Tisztelt Közgyűlés!

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 54. § (12) bekezdésében foglaltak alapján a bizottságok tevékenységükről évente számot adnak a Közgyűlésnek. 

A Sport és Ifjúsági Bizottság ennek megfelelően elkészítette a 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót, amely az előterjesztés mellékleteként megtekinthető. 

Kérem, hogy a T. Közgyűlés a Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját fogadja el! 

Érd, 2017. január 19. 

 

 

 Mórás Zsolt

 

elnök

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sport és Ifjúsági Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

B E S Z Á M O L Ó

 a Sport és Ifjúsági Bizottság 2016. évi tevékenységéről  

A Sport és Ifjúsági Bizottság kilenc alkalommal tartott ülést. A bizottsági ülések témája – a saját hatáskörű döntések mellett – a Közgyűlés előterjesztéseinek véleményezése volt, de megvitatásra kerültek bizottsági tagok által napirendre javasolt kérdések is. A Bizottság minden esetben határozatképes volt. 

A Bizottság a Közgyűlés ülései elé kerülő rendelet-tervezeteket, rendeletmódosítási és közgyűlési határozat módosítási javaslatokat több alkalommal véleményezte: 

1. Javaslat a településen élő ifjúság önkormányzati működésbe történő bevonásához szükséges döntés meghozatalára;

2. Javaslat a civil szervezetek támogatására elkülönített összeg egyes keretek közötti felosztására;

3. Javaslat elvi döntés meghozatalára az Érd Aréna melletti 18778/1 helyrajzi számú terület átadásáról;

4. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Ifjúsági Önkormányzata Alapokmányának módosítására;

5. Javaslattétel Pest Megye Önkormányzata által alapított díjak adományozására;

6. Javaslat az Érdi Sport Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati finanszírozás fedezetének biztosítására 2017. évre. 

A Bizottság fentieken kívül több más előterjesztést is megvitatott, így aktívan részt vett az önkormányzati munkában, ezáltal is segítve a Közgyűlést a megalapozott döntések meghozatalában. Ezek, a teljesség igénye nélkül az alábbiak: 

1. Beszámoló a Sport és Ifjúsági Bizottság 2015. évi tevékenységéről;

2. Javaslat az Érdi Sport Díj adományozására vonatkozó felhívás elfogadására;

3. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Drogstratégiájának módosítására;

4. Tájékoztató Érd közigazgatási területén kerékpárút-hálózat fejlesztésére vonatkozó elképzelésekről. 

A Bizottság megvitatta civil szervezet egyedi támogatás nyújtására irányuló, az Érd Megyei Jogú Város Polgármesteréhez benyújtott kérelmét, melyben működése biztosítása érdekében az önkormányzat anyagi támogatását kérte.

A Bizottság döntött a hatáskörébe tartozó pályázatok kiírásáról, felosztásáról és az Olimpikonok, paralimpikonok támogatásáról, valamint a nyertes pályázok szakmai és pénzügyi elszámolásáról az alábbiak szerint: 

1.      2016-ban is kiírásra került a Sport és Ifjúsági Keret pályázat, melynek összege: 3.500.000,- Ft volt. A kiírásra 27 pályázatot nyújtottak be;

2.      Kiírásra került a Sportszervezeti pályázat is. Erre a célra a Közgyűlés 30.000.000,- Ft keretösszeget határozott meg. A megadott határidőig a Humán Irodára 10 db pályázatot nyújtottak be.  A bizottság 9 pályázatot elfogadott, és a keret erejéig támogatott;

3.      Az előterjesztés megtárgyalásánál a Bizottság továbbra is javasolta 2016-ban az érdi Olimpikonok és Paralimpikonok támogatását. A támogatásra 6 fő nyújtott be kérelmet, melyből a Bizottság 6 főt részesített támogatásban. Mivel az olimpikonok támogatására elkülönített összegből 1.700.000,- Ft megmaradt, a támogatást a bizottság 2016 szeptemberében újra kiírta;

4.      Javaslat a civil szervezetek 2015. évi civil keret pályázati támogatásával kapcsolatos szakmai beszámolók és elszámolások elfogadására;

5.      Javaslat a 2016. évi Civil Keret pályázati támogatással kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások elfogadására;

6.      Javaslat a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság 2016. évi munkatervének elfogadására. 

A Bizottság az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet szerinti jogkörében eljárva: 

1.      2016. évben az Érdi Sport Díjat nem javasolta adományozni;

2.      Az Érd Kiváló Sportolója Díjat 14 fő részére adományozta;

3.      Az Érd Kiváló Sportcsapata Díjazásban pedig 5 csapatot részesített.

Zárt ülésen döntött: 

1.      A Bizottság hatáskörébe tartozó közterület-használat engedélyezéséről;

2.      Az Érdi Sport Díj adományozásáról;

3.      Az Érd Kiváló Sportolója Díj kiegészítéséről;

4.      Javaslatot tett a Pest Megyei Közgyűlés által alapított sport díjak adományozása tekintetében. 

Összességében úgy ítélem meg, hogy a Bizottság munkája megfelelő volt, tagjai aktívan vettek részt az üléseken, a bizottsági munkában. 


 

 Mórás Zsolt

 

elnök