Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés a város építészeti örökségének helyi védelméről szóló 14/2007. (III.27.) önkormányzati rendelet (rendelet) megalkotásával vette számba a városban található épített örökség azon elemeit, melyek karakterük, építészeti tömegformálásuk, kialakításuk, településképi megjelenésük szempontjából helyi védelemre, megőrzésre méltóak. Jelenleg a rendelet szerint 54 db épület, építmény áll helyi védelem alatt, melyek jelentős része magántulajdonban lévő lakóépület. A helyi egyedi védelem alatt álló építmények címmel, helyrajzi számmal ellátott listája a rendelet 2. számú mellékletében található, ugyanez a lista a 9/2016. (III.31.) számú HÉSZ rendelet 6. függelékében is szerepel. A védelem ténye a jogszabályi előírásoknak megfelelően az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került, a megőrzés, megóvás a tulajdonosoktól – bizonyos esetben komolyabb anyagi terhekkel járó – nagyobb gondosságot igényel. A helyi védett építészeti érték tulajdonosainak állagmegóvási kötelezettségük segítésére a rendelet 7. § (3) bekezdése szerint van lehetőség: 

A védett érték tulajdonosai kötelezettségük teljesítésének elősegítése érdekében a Közgyűlés által évente az önkormányzat költségvetésében meghatározott keretösszeg erejéig évente egyszer pályázat útján támogatást igényelhetnek az önkormányzattól. A támogatási pályázatot a polgármester írja ki.” 

A 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendeletben a Közgyűlés a céltartalékok között bruttó 5.000.000 Ft pénzösszeget különített el a helyi védett építészeti érték megóvását célzó pályázati keret céljára. 

A pályázat szabályai, a finanszírozás mértéke, az elvégezhető munkák köre, a benyújtandó dokumentumok, és határidők részletesen szerepelnek a pályázati dokumentáció részét képező, előterjesztéshez csatolt felhívásban. Javasolom, hogy a Közgyűlés a pályázat elbírálásával, a támogatás mértékének megállapításával a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottságot bízza meg. Az önkormányzat a nyertes pályázókkal támogatási megállapodást fog kötni. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés, és mellékletének áttekintése után a csatolt határozati javaslat elfogadásával teremtse meg a pályázat kiírásának lehetőségét! 

Érd, 2017. június 16.

 

T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a város építészeti örökségének helyi védelméről szóló 14/2007. (III.27.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti helyi egyedi védelem alatt álló építmények felújítását támogató pályázati kiírás határozat melléklete szerinti tartalmával egyetért, és felkéri a polgármestert a pályázat kiírására. 

A pályázati támogatásaz önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet szerint bruttó 5.000.000 Ft erejéig áll rendelkezésre. 

Határidő: pályázat közzétételére 2017. július 1.

Felelős:T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 HATÁROZATI JAVASLAT II. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a város építészeti örökségének helyi védelméről szóló 14/2007. (III.27.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti, helyi egyedi védelem alatt álló építmények felújításával kapcsolatos pályázati eljárásban a pályázatok elbírálásával, valamint a támogatás mértékének meghatározásával kapcsolatos hatáskörének a gyakorlását a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottságra ruházza át. 

A szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges 

 

Melléklet a Közgyűlés __/2017. (VI.22.) határozatához

 

Helyi egyedi védelem alatt álló építmények felújítását támogató pályázat

2017.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

I. A PÁLYÁZAT CÉLJA, ÉS A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a …/2017. (VI.22.) határozata alapján pályázatot hirdet a városban található helyi egyedi építészeti értékvédelem alatt álló építmények állagmegóvásának, felújításának segítésére.

A pályázatra rendelkezésre álló összeg Érd MJV 2017. évi költségvetésében összesen bruttó 5.000.000 Ft, mely vissza nem térítendő támogatásként igényelhető.

A pályázat által támogatható helyi védett építmények listája a város építészeti örökségének helyi védelméről szóló 14/2007. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletében található (a lista azonos tartalommal megtalálható a 9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott HÉSZ 6. számú függelékében is.)

Támogatott célként kiemelt helyen szerepelnek az építészeti értékvédelemmel összhangban történő, a közterületről látható, a külső megjelenés javítására, az eredeti állapot helyreállítására irányuló munkák, de természetesen fontos az ezeket megalapozó, megelőző vízszigetelési, megerősítési, tetőjavítási, korszerűsítési, balesetveszély-elhárítási munkálatok segítése is.

A támogatás pályázat útján igényelhető, melyet olyan természetes, vagy jogi személy nyújthat be, akiknek az említett rendeletekben szereplő helyi egyedi védelem alatt álló épület, épületrész a tulajdonában, használatában, kezelésében, vagy bérletében van. Amennyiben a pályázatot bérlő, vagy kezelő nyújtja be, rendelkeznie kell a tulajdonos erre vonatkozó hozzájárulásával.

A pályázati kérelem benyújtása, vagy a pályázati felhívás határideje előtt megkezdett, vagy befejezett felújítás nem támogatható.

Nem támogathatóak azok a pályázó természetes és jogi személyek, akiknek az Önkormányzat felé köztartozásuk van. 

II. PÁLYÁZATON ELNYERHETő TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, BENYÚJTÁSI HATÁRIDő

A pályázat keretében önrész megléte szükséges; az önrész mértéke a tervezett beruházás összegének min. 50%-a kell legyen. Az igényelhető támogatás összege építményenként maximum bruttó 1.000.000 Ft lehet, és utólagos finanszírozással fizethető ki.

A pályázatokat 2017. szeptember 29. délelőtt 10:00 óráig kell beküldeni, vagy személyesen benyújtani Érd Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájához (2030 Érd, Alsó u. 1. II. em. 209. szoba). A pályázati csomagra kérjük, írják rá: „Érd, helyi értékvédelmi támogatás”

III. TARTALMI KÖVETELMÉNYEK, BENYÚJTANDÓ MELLÉKLETEK

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-       a pályázati csomaghoz mellékelt adatlapot kitöltve

-       építési engedélyhez, vagy egyszerű bejelentéshez kötött munka esetén a jogerős építési engedélyezési tervet vagy bejelentési tervdokumentációt, és a jogerős engedélyezési határozatot, illetve a építésfelügyeleti hatóság bejelentéssel kapcsolatos tájékoztatását

-       Építési engedélyhez vagy egyszerű bejelentéshez nem kötött munka esetén, amennyiben a tervezett munka Érd MJV településképi védelméről szóló 2/2013. (II.6.) önkormányzati rendelet 6/A.§ szerint településképi bejelentéshez kötött, a bejelentéshez benyújtott 6/B.§ (3) bekezdés szerinti dokumentációt, és az önkormányzati hatósági határozatot, egyéb esetekben a településképi bejelentéssel (6/B.§ (3) bek. b) pontjával megegyező tartalmú dokumentációt

-       Fénykép dokumentációt az épület jelenlegi állapotáról

-       Az ingatlan tulajdoni lapjának 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát (társasház esetén alapító okiratot is)

-       Amennyiben szükséges, a pályázat benyújtására, szerződéskötésre vonatkozó meghatalmazást (társasház esetén közgyűlési határozatot)

-       A megvalósítást szolgáló részletes, ellenőrizhető költségvetést

-       A megpályázott munka elkészülésének tervezett határidejét

-       A megpályázott pénzösszeg megjelölését

-       Kitöltött nyilatkozatot a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény alapján

-       Önrész rendelkezésre állásáról szóló banki igazolást.

A pályázat csak az összes melléklet beadása mellett érvényes. Hiányosan benyújtott pályázatok esetében egyszeri hiánypótlásra van lehetőség a hiánypótlásra felszólító felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül.

IV. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

Kizárólag a Főépítészi Csoporttal előzetesen egyeztetett, a leadási határidőig hiánytalanul benyújtott pályázatok kerülhetnek elbírálásra.

A pályázatokat a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság a 2017. októberi ülésén bírálja el, és a döntést követően 15 napon belül értesíti a pályázókat. A Bizottság dönt a támogatható munkák köréről és a támogatás mértékéről, figyelemmel a pályázat megalapozottságára és szükségszerűségére, a védett érték megóvására, és a településkép javításának érvényre juttatására.

V. A MEGVALÓSÍTÁS MűSZAKI ÉS PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁSA

Érd MJV Önkormányzata a pályázóval támogatási megállapodást köt az elnyert összegről, és a teljesítés feltételeiről.

Az elvégzett munka végteljesítését a pályázóknak a Főépítészi Csoportnál kell bejelenteniük. Végteljesítéskor a pályázó a nevére szóló, a kivitelezőtől kapott, megfelelő mértékig részletezett számlát nyújtja be az önkormányzathoz (a számla végösszege lehet magasabb is, de rajta szerepelnie kell jól elkülönítetten a pályázott munka összegének). Szükséges csatolni továbbá a kivitelező / felelős műszaki vezető / műszaki ellenőr elvégzett munkára vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatát. A teljesítést az önkormányzat megbízottja – főépítész - ellenőrzi és jegyzőkönyvvel igazolja.

A támogatott munka kifizetésének feltétele, hogy pályázó a munka kivitelezését legkésőbb 2018. november 15-ig befejezze, készre jelentse.

A pályázaton elnyert támogatás a benyújtott kivitelezési számla ellenében egy összegben utalható át az építtető számlájára az elvégzett munka átvételét igazoló jegyzőkönyv kiállítását követő 30 napon belül. A támogatás készpénzben nem fizethető ki.

A pályázati csomag 2017. július 1-jétől beszerezhető Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi Csoportjánál (2030 Érd, Alsó u. 1., II. emelet 209.), ill. a www.erd.hu honlapról letölthető.

A pályázati csomag tartalma:

-       Pályázati felhívás

-       Adatlap

-       Megállapodás tervezet

-       Tájékoztatás az átláthatósági közzétételről és nyilatkozatról

-       Átláthatósági közzétételi kérelem

-       Vonatkozó önkormányzati rendeletek: a város építészeti örökségének helyi védelméről szóló 14/2007. (III.27.) önkormányzati rendelet, Érd MJV településképi védelméről szóló 2/2013. (II.6.) önkormányzati rendelet

További felvilágosítással Fehérné Tölgyesi Ildikó és Korsós Mónika szolgál a 06-23-522-396 telefonszámon.