről felmerült az igény a nemzetiségi nevelésben részesülő gyermekek nappali elhelyezésére.

Az Nkt. 4. § 19. pontja határozza meg az óvodai nevelési év fogalmát, mely szerint a nevelési év az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak. Ezen belül az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról az Nkt. 83. § (2) bekezdése alapján a fenntartó dönt. Az óvoda nyári zárva tartásáról viszont legkésőbb február tizenötödikéig tájékoztatni kell a szülőket a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése értelmében.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 41. § (1) bekezdése alapján a gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, felnőttoktatásban, felsőoktatásban való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik. A Gyvt. 44/B.§ (1) bekezdés c) pontja szerint az életkornak megfelelő napközbeni ellátást kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő gyermek számára a kötelező óvodai nevelésben való részvételének idején kívül.

A fentiek alapján tehát a fenntartónak az óvodák nyári zárva tartásának ideje alatt is gondoskodnia kell az oda járó gyermekek megfelelő ellátásáról abban az esetben, ha a szülő a fenti okokra hivatkozással igényli.

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő Érdi Kincses Óvoda és Érdi Szivárvány Óvoda, valamint azok tagóvodái az intézmények nyári zárása idején is biztosítják a gyermekek napközbeni ellátását.

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat, mint óvodafenntartó kezdeményezésének megfelelően javaslom a köznevelési szerződés módosítását annak érdekében, hogy a Pumukli Német Nemzetiségi Óvodával óvodai jogviszonyban álló gyermekek részére a nyári zárva tartás ideje alatt a települési önkormányzat fenntartásában működő intézmények biztosítsák az ellátást.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására! 

Érd, 2017. január 11.

 

T. Mészáros András

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal a német nemzetiségi óvodai nevelés biztosítása tárgyában 2015. június 1. napjától hatályos köznevelési szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.

2. A Közgyűlés felhatalmazza polgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: a szerződés aláírására – 2017. február 10. 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

KÖZNEVELÉSI SZERZőDÉS-MÓDOSÍTÁS

a német nemzetiségi óvodai nevelés Érd Megyei Jogú Város területén történő biztosításáról 

amely létrejött

egyrészről: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

székhely: 2030 Érd, Alsó u. 1.

adószám: 15731254-2-13

törzsszám: 731256

képviseli: T. Mészáros András polgármester

a továbbiakban: Önkormányzat

másrészről: Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

székhely: (2030 Érd, Alsó u. 1

adószám: 15566018-1-13

törzsszám: 566016

képviseli: Eszes Mária elnök,

a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat

a továbbiakban együtt: Felek között az alábbi tartalommal: 

1.) Felek tényként rögzítik, hogy 2015. évben köznevelési szerződést kötöttek egymással Érd Megyei Jogú Város területén a német nemzetiségi óvodai nevelés biztosítása céljából. 

2.) Felek az 1.) pontban foglalt szerződést Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének ……………..  határozata alapján az alábbi 3.2.6. ponttal egészítik ki: 

„3.2.6. A nemzetiségi önkormányzat által fenntartott nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda nyári zárva tartásának ideje alatt, a törvényes képviselő kérelmére az óvodába járó gyermekek ellátását az Önkormányzat, a fenntartásában működő Érdi Szivárvány Óvodában, illetve az Érdi Kincses Óvodában biztosítja.” 

3.) Jelen szerződésmódosítás 2017. február 1. napján lép hatályba. A szerződés jelen módosítással nem érintett részei továbbra is változatlan tartalommal maradnak hatályban. 

Felek a jelen szerződésmódosítást együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

T. Mészáros András

Eszes Mária

polgármester

elnök