Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés augusztus 25-ei ülésén az Érd Aréna melletti 18778/1 hrsz-ú ingatlan fejlesztéseként az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Tao pályázati pénzekből tervezett új edzőlétesítménye létrehozásának a támogatása mellett döntött. A döntés értelmében a sportlétesítmény elhelyezése céljából az érdi 18778/1 hrsz-ú ingatlanból 18778/4 hrsz. alatt egy közel 21.000 m2 (19934 m2) nagyságú önálló telket alakítottunk ki.

A határozat szerint újonnan kialakításra került ingatlant az Érdi Sport Kft. vagyonkezelésébe adtuk határozatlan időtartamra, hiszen a pályázat sikeres és határidőben történő megvalósításának elősegítő feltétele elsőként a fejlesztendő terület vagyonkezelői jogának, majd végső soron tulajdonjogának a Társaság részére történő átadása lett volna. A Közgyűlés meghozta azt a feltételhez kötött döntést is, hogy amennyiben a Társaság a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) 22/C. §, valamint 24/A. § által biztosított látvány-csapatsport támogatást elnyeri, a fentiekben körülírt területet nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként (apport) tulajdonba kapja, és ezzel törzstőkéjét az Önkormányzat felemeli.

Az Érdi Sport Kft. az új edzőlétesítmény létrehozását támogató Tao. pályázat beadásához  szükséges feltételeket csak abban az esetben tudja  teljesíteni – figyelembe véve a hatályos építési szabályozást - ha a jelenlegi és a majdani  sportcélú épületeket egységes szerkezetű épülettömbben valósítja meg. Időközben a sportcélú fejlesztések hírére, beruházási szándékkal újabb sportág képviselői keresték meg az Érdi Sport Kft-t egy jégcsarnok építésének a lehetőségét keresve, amelyhez azonban már a jelenleg vagyonkezelésben lévő terület nagysága sem elegendő.

Az építészeti előírások betartása mellett, a terület egyesítésével lehetőség nyílik a további sportlétesítmények lényegesen kisebb területen történő egységes szerkezetűvé alakítására, mely így a fennmaradó szabad terület hasznosítását a későbbiekben nem szorítja korlátok közé. Az új sportágakat is kiszolgáló létesítmények jelentős területigénye miatt tehát szükség van a szomszédos 18778/3 hrsz-ú 3.7127 m2 nagyságú, beépítetlen terület megjelölésű, jelenleg az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. vagyonkezelésében lévő ingatlanra is. Mind műszaki, mind pedig gazdaságossági szempontból e tervezett sportlétesítmények területi elhelyezése akkor a legkedvezőbb, ha a már meglévő Érd Aréna 18778/2 hrsz-ú ingatlanával egy helyrajzi számra kerülne mindhárom ingatlan.

Az érdi 18778/3 hrsz-ú  és  18778/4 hrsz-ú ingatlanok összesen 57.061 m2 nagyságú területének értékbecsléssel megállapított értéke 15.200,- Ft/m2. A javaslat értelmében a Közgyűlés az érdi 18778/3 hrsz-ú ingatlant 564.330.000,- Ft értékben, az érdi 18778/4 hrsz-ú ingatlant 302.997.000,- Ft értékben nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként (apport) az Érdi Sport Kft. tulajdonába adja abból a célból, hogy a Társaság a fenti ingatlanokat a már tulajdonában álló érdi 18778/2 hrsz-ú ingatlannal egy helyrajzi számra összevonja, és a Társaság az ingatlanon új edzőterem és jégcsarnok megvalósításáról gondoskodjon.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:198.§-201.§-a rendelkezik a jegyzett tőke emelés lehetséges módozatairól, melyek közül az egyik az apport szolgáltatása. A jogszabályi előírásoknak megfelel ugyan az a megoldás is, hogy az apport teljes összege a jegyzett tőkét emelje, de figyelembe véve a Társaság saját tőkéjének alakulását, célszerű mérlegelni, hogy a jegyzett tőke emelése ázsióval kerüljön végrehajtásra.

Az ázsió mértéke nem szabályozott, a tulajdonosok döntésén múlik, azonban csak jegyzett tőke emelése mellett teljesíthető azzal, hogy célszerű minél nagyobb összeget a tőketartalékba helyezni.

A tőkeemelés történhet pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás teljesítésével egyaránt, ennek mértéke nem szabályozott. Külön-külön kell nevesíteni a törzstőkébe, illetve a tőketartalékba helyezendő összeget.

Jogszabályi előírás, hogy az apportnak pénzben kifejezhető értékkel kell rendelkeznie és forgalomképesnek, és szabadon átruházhatónak kell lennie. Fontos továbbá, hogy a nem pénzbeli hozzájárulás értéke valós forgalmi értéket takarjon, mivel a felülértékelés jelentősen sértheti mind a Társaság, mind a hitelezők érdekeit.

Kft. esetében a nem pénzbeli hozzájárulás értékét a tagok állapítják meg és fogadják el, azonban a bejegyzési kérelem kötelező melléklete az ügyvezetői nyilatkozat az apport rendelkezésre bocsájtásáról, illetve a tagok értékelésre vonatkozó nyilatkozata. Az érték megállapításához könyvvizsgáló és szakértő is igénybe vehető.

 

A Társaság jelenlegi jegyzett tőkéje 10.000 E Ft, a tőketartalék értéke 696.695 E Ft, míg a saját tőke értéke a 2015. évi beszámolóban 220.339 E Ft.

A tőkeszerkezetre figyelemmel az apport megosztása javasolt, oly módon, hogy a törzstőkét 10.000.000,- Ft-ról 150.000.000,- Ft-ra, a tőketartalékot pedig 696.695.000,- Ft-ról 1.424.022.000,- Ft-ra emelje fel a tulajdonos.

Kérem a T. Közgyűlést, hogy fogadja el a határozati javaslatot!

 

Érd, 2017. február 6.

 

 

T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

1.      Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az 1/1 arányú, tulajdonában lévő érdi 18778/3 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 37.127 m2 nagyságú ingatlant 564.330.000,- Ft, az érdi 18778/4 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 19.934 m2 nagyságú ingatlant 302.997.000,- Ft, összesen 867.327.000,- Ft értéken nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként (apport) az Érdi Sport Kft. tulajdonába adja, és ezzel törzstőkéjét 140.000.000,- Ft-tal, 10.000.000,- Ft-ról 150.000.000,- Ft-ra, tőketartalékát 727.327.000,- Ft-tal, 696.695.000,- Ft-ról 1.424.022.000,- Ft-ra felemeli abból a célból, hogy az érdi 18778/2 hrsz-ú ingatlannal egy helyrajzi számra összevonva új edzőterem és jégcsarnok épüljön fel a területen. Az apport érték meghatározása Lakatos Ferenc (nyilvántartási szám: 1398/2006.) CPR-Vagyonértékelő Kft. (1085 Budapest, József krt. 69, cg: 01-09-942852, adószám: 22771393-2-42, nyilvántartási szám: C00450/2010.) értékbecslése alapján történt. Az apportjegyzéket a határozat 1. számú melléklete, az értékbecslést a 2. számú melléklete tartalmazza. Ezzel a döntésével egyidejűleg a Közgyűlés az ingatlanokon fennálló vagyonkezelői jogokat is megszünteti.

2.      Az Alapító az 1. pontban foglalt döntése értelmében a Társaság Alapító Okiratát jelen határozat 3. számú melléklete szerint módosítja.

3.      A Közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat 4. számú melléklete szerinti tartalmú szerződés aláírására, és a fenti döntések végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

APPORTJEGYZÉK

 

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. február 15-ei tőkeemeléséhez

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat

2030 Érd, Alsó u. 1.

 

1. Tőkeemelés mértéke: 140.000.000,- Ft

- ebből apport:            140.000.000,- Ft

 

2. Tőketartalékba helyezés mértéke: 727.327.000,- Ft

- ebből apport:            727.327.000,- Ft

 

3. Apportlista

 

Hrsz.

Megnevezés

Terület m2

Beszerzési

érték

Eddig

elszámolt ÉCS

Könyv szerinti érték

Értékbecslés szerinti érték Ft

Apportérték Ft

18778/3

beépítetlen terület

37.127

115.019.446,-

0

115.019.446,-

564.330.000,-

564.330.000,-

18778/4

beépítetlen terület

19.934

61.755.532,-

0

61.755.532,-

302.997.000,-

302.997.000,-

összesen

 

 

176.774.978,-

 

176.774.978,-

867.327.000

867.327.000


Érd, 2017. február 15.

 

 

 


Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Ercsi út 34.)

 

 

 

ALAPÍTÓI HATÁROZAT 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom: 

1/2017.(II.15.) alapítói határozat 

Alapító az érdi 18778/3, és 18778/4 hrsz-ú ingatlanoknak nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként (apport) történő tulajdonba adása, és ezzel a Társaság törzstőkéjének 867.327.000,- Ft-tal való felemelése miatt a Társaság Alapító Okiratának 6. és 7. pontját az alábbiakra módosítja: 

„6. A társaság törzstőkéje 

6.1. A társaság törzstőkéje 150.000.000,- Ft, azaz százötvenmillió forint, amelyből 1.000.000,- Ft., azaz egymillió forint vagyoni hozzájárulásból (készpénzből) – amely a törzstőke 0,67%-a – míg 149.000.000,- Ft., azaz száznegyvenkilencmillió forint nem pénzbeli hozzájárulásból (apport), amely a törzstőke 99,33%-a áll. 

6.2. Alapító a jelen pontban megjelölt törzsbetétjének összegét teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta. 

7. A tag törzsbetétje 

Név: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A törzsbetét összege: 150.000.000,- Ft.

A törzsbetét 1.000.000,- Ft. pénzbeli betétből (készpénzből)) és 149.000.000,- Ft., azaz  száznegyvenkilencmillió forint nem pénzbeli hozzájárulásból (apport) áll.

A törzsbetét teljes mértékben befizetésre került. 

Mellékszolgáltatás: 

A társaság egyedüli tagja a törzsbetétjének szolgáltatásán kívül egyéb vagyoni értékű szolgáltatás teljesítésére nem vállalt kötelezettséget. 

Pótbefizetési kötelezettség: 

Az alapító okirat a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget nem ír elő.”  

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

 

Érd, 2017. február 15. 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képv: T. Mészáros András polgármester

 

A jelen okiratot készítettem és Érden, 2017. február 15. napján ellenjegyzem:

 

 

 

MEGÁLLAPODÁS APPORT SZOLGÁLTATÁSÁRÓL

 

amely létrejött egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13) képviseletében: T. Mészáros András polgármester, mint apportot adó (a továbbiakban: Apportot adó),

másrészről Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Velencei út 39-41., adószám: 14998177-2-13., Cg.: 13-09-133410, statisztikai szám: 14998177-9319-113-13; képviseli: Szántó Erzsébet Gizella  ügyvezető igazgató), mint apportot fogadó (a továbbiakban: Apportot fogadó), (együtt: Szerződő Felek)

harmadrészről Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Alsó u. 1., cégjegyzékszám: 13-09-126135; statisztikai számjel: 14631443-6420-113-13; adószám: 14631443-2-13) képviseletében Zsirkai László ügyvezető, mint az érdi 18778/3 hrsz-ú ingatlan vagyonkezelője (a továbbiakban: Az érdi 18778/3 hrsz-ú ingatlan Vagyonkezelője),

 

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

A szerződés tárgya

1.                  Szerződő Felek tényként állapítják meg, hogy az Apportot adó 1/1 arányú tulajdonát képezi az érdi 18778/3 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 3.7127 m2 nagyságú, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. vagyonkezelésében lévő ingatlan. Az ingatlant a tulajdoni lap III. része szerint az ELMű Hálózati Kft. 1389 m2 és 5 m2 nagyságú területre vonatkozó vezetékjoga terheli.

2.                  Szerződő Felek tényként állapítják meg, hogy az Apportot adó 1/1 arányú tulajdonát képezi az érdi 18778/4 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, 19.934 m2 nagyságú, az Apportot fogadó vagyonkezelésében lévő ingatlan. Az ingatlant terheli az érdi 18778/2 hrsz-ú ingatlant megillető gázvezetési szolgalmi jog 167 m2-re, valamint vízvezetési és csatornavezetési szolgalmi jog 152 m2-re. A tulajdoni lap III. része szerint a Nyugat Pest Megyei Sütőipari Vállalat vezeték szolgalmi joga, valamint az ELMű Hálózati Kft. 163 m2, 442 m2 és 36 m2 nagyságú területre vonatkozó vezetékjoga terheli az ingatlant.

3.                  Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy az Apportot fogadó Társaság az Apportot adó Önkormányzat 100%-os arányú tulajdonában áll, azzal, hogy üzletrészének névértéke 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint.

4.                  Az Apportot adó kijelenti, hogy az egymillió forint pénzbeli hozzájárulást alapításkor hiánytalanul teljesítette.

5.                  Az Apportot adó jelen okirat aláírásával, 2017. február hó 15. napi hatállyal a jelen szerződés 1. pontjában körülírt ingatlant 564.330.000,- Ft, azaz Ötszázhatvannégymillió-háromszázharmincezer forint forgalmi értéken, a 2. pontban körülírt ingatlant 302.997.000,- Ft, azaz háromszázkettőmillió-kilencszázkilencvenhétezer forint forgalmi értéken az apportot fogadó társaságba apportálja, ekként az 1. és 2.  pontban körülírt ingatlanok az apportot fogadó tulajdonába kerülnek. Az apportálás eredményeként az apportot fogadó társaságnál tőkeemelés, illetve tőketartalékba helyezés valósul meg (ázsiós tőkeemelés), melynek módja az 1. és 2. pontban körülírt apport rendelkezésre bocsátásával történik.

6.                  A Szerződő Felek rögzítik, hogy az apportálás abból a célból történik, hogy az érdi 18778/2 hrsz-ú ingatlannal egy helyrajzi számra összevonva az 1. és 2. pontban körülírt apportot, az Apportot fogadó közreműködésével új edzőterem és jégcsarnok épüljön fel a területen.

7.                  A szerződő felek az apport tárgyát képező 1. és 2. pontban írt ingatlan értékét a forgalmi értékbecslés által megállapított összegben, összesen 867.327.000,- Ft, azaz Nyolcszázhatvanhétmillió-háromszázhuszonhétezer forintban határozzák meg.

8.                  A szerződő felek rögzítik, hogy az apportálással megvalósuló tőkeemelés eredményeként az apportot fogadó társaság törzstőkéje 10.000.000,-Ft összegről 150.000.000,- Ft, azaz százötvenmillió forint összegre, míg tőketartaléka 696.695.000,- Ft-ról 1.424.022.000,- Ft-ra emelkedik. A törzstőke tulajdonosa 100 % arányban az apportot adó önkormányzat.

9.                  Az Apportot adó jelen megállapodás aláírásával feltétel nélküli, végleges és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Apportot fogadó tulajdonjoga az 1. és 2. pontban részletesen körülírt ingatlanokra 1/1 arányban apport jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezést nyerjen.

10.              A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük a 2. pontban körülírt ingatlanra létrejött vagyonkezelői szerződést jelen szerződés létrejöttére való tekintettel és ezzel egyidejűleg közös megegyezéssel megszűntetik, abból kifolyólag követelésük egymással szemben sem perben sem peren kívül semmilyen jogcímen nincs. A Szerződő Felek kérik, és az Apportot fogadó végleges és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a vagyonkezelői joga a 2. pontban körülírt ingatlan vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartásban törlésre kerüljön.

11.              Az Apportot Adó és Az érdi 18778/3 hrsz-ú ingatlan Vagyonkezelője megállapodnak abban, hogy a közöttük a 1. pontban körülírt ingatlanra létrejött vagyonkezelői szerződést jelen szerződés létrejöttére való tekintettel és ezzel egyidejűleg közös megegyezéssel megszűntetik, abból kifolyólag követelésük egymással szemben sem perben sem peren kívül semmilyen jogcímen nincs. A szerződő felek kérik, és Az érdi 18778/3 hrsz-ú ingatlan Vagyonkezelője végleges és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a vagyonkezelői joga az 1. pontban körülírt ingatlan vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartásban törlésre kerüljön.

12.              Az Apportot adó továbbá feltétet nélküli, végleges és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Apportot fogadó társaság előzőek szerinti törzstőke-emelése a társaság iratain átvezetésre kerüljön, és ezt a változást 2017. február hó 15. napi hatállyal a cégjegyzéket vezető Törvényszéken, mint Cégbíróságon nyilvántartásba vegyék.

13.              Felek jelen szerződést egyben birtok átruházási megállapodásnak is tekintik. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Apportot adó az 1. és 2. pontban körülírt ingatlant jelen szerződés aláírásával egyidejűleg az Apportot fogadó birtokába bocsátják. Az Apportot fogadó az ingatlan természetbeni elhelyezését ismeri, a birtokba lépés időpontjától kezdődően jogosult szedni az ingatlan hasznait és ezen időponttól kezdődően köteles viselni annak terheit.

14.              Az Apportot adó szavatolja a szerződés tárgyát képező ingatlan- per-, teher- és igénymentességét, kijelenti továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, mely az Apportot fogadó tulajdonszerzését, illetve birtokba-lépését akadályozná.

15.        Az Apportot adó kijelenti, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. alapján működő önkormányzat, rendelkezési joga nincs korlátozva, az apport tárgyát képező ingatlan nem tartozik az Önkormányzat törzsvagyonának körébe, az apportálásnak jogi akadálya nincs. Az Apportot adó kijelenti, hogy a közhiteles cégnyilvántartásba bejegyzett gazdasági társaság, szerződéskötési korlátozás alatt nem áll, képviseletében eljáró és aláíró természetes személy ügyvezető pedig kijelenti, hogy jelen jogügyletnél a Társaság képviseletében eljárhat, jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, a társaság tulajdonszerzése korlátozva nincs.

16.              A jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet 1. § (2) bekezdése alapján jelen szerződést Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata jogtanácsosa, dr. Csupor Endre (2030 Érd, Alsó u. 1.) készítette és az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Inytv) 32. § (3) bekezdése alapján ellenjegyzi. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen jogügyletből eredő ingatlan-nyilvántartási bejegyzést [Inytv. 26. § (7)] dr. Csupor Endre jogtanácsos kezdeményezi.

17.              Jelen szerződés megkötésével és a tulajdonjog bejegyzésére irányuló ingatlan-nyilvántartási eljárással felmerülő költségeket Apportot adó viseli.

18.              Jelen szerződés megkötéséről az Apportot adó, mint alapító Közgyűlése a …/2017. ( II.15.) sz. határozattal döntött, mely a szerződés mellékletét képezi.

19.              Szerződő felek kérik, hogy a Tisztelt Földhivatal az Inytv. 37. § (3a) és (3b) bekezdése alapján a szükséges cégiratokat a Cégbíróságtól elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerezze meg.

20.              Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és saját kezűleg írják alá. 

Érd, 2017. február 15. 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

T. Mészáros András polgármester

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Szántó Erzsébet Gizella ügyvezető

 

Ellenjegyzem 2017. február 15-én:

dr. Csupor Endre jogtanácsos

(2030 Érd, Alsó u.1.)

 

 

Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Zsirkai László ügyvezető