Tisztelt Közgyűlés!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 2014. december 12-től hatályos szövege a következőképpen rendelkezik a polgármester szabadságával kapcsolatban: 

„225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. 

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe. 

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. 

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.” 

Tekintettel arra, hogy a Kttv. 225/J. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával, fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át, a polgármester tárgyévi szabadság-ütemezésének jóváhagyása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

A jegyző által nyilvántartott, 2017. évre vonatkozó szabadság-ütemezés mellékelten csatolásra került. 

Kérem a Közgyűlést, hogy szíveskedjen elfogadni a határozati javaslatot! 

Érd, 2017. február 01.

 

T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Polgármester 2017. évre vonatkozó szabadság-ütemezését a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

Határidő: a határozat közlésére - azonnal 

Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.