Tisztelt Közgyűlés!

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 54. § (12) bekezdésében foglaltak alapján a bizottságok tevékenységükről évente számot adnak a Közgyűlésnek. 

E kötelezettségnek eleget téve, a Bizottság 2016. évi munkájáról az alábbiak szerint számolok be: 

Az elmúlt évben 15 ülése volt a Bizottságnak, ebből három alkalommal tartott rendkívüli ülést, további egy ülés képviselői indítványra, a Modern Városok Program előrehaladásával kapcsolatban került összehívásra. A bizottság minden alkalommal határozatképes volt. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság saját hatáskörében 2016. évben egy határozatot hozott, a Közgyűlés napirendi pontjai tekintetében pedig 102 állásfoglalás született. 

A Bizottság munkáját segítve az üléseken rendszeresen részt vett a város jegyzője, a polgármesteri hivatal közgazdasági irodájának vezetője, illetve a hivatal – napirend által érintett - vezetői és munkatársai, valamint az egyéb meghívottak. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetésével összefüggésben a könyvvizsgálói feladatokat ellátó társaság nyújtott rendszeresen szakvéleményt. 

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a Közgyűlés napirendjén szereplő alábbi rendelet-tervezeteket véleményezte:

 • Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására;
 • Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről;
 • Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) rendeletének módosítására;
 • Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására;
 • Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítására;
 • Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására; 
 • Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítására, a Polgármesteri Hivatal álláshely-számának meghatározására, valamint a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak béren kívüli juttatásai 2017. évi keretösszegének megállapítására;
 • Rendeletalkotási javaslat az Önkormányzat 2017. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról;
 • Javaslat az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló önkormányzati rendelet újraalkotására. 

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság által megtárgyalt előterjesztések, melyekről állásfoglalás született: 

 • Javaslat az Érd és térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás megbízására a város vízelvezetési rendszer fejlesztése II. ütemének lebonyolításával;
 • Javaslat az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. üzleti terve alapján a 2016. évi tagi kölcsön nyújtására;
 • Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. és az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti terve alapján a 2016. évi támogatás fedezetének biztosítására;
 • Javaslat az Érdi Galéria 2016. évi kiállítási- és rendezvénytervének, valamint pénzügyi tervének jóváhagyásáról szóló 302/2015. (XII.17.) határozat módosítására;
 • Javaslat a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről szóló önkormányzati rendelet megalkotására;
 • Javaslat a Polgármesteri Hivatal álláshely számának meghatározására;
 • Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2016. évi felhasználására;
 • Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosítására;
 • Javaslat az ÉVSE támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozatalára;
 • Javaslat Érd Megyei Jogú Város felülvizsgált Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának elfogadására - „Local Agenda 21”;
 • Javaslat a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló Európa a polgárokért „Testvérvárosi találkozók” című pályázat benyújtására;
 • Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata új Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására;
 • Javaslat a Szennyvíz-hálózat Fejlesztési Alap 2016. évi felhasználására;
 • Javaslat a 2016. évi közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosítására;
 • Beszámoló a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2015. évi tevékenységéről;
 • Javaslat a Duna menti turizmus-fejlesztési koncepció készítésére vonatkozó támogatási szerződés megkötésére a Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesülettel;
 • Javaslat a Kemencés és Lakoma Kft. Érdi Galéria működtetésével kapcsolatos 2015. évi szakmai beszámolójának és pénzügyi elszámolásának elfogadására;
 • Javaslat az Érdi Városfejlesztési Kft 2015. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó Működési Jelentés elfogadására;
 • Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2015. évben végzett tevékenységéről;
 • Javaslat beruházási célokmányok elfogadására a Kincses Óvoda Fácán Tagóvodája, Időseket Ellátó Intézmény, Bajcsy-Zsilinszky út 47. szám alatti háziorvosi rendelővel kapcsolatban;
 • Javaslat „marketing és kommunikációs tevékenység ellátására Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére” tárgyú szolgáltatás pénzügyi fedezetének biztosítására;
 • Tájékoztató az Érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás felhasználásáról;
 • Javaslat Érd Megyei Jogú Város Ifjúsági Önkormányzata alapokmányának módosítására;
 • Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi belső ellenőrzési jelentéseinek jóváhagyására;
 • Tájékoztató Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervéről;
 • Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. üzletrészvásárlására;
 • Javaslat az Érdi Rendőrkapitányság részére nyújtandó önkormányzati támogatásra;
 • Javaslat a „volt Téglagyár” területének rehabilitációjára;
 • Javaslat az érdi Duna part alternatív megközelítését szolgáló út (M6-Téglagyár) megvalósításához szükséges előzetes döntés meghozatalára;
 • Javaslat a Felső-Parkvárosban tervezett új óvoda építéséről szóló beruházási célokmány elfogadására;
 • Javaslat a Felső Parkvárosi Általános Iskola építéséről szóló beruházási célokmány elfogadására;
 • Javaslat az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola rekonstrukciójáról, bővítéséről, középfokú oktatás bevezetéséről szóló beruházási célokmány elfogadására;
 • Javaslat az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola átalakításáról és bővítéséről szóló beruházási célokmány elfogadására;
 • Javaslat Koncentrált Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakításáról szóló beruházási célokmány elfogadására;
 • Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Ófalu városrészében új ásványvíz kút létesítéséről szóló célokmány elfogadására;
 • Javaslat Érd Megyei Jogú Város nagy forgalmú közúti csomópontjainak, önkormányzati tulajdonú utak fejlesztésére vonatkozó célokmány elfogadására;
 • Javaslat a Tolmács utcának a Velencei út és Jegyző utca közötti szakaszának előkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalára;
 • Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2015. évi zárszámadásához, rendeletalkotási javaslat a költségvetés végrehajtásáról;
 • Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2015. évi felhasználásáról;
 • Tájékoztató a 2015. évi polgármesteri keret felhasználásáról, a nem pályázat útján nyújtott támogatásokról;
 • Tájékoztató a Vízügyi Építési Alap 2015. évi felhasználására;
 • Javaslat az Érd Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft., az Érdi Sport Kft. és az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására;
 • Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. üzleti tervének módosítására;
 • Javaslat az Érd, Topoly utca 2. szám alatti, Időseket Ellátó Központ felújításáról szóló beruházási célokmány módosítására;
 • Javaslat pályázat benyújtására a KEHOP-5.2.9 „Önkormányzati épületek energiahatékonysági felújítására és megújuló energiaforrás hasznosítására a Közép-magyarországi régióban” című pályázati kiírásra;
 • Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázat benyújtására;
 • Javaslat önkormányzati tulajdonú térburkoló kő térítésmentes átadására Érd Hivatásos Tűzoltóság részére;
 • Javaslat az Érd, Tállya u. 12/A. szám alatti 20875 hrsz.-ú,  ingatlan megvásárlására;
 • Javaslat a 2016. évi civil, illetve polgármesteri kerethez kapcsolódó alapítványi források átadására;
 • Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. új állandó könyvvizsgálójának megbízására;
 • Javaslat az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft.-vel szemben fennálló tagi kölcsön követelés apportálására;
 • Javaslat köznevelési szerződés megkötésére a Beszélj Velem Alapítvánnyal;
 • Javaslat a Magyarok Öröksége Alapítvány, és a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatására;
 • Javaslat pályázat kiírására az Intézményi Gondnokság intézményvezetői feladatainak ellátására;
 • Javaslat az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának felújításáról szóló beruházási célokmány elfogadására;
 • Javaslat az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde felújításáról szóló beruházási célokmány elfogadására;
 • Javaslat a Fenyves-Parkvárosban tervezett új óvoda építéséről szóló beruházási célokmány módosítására;
 • Javaslat az Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodájának újjáépítéséről szóló beruházási célokmány módosítására;
 • Javaslat a pályázat benyújtásáról a KEHOP-5.2.9 kódszámú, az „Önkormányzati épületek energiahatékonysági felújítására és megújuló energiaforrás hasznosítására a Közép-Magyarországi régióban” című pályázati kiírásra szóló 131/2016 (V.26.) számú határozat módosítására;
 • Javaslat az Aradi utcai Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés tárgyú pályázatának benyújtására;
 • Javaslat az IKOP-3.1.0-15 „Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a Közép-magyarországi régióban” című felhívásra pályázat benyújtására;
 • Beszámoló a városban működő civil szervezetek 2015. évi önkormányzati támogatásáról;
 • Javaslat beruházási célokmány elfogadására az Érd, Római út 24/A. szám alatti háziorvosi rendelő felújításáról;
 • Javaslat az Érdi Sport Kft.-vel megkötött reklámszerződés módosítására;
 • Javaslat Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala IT biztonsági tanácsadás szolgáltatás beszerzéséhez szükséges, áthúzódó kötelezettségvállalás költségvetési fedezetének biztosítására;
 • Javaslat életjáradéki szerződés módosítására;
 • Javaslat az Intézményi Gondnokság intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálására;
 • Javaslat beruházási célokmány elfogadására az Érd, Alispán utca 8/A. szám alatti  irodaépület átalakítása és felújítása vonatkozásában, a KLIK Érdi Megyeközponti Tankerület elhelyezése érdekében;
 • Javaslat alapítványok támogatására;
 • Beszámoló az „Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” című projekt saját részének finanszírozása érdekében meghozott 19/2011. (I.27.) határozat alapján megkötött szerződésekről;
 • Javaslattétel Pest Megyei Díjak adományozására;
 • Javaslat Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2016. évi belső ellenőrzési tervének módosítására;
 • Javaslat irodaszer, nyomtatvány, bélyegző, készpénz-átutalási megbízás (csekk) megrendeléséhez szükséges, áthúzódó kötelezettségvállalás költségvetési fedezetének biztosítására;
 • Javaslat a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló, INTERREG V – A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program című pályázathoz való csatlakozásra;
 • Javaslat beruházási célokmány elfogadására az Érd, Bagoly utcaiháziorvosi rendelő kivitelezésével kapcsolatosan;
 • Javaslat mentőtiszti szolgáltatás működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára;
 • Javaslat Érd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 2.3 változatának elfogadására
 • Javaslat folyószámlahitel szerződés megkötésére;
 • Javaslat az Érdi Sport Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati finanszírozás fedezetének biztosítására;
 • Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. üzleti tervének módosítására;
 • Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. működését érintő egyes döntések meghozatalára;
 • Javaslat az Érdi Galéria 2017. évi kiállítási- és rendezvénytervének, valamint pénzügyi tervének jóváhagyására;
 • Javaslat szolgáltatási szerződés megújítására a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel hátrányos helyzetű munkavállalók részére nyújtandó álláskeresési és munkaerő- közvetítő szolgáltatás tekintetében;
 • Javaslat a 4. számú házi-gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat ismételt kiírására
 • Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2017. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyására;
 • Javaslat az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban létesülő beruházással összefüggő költségek biztosításáról szóló 253/2015. (X.22.) határozat módosítására;
 • Javaslat a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatására;
 • Javaslat pénzeszköz átadásra az Érdligeti záportározó szabadidős célú hasznosítása „Papi-földek” – című projekt megvalósításához;

A Bizottság saját hatáskörben az alábbi ügyben döntött: 

 • Javaslat Katona Péternével szemben lakásbérleti jogviszonyból származó önkormányzati követelés felülvizsgálatára.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót! 

Érd, 2017. február 15.

 

Pulai Edina

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2016. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.