Tisztelt Közgyűlés!

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 45.), mint építtető átadó, közmű ingyenes átadás-átvételéről szóló megállapodás-tervezetet nyújtott be Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. 

 A megállapodás tárgya az „M7 autópálya Érd – Iparos úti csomópont térségének közúthálózata, és tervezett áruházak infrastruktúrája LED-es közvilágítási hálózat kiviteli terve” elnevezésű beruházás építése kapcsán érintett, az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és a GREP Zrt. üzemeltetésében lévő közvilágítási hálózat fejlesztésével létrehozott közműelemek ingyenes átadás-átvétele. 

A tárgyi vagyonátadással kapcsolatosan a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29/E. § (7) bekezdése a következőképpen rendelkezik: 

„Országos közút fejlesztésével és felújításával kapcsolatban a közmű valamely elemének kiváltásával vagy fejlesztésével létrehozott közműelem a beruházás műszaki átadását követően, ingyenesen, e törvény erejénél fogva a közútfejlesztés, illetve felújítás megvalósítása előtti közműtulajdonos tulajdonába, üzemeltetőjének üzemeltetésébe kerül, illetve abban marad.”

A beruházás sikeres műszaki átadás-átvétele 2016. augusztus 5-én megtörtént. 

Az átadás-átvételről szóló megállapodás tartalmazza a beruházással érintett közműhálózat (vezetékek és tartozékaik) építményszámát, helyét. A beruházás főbb műszaki jellemzői a kiviteli tervben szerepelnek. 

A létesített közvilágítási hálózatok:

·         Iparos út (benzinkút és Bajcsy-Zsilinszky út 206. sz. között)

·         Sóskúti út (körforgalom és Hegesztő u. közötti szakasz)

·         Lehajtó Shell benzinkút előtt

·         M7 autópálya csomóponti ágának csatlakozó szakaszai

·         Kádár utca, Aszfaltozó utca, Törökbálinti út csatlakozó szakasza. 

 A megállapodás mellékletében szerepel az érintett önkormányzati ingatlanok helyrajzi száma, a közvilágítás elméleti áramkör hosszai és átadási értékei, amelyet az előterjesztés mellékletében is csatoltunk. 

A beruházás tényleges költsége (az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok alapján):

Építés nettó értéke összesen: 62.993.896, - Ft

Levonásba nem helyezett Áfa összege: 17.008.352,- Ft

Az ingyenes átadási értéket képező bekerülési bruttó érték összesen: 80.002. 248,- Ft. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet)28.§(1) bekezdése alapján vagyon tulajdonjogának vagy vagyoni értékű jognak az ingyenes megszerzéséről, vagyontárgy felajánlásának elfogadásáról a 25.§ szerint a tulajdonosi jogokat gyakorló jogosult dönteni. 

A Vagyonrendelet 25.§ (1) bekezdése értelmében nnettó 25 millió forint egyedi  forgalmi értékhatárt meghaladó vagyontárgy megszerzésével, átruházásával, megterhelésével, azon vagyoni értékű jog alapításával vagy egyéb módon történő hasznosításával, illetve nem önkormányzati vagyontárgyon vagyoni értékű jog megszerzésével kapcsolatos tulajdonosi jognyilatkozatot a Közgyűlés teszi meg. 

Kérem a T. Közgyűlést, tárgyalja meg az előterjesztést és hozza meg döntését! 

Érd, 2017. augusztus 29.

 

T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 28.§ (1) és 25.§ (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva -hozzájárul a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 45.) mint építtető, átadó által az „M7 autópálya Érd - Iparos úti csomópont térségének közúthálózata, és tervezett áruházak infrastruktúrája LED-es közvilágítási hálózat kiviteli terve” elnevezésű beruházás építése kapcsán a közvilágítási hálózat  fejlesztésével létrehozott közműelemeknek Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő ingyenes tulajdonba adásához. 

Az ingyenes átadási értéket képező bekerülési bruttó érték összesen: 80.002.248,- Ft. 

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, az ingyenes vagyon átadás-átvételről szóló megállapodás aláírására. 

Határidő: a megállapodás aláírására a határozat kézhezvételétől számított 15 munkanap.

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

1.    melléklet a Közgyűlés ___/2017. (VIII.31.) határozatához

Táblázat:

Önkormányzati ingatlanok hrsz.

Közvilágítás, elméleti áramkör hossza (m)

Átadási érték (Ft)

1918

6

240.367,29

2657

763

30.566.707,67

3171

65

2.603.979,03

3173/5

3

120.183,65

3173/6

7

280.428,51

3174

24

961.469,18

3179/2

6

240.367,29

3185

270

10.816.528,27

3202/3

44

1.762.693,ű

3203

286

11.457.507,73

3204/1

11

440.673,37

3204/2

42

1.682.571,07

3204/6

64

2.563.917,81

3228

54

2.163.305,65

3231/1

21

841.285,53

3231/22

19

761.163,10

3231/26

13

520.795,81

3232

kapcs.szekr.

-

3233

7

280.428,51

3285

138

5.528.447,78

6473

45

1.802.754,71

7318

109

4.366.672,53

összesen

1997

80.002.248