Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásának szükségességét a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel, részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

 

1.1.Általános indoklás

 

Az Országgyűlés 2016. június 13-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

 

A 2017. évi költségvetési rendelethez kapcsolódóan Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése költségvetési koncepciót nem alkotott, tekintettel arra, hogy az annak elkészítésére vonatkozó rendelkezés az Áht. előírásai közül hatályon kívül helyezésre került.  Ugyanakkor Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. december 22-i ülésén megalkotta a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 34/2016. (XII.23.) önkormányzati rendeletet, amely az éves költségvetési rendelet elfogadásáig meghatározza a gazdálkodás kereteit.

 

A 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet az előző évekhez hasonlóan korrigált bázis szemlélet megtartásával, a Közgyűlés által korábban hozott döntéseket, vállalt kötelezettségeket figyelembe véve készült. A korábbi évekhez hasonlóan a 2017. évi költségvetési rendelet előkészítése során is figyelembe kellett vennünk számos jogszabály módosítást, amelyek a számviteli és gazdálkodási előírásokat érintették. 

A költségvetési rendelet szerkezeti felépítését, valamint a kötelező tartalmi elemeket a következő jogszabályok rögzítik: 

  1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr);
  2. A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény;
  3. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény;
  4. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet;
  5. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet.

 

A költségvetési rendelet-tervezet a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kormányzati funkciónként, rovatrend szerinti megbontásban tartalmazza a 2017. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és intézmények megbontásban, elkülönítve a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokat.

 

A költségvetési rendelet mellékletét képező, számszaki adatokat tartalmazó táblázatok a korábbi évekhez képest új, áttekinthetőbb szerkezeti rendben kerülnek előterjesztésre. Ennek oka, hogy a Polgármesteri Hivatal a 2015. évben megvásárolta a Forrás SQL rendszer költségvetés tervezési modulját, amely - számos egyéb pénzügyi szakmai előnye mellett - lehetővé teszi a tervezett előirányzatok egyszerűbb, szemléletesebb bemutatását, továbbá az előirányzatok zárt rendszerben történő, automatikus könyvelését, amely egyszerűsíti a munkafolyamatokat és csökkenti a hibalehetőségeket.

A számviteli adatszolgáltatási követelmények aktuális előírásainak figyelembe vételével a 2017. évi rendelet-tervezet előirányzatait Ft-ban határoztuk meg.

 

A rendelet-tervezet szerinti költségvetési főösszeg 18.119.955.030 Ft, amely hitelfelvételt nem tartalmaz.

A finanszírozási kiadások között szerepel a 2016. év decemberben megelőlegezett, a Magyar Államkincstár által folyósított központi költségvetési támogatás 2017. évben elszámolandó („visszafizetendő”) összege 105 ű7 000 Ft összeggel.

A költségvetési rendelet-tervezetben a 2016. évi maradványból 3 772 858 221 Ft összeg szerepel, amely a zárszámadás elfogadását követően, a 2017. évi költségvetési rendelet 1. számú módosítása alkalmával épül be teljes és pontos összeggel a költségvetésbe.

 

2. Bevételek tervezése

 

2.1. Önkormányzat bevételei

Az önkormányzati törvény és az Áht. alapján az önkormányzat bevételeit képezik a központi költségvetésből származó bevételek, a helyi adó bevételek, a pályázati támogatások, továbbá a vagyongazdálkodás bevételei.

 

2.1.1.  Központi költségvetésből származó támogatások

 

Az önkormányzat központi költségvetési bevételeit a 2013. évben bevezetett feladatfinanszírozási rendszer keretében kapja, amely az alábbi jogcímeken biztosítja a támogatásokat a kötelezően ellátandó feladatokhoz:

-          Önkormányzati hivatal működésének támogatása

-          Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

-          Egyéb önkormányzati feladatok

-          Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok

-          Szociális feladatok.

A központi költségvetésből származó bevételek összege a rendelet-tervezetben a Magyar Államkincstár által az önkormányzat rendelkezésére bocsátott értesítő alapján került megtervezésre.

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az önkormányzat rendelkezésére bocsátott támogatás összege az előző évihez képest összességében 8 %-kal csökkent. A csökkenés két jogcímen érzékelhető jelentős mértékben:

-          megszűnt a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás (ezen a jogcímen az előző évben 34 944 000 Ft támogatást kapott az önkormányzat), ugyanakkor a kiadások között sem kell már terveznünk a köznevelési intézményekre tekintettel korábban fizetett havi csaknem 35 millió Ft-ot, mivel a jogszabályi előírások változása mentesítette az önkormányzatot ennek fizetése alól,

-          a szociális feladatok támogatására tekintettel kapott támogatási összeg csaknem 165 millió Ft-tal csökkent, ennek oka, hogy növekedett az önkormányzat adóerő képessége, ami alapján a beszámítás összege (feladatfinanszírozási támogatást csökkentő összeg) növekedett.

Az óvodák fenntartására és az óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlenül segítők bértámogatására az előző évihez képest 43 millió Ft-tal magasabb összegű támogatást kap az önkormányzat. A növekedés a bértámogatások jogcímén jelentkezik. A támogatás növekedésével egyidejűleg az óvodai dolgozók személyi juttatási kiadási előirányzata is növekedett a jogszabályi előírásoknak megfelelően tervezett magasabb összegű bérek miatt.

A gyermekétkeztetés támogatása 79 millió forinttal csökkent, amelynek oka a gyermekétkeztetésben résztvevők számának csökkenése.

 

adatok Ft-ban

Jogcím

2016. évi eredeti

2017. évi eredeti

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1 007 985 781

984 894 9ű

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

840 084 910

873 288 434

Óvodaműködtetés támogatása

145 013 334

147 359 567

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

 

7 943 000

A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás

34 944 000

 

Gyermekétkeztetés támogatása

454 117 522

375 095 0ű

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

360 304 569

195 309 000

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

176 838 610

193 913 860

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

125 558 960

124 125 960

Támogató szolgáltatás

9 028 200

9 028 200

Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez

 

3 771 900

Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

75 294 720

75 873 840

Összesen

3 229 170 606

2 990 603 761

 

2.1.2. Adóbevételek

 

Az önkormányzati saját bevételek között meghatározó jelentőséggel bírnak a helyi adóból, valamint az átengedett központi adók közül a gépjárműadóból származó bevételek.

Az alábbi táblázat a 2017. évre a helyi adókból és gépjárműadóból származó, tervezett bevételeket tartalmazza adónemenkénti bontásban. A tervezés során figyelembe vettük az előző évi és a várható teljesítéseket, valami az előírt adó összegét és az adótárgyak számát.

 

 

Adónem

2016. terv (e Ft)

2016. évi teljesülés (e Ft)

2017. évi           terv (e Ft)

Építményadó

1 200 000

1 146 889

1 200 000

Telekadó

130 000

246 445

160 000

Idegenforgalmi adó

1 000

2 353

1 000

Iparűzési adó

1 700 000

1 984 949

1 800 000

Gépjárműadó

220 000

218 042

220 000

Pótlék

60 000

32 137

35 000

Bírság

20 000

25 988

20 000

Talajterhelési díj

15 000

8 196

15 000

Összesen:

3 346 000

3 664 999

3 451 000

 

 

Az önkormányzati adóhatóság alapvető célkitűzése – valamennyi adónemet érintően - a hátralék keletkezés növekedési ütemének lassítása, illetve megállítása a hátralékkezelési és végrehajtási eljárások hatékony és eredményes alkalmazásával.

Az adóhatóság a beszedési tevékenységet illetően fontosnak tartaná az informatikai támogatottság kiteljesítését, mely további javulást eredményezhet a végrehajtás hatékonyságában és eredményességében.

 

2.1.3. Modern Városok Program

 

A Modern Városok Program keretében az Önkormányzat 2016. évben jelentős támogatási összegekben részesült: 2016. január hónapban 4 000 000 000 Ft, december hónapban további 2 7ű 000 000 Ft összegű támogatás érkezett az Önkormányzat számlájára. A támogatások felhasználása a támogatói okiratokban foglaltaknak megfelelően 2016. évben megkezdődött.

A 2016. évben pénzforgalmilag beérkezett támogatások fel nem használt összege, összesen 3 425 112 221 Ft pénzügyi fedezetet képez a 2017. évben folytatódó projektekhez. Az összeg maradványként szerepel a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetben.

A Modern Városok Program keretében 2017. évben további jelentős támogatási összegek beérkezése várható. A Programmal kapcsolatosan várhatóan beérkező támogatásként összesen 844 877 462 Ft szerepel a költségvetési rendelet-tervezetben, amely összeg óvodák, iskolák felújítását fogja szolgálni.

A Közgyűlés 254/2016. (XII. 5.) számú határozatában döntött a KEHOP-3.2.1 „Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című pályázat benyújtásáról. A döntés alapján a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel a konzorciumi megállapodás aláírásra került. A pályázat megvalósításával összefüggésben 2 389 6ű 000 Ft bevételi és kiadási előirányzat szerepel a 2017. évi költségvetésben.

A korábbi időszakban megvalósított pályázati projektek fenntartási időszakára vonatkozóan a kiadások az önkormányzat dologi kiadásai közé betervezésre kerültek (Városközpont, ÁROP, TÁMOP projektek).

 

 

3. A Polgármesteri Hivatal bevételei

 

A Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott intézményektől elkülönítve a 7., 8., 9., számú mellékletekben kerültek bemutatásra.

A jogszabályi előírás alapján a Polgármesteri Hivatalnál saját bevételként 2017. évre összesen 17.030.000  Ft működési bevétel mutatható ki, amely nem tartalmazza az Önkormányzat által a Hivatal működéséhez biztosított finanszírozás összegét. A Hivatal működésének biztosítására az Önkormányzat 1.412.780.682 Ft összegű forrást tervezett a 2017. évi költségvetésben.

A Hivatal saját bevételei között hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevétel, valamint a továbbszámlázott kiadások kerültek kimutatásra. 

4. Kiadások

 

4.1. Az Önkormányzat kiadásai

A 2017. évi bevételi korlátokra tekintettel a működési kiadások tervezésénél elsődleges, meghatározó szempont volt, hogy a kötelező feladatellátás, valamint a Közgyűlés által önként vállalt feladatok finanszírozása biztosítható legyen.

 

A szakmai iránymutatások alapján a polgármester, alpolgármesterek és a képviselők, továbbá a mezőőrök személyi juttatásai és a közgyűlési ülések kiadásai az Önkormányzat költségvetésébe kerültek betervezésre.

A jogszabály alapján az önkormányzatok kiadásai között szükséges bemutatni továbbá a városgazdálkodási, építmény-üzemeltetési, vagyongazdálkodási, tömegközlekedés biztosításával kapcsolatos, valamint az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait, továbbá a szociális jellegű kiadásokat, egyéb támogatásokat és a tartalékokat.

 

 

4.1.1. Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadásként kerültek megtervezésre az önkormányzat többségi tulajdonú gazdasági társaságai részére kifizetendő támogatások, amelyeket az előterjesztés 4.1.5. pontjában részletezünk és a társulások részére fizetendő tagdíjak, valamint a polgármesteri keret és a civil keret összege.

 

 

4.1.2. Egyéb felhalmozási célú kiadások

A Közgyűlés a 3/2016. (I.14.) számú határozatában döntött arról, hogy a Modern Városok Program keretében megvalósítandó vízelvezetési programmal kapcsolatos feladatok végrehajtásával az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulást bízza meg. A határozat szerint az Önkormányzat a Programban foglalt feladatok végrehajtása céljából a Társulás részére 2 400 000 000 Ft-ot ad át, amelyből 2016. évben 759 343 087 Ft már átutalásra került, a fennmaradó 1 640 656 913 Ft fedezetét pedig a 2017. évi költségvetésben biztosítjuk az Egyéb felhalmozási célú kiadások között. A Modern Városok Program keretében vízelevezetési feladatokhoz kapcsolódóan kialakítandó záportározó megépítéséhez további ű 000 000 Ft szerepel a Társulás részére átadandó pénzeszközként a költségvetésben.

Szintén az Egyéb felhalmozási célú kiadásként jelentkezik az egyházak támogatása céljára betervezett 20 000 000 Ft, a munkáltatói hitelként betervezett 7 000 000 Ft, továbbá a Panel Programra biztosított 1 800 000 Ft.

 

4.1.2. Tartalék

A Tartalék előirányzatok között 1ű 000 000 Ft összegben szerepel általános tartalék, valamint 568 160 130 eFt összegben az Önkormányzat és intézményei részére elkülönített céltartalék, amelynek jogcímenkénti tételes felsorolását a rendelet-tervezet 20. számú melléklete tartalmazza.

 

4.1.4. Gazdasági Társaságok

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok részére 2017. évben fizetendő pénzösszegek a társaságok által elkészített üzleti tervek figyelembe vételével kerülnek meghatározásra. A Közgyűlés az Érdi Sport Kft. üzleti tervét már elfogadta a 2016. decemberi ülésén. Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. és az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. üzleti tervét a 2017. januári ülésen fogadta el a Közgyűlés.

Az egyes társaságok tevékenységével összefüggésben 2017. évre tervezett önkormányzati forrásokat az alábbi táblázat tartalmazza:

eFt

Társaság megnevezése

Szolgáltatás

Felhalmozás

Támogatás

Összesen

Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.

238 450

31 251

275 472

545 173

Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Kft.

128 200

 

 

128 200

Érdi Sport Kft.

160 000

 

 

160 000

Összesen

526 650

31 251

275 472

833 373

 

eFt

A 2017. évi költségvetés az ÉTH Kft. részére a hulladékgazdálkodási rendszer működésének és gazdálkodásának folyamatban levő átalakítása miatt finanszírozási (tagi kölcsön) előirányzatot nem tartalmaz, de a céltartalékok között 30 000 000 Ft-ot elkülönítettünk az esetlegesen jelentkező tagi kölcsön igény fedezetére.

  

4.1.5. Szociális kiadások

 

A 14. számú melléklet elsősorban a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) számú rendeletben foglalt ellátások 2017. évi fedezetét tartalmazza, összesen 235 000 000 Ft összegben. Az összeg csak az Önkormányzat által teljesítendő kifizetéseket tartalmazza, a Szociális Gondozóközpont által teljesítendő kifizetések az intézmény kiadási előirányzatai között kerültek megtervezésre.

Az Önkormányzat költségvetésében jelentkező szociális kiadások összességében az előző évihez képest hasonló nagyságrendben kerültek beépítésre a költségvetésbe, de az alábbi jogcímeken az előző évi előirányzatokhoz képest magasabb összegű kiadás került megtervezésre, amely a következőkkel indokolható:

-          a védőoltásokkal kapcsolatos kifizetések az igénylők számának várható növekedésére tekintettel a korábbi évhez képest magasabb összegben kerültek tervezésre,

-          a hulladékszállítási díjakkal kapcsolatos szociális támogatások szintén magasabb összegben kerültek megállapításra, mivel a 7/2015. (II.27.) számú rendelet 2016. évi módosítása alapján a 80 éves kor feletti lakosok számára a hulladékszállítási díjra vonatkozó szociális támogatás jövedelmi viszonytól függetlenül jár,

-          ugyancsak a szociális rendelet 2016. évi módosítása tette lehetővé a sajátos nevelési igényű gyermekek és családjuk számára intézményi térítési díj kifizetését, amely jogcímmel kapcsolatos kiadás az előző évi költségvetési rendeletben még nem jelentkezett.

 

5. Polgármesteri Hivatal kiadásai

 

A Polgármesteri Hivatal kiadásaiként kerültek tervezésre a Hivatal foglalkoztatottjainak személyi juttatásai. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak tervezésénél figyelembe vettük a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet 2016. decemberi módosítását, amely alapján a köztisztviselői illetményalap a korábbi 38 650 Ft-ról 40 000 Ft-ra növekedett. A módosítás pénzügyi hatásairól a rendelet módosítására vonatkozó előterjesztésben tájékoztattuk a Közgyűlést.

Cafeteria juttatásként a költségvetési törvényben meghatározott 200 000 Ft került a foglalkoztatottak részére tervezésre. A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma a rendelet tervezet beterjesztése időpontjában 182,5 fő.

A közszférában dolgozók részére megállapított bérkompenzáció a munkavállalók nyilatkozatai alapján került megállapításra. A bérkompenzáció pontos összege csak a Magyar Államkincstár által elkészített havi bérszámfejtéseket követően határozható meg, ezért módosításként fog beépülni a költségvetésbe.

A felhalmozási kiadások között a Hivatal működéséhez szükséges ügyviteli, számítástechnikai eszközök, valamint a jogszabályváltozások miatt szükséges szoftverfejlesztési kiadások kerültek tervezésre, továbbá a Hivatal épületének szükséges felújítási, karbantartási kiadásai.

 

6. Intézmények költségvetése

 

Az Önkormányzat irányítása alatt álló óvodák és szociális intézmények költségvetési előirányzatainak megtervezése a FELFIN rendszer alkalmazásával történt, figyelembe véve a  stabilitási törvényt, mely szerint működési hiány a költségvetésben nem tervezhető.

A kulturális intézmények, valamint az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény előirányzatai a költségvetési egyeztető tárgyalásokon kerültek kialakításra.

Az intézményi kiadási és bevételi adatokat a rendelet-tervezet 10. és 11., 12. számú mellékletei tartalmazzák. Az intézményi felhalmozási kiadások a rendelet 13. mellékletében kerülnek bemutatásra.

Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) tervezett összes kiadása 6 191 982 000 Ft, amelyhez központi költségvetési forrásból 1 991 266 000 Ft feladatfinanszírozási bevételt kap az Önkormányzat, az intézményi saját bevételek tervezett összege pedig 2 514 745 000 Ft. Ez azt jelenti, hogy az intézményekre tekintettel az Önkormányzat részéről összesen 1 685 971 000 Ft fenntartói kiegészítéssel terveztünk, amely az összes kiadás 27 %-a.

Az Önkormányzat által fenntartott intézmények közül a legkisebb arányú fenntartói kiegészítés az óvodák tekintetében szükséges, a központi költségvetési támogatások esetükben csak néhány százalékos fenntartói kiegészítést tesznek szükségessé. Az összes kiadásaihoz mérten a legnagyobb arányban a Magyar Földrajzi Múzeum kiadásaihoz kell az Önkormányzatnak hozzájárulnia, mivel ehhez a tevékenységhez feladatfinanszírozási támogatást a központi költségvetés nem biztosít, az önkormányzati forrás kiegészítésére pályázati forrásból van lehetőség. Szintén jelentős, 49%-os mértékű az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény által ellátott feladatokhoz szükséges fenntartói kiegészítés.

 

Az intézmények fenntartásához biztosított normatív bevételt és fenntartói kiegészítést intézményenkénti bontásban az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

 

7. „Kitekintő” határozat

 

A Közgyűlésnek a korábbi évekhez hasonlóan a 2017. évi költségvetéshez kapcsolódóan is határozatban kell rögzítenie az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit a költségvetési évet követő három évre, amelyet az Áht. 29/A. §-a, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése, továbbá az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet alapján kell meghatároznia. A 2017. évi költségvetési rendelethez elkészített kitekintő határozat adósságszolgálati kötelezettséget már nem tartalmaz, mivel az adósságkonszolidáció keretében a Magyar Állam az önkormányzat valamennyi adósságát átvállalta az adósságkonszolidáció keretében.

 

Tisztelt Képviselőtársaim!A 2017. évi költségvetési javaslatról hozott döntésükkel meghatározzák a város jelen és jövőbeni működőképességének megtartását, és fejlődésének lehetséges mértékét. E felelősség tudatában kérem az előterjesztett költségvetési javaslat megvitatását!

 

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat eredményét jelen előterjesztés, illetve az annak mellékletét képező hatásvizsgálati lap mutatja be.

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezet az európai uniós joggal összhangban van, azzal ellentétes szabályozást nem alakít ki.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a város 2017. évi költségvetésére vonatkozó rendeletalkotási javaslatot szíveskedjen elfogadni!

 

Érd, 2017. február 10.

 

T. Mészáros András

 

 Előterjesztés 1. melléklete

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29/A. § bekezdésében foglaltak, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése, továbbá az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet alapján az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintést” az alábbiak szerint állapítja meg:

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség 

Kötelezettség jogcíme

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

0

0

0

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Kötvénykibocsátás törlesztés

0

0

0

0

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Lízingdíj

0

0

0

0

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Kezességvállalás

0

0

0

0

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége

0

0

0

0

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint

Megnevezés

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

1.

Helyi adókból származó bevételek

3 161 000 000

3 161 000 000

3 161 000 000

3 161 000 000

2.

Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel

162 883 100

162 883 100

162 883 100

162 883 100

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

9 625 000

9 625 000

9 625 000

9 625 000

4.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

70 000 000

70 000 000

70 000 000

70 000 000

5.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

6.

 

 

 

 

 

 

Saját bevételek összesen

3 403 508 100

3 403 508 100

3 403 508 100

3 403 508 100

 

Saját bevételek 50 %-a

1 701 754 0ű

1 701 754 0ű

1 701 754 0ű

1 701 754 0ű

 

Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége

1 701 754 0ű

1 701 754 0ű

1 701 754 0ű

1 701 754 0ű

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése megfelel a Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak. 

Határidő:     határozat továbbítására: az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg 

Felelős:         T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

TERVEZET!

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYűLÉSE

 

__/2017. (__.__.)

önkormányzati rendelete

 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 

az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága, Szociális és Egészségügyi Bizottsága, Köznevelési és Művelődési Bizottsága, Sport és Ifjúsági Bizottsága, valamint Közrendvédelmi Bizottsága, 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága,

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szakszervezetek, 

valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. A rendelet hatálya és a költségvetés címrendje

 

1. § (1)A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), a Közgyűlés által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv), a támogatásban részesített természetes személyekre és szervezetekre, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra. 

(2) A Közgyűlés által irányított költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint: 

Polgármesteri Hivatal

Érd, Alsó u. 1-3.

Szociális Gondozó Központ

Érd, Emma u.7.

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

Érd, Felső u. 39-41.

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

Érd, Fehérvári út 69/B.

Intézményi Gondnokság

Érd, Budai út 14.

 

Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó intézmények:

 

Intézményi Gondnokság

Érd, Budai út 14.

Magyar Földrajzi Múzeum

Érd, Budai út 4.

Szepes Gyula Művelődési Központ

Érd, Alsó u. 9.

Csuka Zoltán Városi Könyvtár

Érd, Hivatalnok u. 14.

Szivárvány Óvoda

Érd, Hegesztő u. 2-8.

Kincses Óvoda

Érd, Béke tér 1.

 

 

2.  A 2017. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetés tartalék előirányzata

 

2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételét 14.347.096.809 Ft-ban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 0 e Ft-ban, a 2016. évi maradvány igénybevételét 3.772.858.221 a bevételi főösszegét 18.119.955.030 Ft-ban állapítja meg.

 

A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait 18.014.447.629 e Ft-ban, a finanszírozási kiadásait 105.507.401 e Ft-ban, a kiadási főösszegét 18.119.955.030 e Ft-ban állapítja meg.

 

(2) A költségvetési rendelet mellékleteit képező táblázatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ban foglaltak szerinti adatokat a (3)-(23) bekezdésben foglaltak szerint mutatják be.

 

(3) Az 1. melléklet az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek összevont bevételeit tartalmazza kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, elkülönítve a működési és a felhalmozási célú bevételeket.

 

(4) A 2. melléklet az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek összevont kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, elkülönítve a működési és a felhalmozási célú kiadásokat.

 

(5) A 3. melléklet az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek összevont bevételeit és kiadásait tartalmazza, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.

 

(6) A 4. melléklet elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.

 

(7) Az 5. melléklet az Önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza tételesen, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.

 

(8) A 6. melléklet az Önkormányzat felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.

 

(9) A 7. melléklet elkülönítetten tartalmazza a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.

 

(10) A 8. melléklet a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait tartalmazza tételesen, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.

 

(11) A 9. melléklet a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.

 

(12) A 10. melléklet elkülönítetten, összevontan tartalmazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.

 

(13) A 11. melléklet tartalmazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) bevételeit intézményenként, kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.

 

(14) A 12. melléklet tartalmazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) kiadásait intézményenként, kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.

 

(15) A 13. melléklet a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.

 

(16) A 14. melléklet az Önkormányzat által folyósított szociális ellátásokat tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.

 

(17) A 15. melléklet az Önkormányzat által államháztartáson belülre nyújtandó működési célú támogatásokat tartalmazza.

 

(18) A 16. melléklet az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtandó támogatásokat tartalmazza.

 

(19) A 17. melléklet az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok részére az Önkormányzat által biztosított forrásokat tartalmazza kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

 

(20) A 18. melléklet tartalmazza az uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait kiemelt előirányzat szerinti bontásban.

 

(21) A 19. melléklet a Modern Városok Program keretében az Önkormányzat részére biztosított támogatási bevételeket és annak felhasználásához kapcsolódó kiadási előirányzatokat tartalmazza kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a támogatói okiratokban foglaltak szerint.

 

(22) A 20. melléklet az Önkormányzat tartalék előirányzatait tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.

 

(23) A 21. melléklet a Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámkereteit a tartalmazza.

 

3. § (1)A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 718.160.130 Ft, ebből

általános tartalék

150.000.000 Ft

céltartalék

568.160.130 Ft.

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott általános tartalék összege az előre nem tervezhető, év közben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási kiadások rendezésére szolgál.

 

 

3. Az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános előírások

 

4. § A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a továbbiakban együtt: előirányzat-változtatás) az 5. §-ban foglalt kivételekkel a Közgyűlés dönt.

 

5. § (1) A Polgármester az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 56. §-ában rögzített hatáskörében eljárva (a továbbiakban: átruházott hatáskör) a költségvetési szerv, valamint az Önkormányzat költségvetési előirányzatait az e §-ban foglaltak szerint megváltoztathatja.

 

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben, előirányzat-módosítást hajtson végre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglalt korlátozásokkal.

 

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat-módosítást hajtson végre Áht.-ben és Ávr.-ben foglalt korlátozásokkal.

 

(4) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében a Közgyűlés két ülése közötti időszakban 100.000.000  Ft összeghatárig az általános tartalék terhére kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására.

 

(5) A költségvetési rendeletben szereplő céltartalékok felhasználásáról és a költségvetési rendeletben történő átvezetésről a Polgármester dönt, figyelemmel a jelen rendeletben foglaltak betartására.

 

(6)  A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Ávr. 34/A. § szerinti esetben a bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelje és a bevételek erejéig a kiadási előirányzatokra kötelezettséget vállaljon. Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, melynek felhasználásáról a Közgyűlés dönt.

 

(7) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.

 

(8) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Közgyűlést, annak munkaterv szerinti soron következő ülésén tájékoztatja. A bevétel költségvetési rendeleten történő átvezetéséről a Polgármester a pótelőirányzat biztosításáról szóló értesítés beérkezésével egyidejűleg gondoskodik.

 

(9) A (2)-(8) bekezdésekben foglaltakról a Polgármester határozatban rendelkezik.

 

(10) A Polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet csak akkor köteles a Közgyűlés elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

 

(11) Az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 13/2016. (V.5.) számú önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó beszerzések esetében a beruházási célokmányban, pályázati döntésekre vonatkozóan a közgyűlési előterjesztésben és határozati javaslatban be kell mutatni a megvalósítást követő fenntartási időszakban felmerülő kiadásokat is.

 

 4. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások

 

6. § (1) A Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szerveknek az elemi költségvetésüket e rendelet mellékleteiben meghatározott, kiemelt előirányzat összegekkel kell összeállítaniuk.

 

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a költségvetési szerveket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

 

(3) A költségvetési szerveknél, valamint a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, csak az alapfeladatok ellátásához szükséges mértékben teljesíthetőek, figyelemmel az Áht. 30. § (3) bekezdésében foglaltakra.

(4) Az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek költségvetési éven túli kötelezettséget a Szervezeti és Működési Szabályzat 63/A. §-ban foglaltak szerint vállalhatnak.

 

5. A költségvetési szerv többletbevételének felhasználása

 

7. § (1) Év közben az egységes rovatrend B3 Közhatalmi bevételek, B4 Működési bevételek, B5 Felhalmozási bevételek rovatain realizálódó többletbevételt a költségvetési szervek - a Polgármesteri Hivatal kivételével - a Közgyűlés hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítást követően használhatják fel. A Polgármesteri Hivatal vezetője saját hatáskörben hozott döntése alapján a költségvetési szerv többletbevételére 50.000.000 Ft erejéig kötelezettséget vállalhat.

 

(2) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat módosítással éven túli, tartós kötelezettségvállalás költségvetési fedezete nem biztosítható.

 

(3) A költségvetési előirányzatok tervezett összegét meghaladó, pénzügyileg teljesített bevételként 2017. évben a 2017. december 31-éig befolyt bevétel vehető figyelembe.

 

(4) A költségvetési szervek év közben a tervezett, illetve a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételükből – az Áht.-ban, Ávr.-ben foglaltak figyelembevételével – az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb:

 

a)      a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,

 

b)      szerződés esetén az abban meghatározott összeggel emelhetik.

 

(5) Nem emelhető a személyi juttatások előirányzata az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése, a felhalmozási bevételek, továbbá az átvett pénzeszközök előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadást szolgál, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.

 

6. Személyi juttatásokkal való gazdálkodás

 

8. § (1) A költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások, és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.

 

(2) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összege a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet 1/A. §-a szerint 2017. évben 40.000 Ft.

 

(3) A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat munkavállalói a Közgyűlés 303/2015. (XII.17.) határozata alapján bruttó 200.000 forint cafeteria juttatásban részesülnek.

 

(4) A költségvetési szervek költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat a Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 12%-osmértéket.

 

(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat-nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről.

 

(6) A költségvetési szervek a 2017. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a Polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.

 

7. Költségvetési előirányzatok megváltoztatása a költségvetési szerveknél

 

9. § (1) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok kötöttek, ezek között a (2) bekezdésében foglalt kivétellel a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást a Közgyűlés jóváhagyásával hajthat végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el.

 

(2) Polgármesteri Hivatal Vezetője saját hatáskörben hozott döntése alapján jogosult a Polgármesteri Hivatal költségvetése kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást végrehajtani.

 

(3) A költségvetési szervek pótelőirányzat iránti igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás.

 

10. § (1)A költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben a kiemelt kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre.

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti átcsoportosítások tényéről a költségvetési szerv vezetője a Polgármestert a tárgyhót követő 10. napig tájékoztatja.

 

11. § Amennyiben új szakmai program indítását a költségvetési szerv önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igénnyel a fenntartó felé nem élhet.

 

8. Költségvetési maradványra vonatkozó rendelkezések

 

12. § (1) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványát a Közgyűlés hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

 

(2) A maradványból a költségvetési szerveket és a Polgármesteri Hivatalt nem illeti meg:

 

a)      a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b)     a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott - áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli - összegek maradványa,

c)      a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány (pl. normatíva-felhasználás).

 

(3) A költségvetési szerveket meg nem illető maradvány összege az Önkormányzatot illeti meg.

 

(4) A maradvány költségvetési szervet megillető és meg nem illető összegét az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításában kell előírni, a zárszámadásról szóló rendelet elfogadását követő közgyűlési ülésen.

 

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványukat – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével – csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatják fel.

 

(6) Az önkormányzati költségvetési szervek a költségvetési maradvány jóváhagyását megelőzően, továbbá a maradvány jóváhagyásától függő utólagos felügyeleti korrekció és ezzel összefüggő visszapótlási kötelezettség mellett:

 

a)      kiadásokat teljesíthetnek a megfelelő kiadási jogcímeken és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások alapoktól, pályázatok útján elnyert és konkrét feladatokra az előző évben átvett pénzeszközök felhasználásával kapcsolatosak,

 

b)      az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadásokat teljesíthetnek.

 

9. Költségvetési szerv vállalkozói tevékenysége

 

13. § A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

 

10. Egyéb rendelkezések

 

14. § Az önkormányzati és intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzésekről szóló jogszabályi előírásokban, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatában (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat), továbbá az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 13/2016. (V.5.) számú önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni.

 

15. § A Közgyűlés külön döntésben rendelkezik az alapok, alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról. A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester dönt.

 

16. § (1) A költségvetési szerv saját feladatkörében és nevében, csak a Polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot, abban az esetben is, ha a pályázat 100%-ban támogatással finanszírozott.

 

(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek által benyújtott pályázatokra vonatkozó közgyűlési előterjesztésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások előfinanszírozásának pénzügyi feltételeit, továbbá a fenntartási időszakot terhelő kiadásokat.

 

17. § (1)Aköltségvetési szervek társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak.

 

(2) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek tartalmi és pénzügyi elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan az Ávr-ben foglaltak szerint.

 

18. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el.

 

(2) A Polgármester a Közgyűléstől átruházott hatáskörben jogosult az átmenetileg szabad pénzeszközök tőkegarantált befektetésére pénzintézeti betét vagy befektetési alap formájában, továbbá diszkont kincstárjegy, államkötvény vásárlásra és értékesítésre.

 

19. § A költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal követelés elengedése és tartozásátvállalása tekintetében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.

20. § A rendelet 16. mellékletében meghatározott támogatási keret előirányzatok felhasználására a Közgyűlés vonatkozó döntésében, továbbá az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletben foglalt eljárásrend szerint kerülhet sor.

 

21. § Az Önkormányzat a Közgyűlés által jóváhagyott – évközi változásokkal módosított – intézményi támogatás havi összegét – az önkormányzat likviditási helyzetének figyelembe vételével – a Közgazdasági Iroda vezetője állapítja meg.

 

22. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján meghatározandó helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összege 2017. évben hamvasztásos temetés esetén bruttó 168 160 Ft, koporsós temetés esetén bruttó 183.070 Ft, szórásos temetés költsége bruttó 178.800,-Ft

 

23. § Az Áht 85. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal házipénztárából készpénzben teljesíthető kifizetések köre az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

 

a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

b) az egységes rovatrend és K41. Társadalombiztosítási ellátások, K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai és K48 Egyéb nem intézményi ellátások rovatokon elszámolandó kiadások,

c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, tételenként háromszázezer forint értéket el nem érő kiadások,

f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és

g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,

h) munkabér kifizetése a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére,

 

24. § (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervhez, ha harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot.

 

(2) Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv vezetője köteles a tárgyhó utolsó napján fennálló, általa elismert tartozásállomány tekintetében - ideértve a nemleges nyilatkozat esetét is - a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig a Polgármester részére adatot szolgáltatni.

 

(3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott elismert tartozásállomány elérése esetén a Közgyűlésnél az Ávr. 116. § (1) bekezdésében meghatározottak kezdeményezhetik.

 

(4) Az önkormányzati biztos megbízására, jogállására, feladataira, költségeire és díjazására az Ávr. 116-118.§-ait kell alkalmazni.

 

11. Záró rendelkezések

 

25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

 

26. § Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 34/2016. (XII.23.) önkormányzati rendelet.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 

 Mellékletek

Tájékoztató táblák