Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 30-án reklámszerződést kötött az Érdi Sport Kft-vel,az általa működtetett NBI női kézilabdacsapat névtámogatói megjelenéseire 125.984.252,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 160.000.000,- Ft összegben. A szerződést a Közgyűlés 192/2017. (VI.22.) határozata alapján módosítottuk 153.543.307,- Ft+ Áfa összegre.

Az ÉRD NBI női kézilabdacsapat az elmúlt években történő élvonalbeli szereplésével, eredményeivel, valamint a klub működésével tekintélyt vívott ki a versenytársak és a kézilabda sport vezetése szemében egyaránt a magyar és a nemzetközi színtéren is.

Az eredményesség egyik legfontosabb alapja a stabil gazdasági háttér, mely a reklámbevételeken túl a legnagyobb mértékben a TAO látvány-csapatsport támogatáson és az Érd Megyei Jogú Várostól kapott bevételeken alapul.

Az idei évben az Érdi Sport Kft.  üzleti tervében a bevételi oldalon szereplő TAO támogatásokból befolyó egyéb bevétel a tervezettnél később realizálódik. Ennek az az oka, hogy a miniszteri jóváhagyó határozat - mely elengedhetetlen feltétele a támogatási szerződések megkötésének - az edzőcsarnok beruházás projektelem miatt  (a projekt értéke meghaladja a 300 millió forint összeget, így  két miniszteri jóváhagyáshoz kötött) várhatóan legkorábban 2017. decemberben  érkezik meg. Ezért nincs mód az eddigi évekhez hasonlóan a TAO támogatások júliustól történő folyamatos gyűjtésére, amely az év utolsó három  hónapjában likviditási nehézséget eredményez. Az üzleti tervben szereplő, júliusban bevételként jelentkező nettó 60 millió forinttal a cég tehát nem számolhat.

A fentiekben előadottakra tekintettel javaslom, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a hivatkozott reklámszerződés 3.1. pontjában foglalt reklámozás díját 62.992.126,- Ft +Áfa (bruttó 80.000.000,- Ft) összeggel emelje meg. Mivel a Kft. nettó 170 millió forintos reklámcsomagot értékesített a szerződésben, így a bruttó 80.000.000,- Ft ellenértékét többlet reklámszolgáltatás nyújtásával ellentételezi az önkormányzat számára. 

A Kft. az eddigi reklámtevékenységét az alábbi szolgáltatásokkal egészíti ki: 

a) A Felnőtt csapat Európán kívüli edzőtáborain, versenyein, egyéb sportrendezvényein Érd Megyei Jogú Város neve és címere megjelenítése, így biztosítva a támogató megjelenését minél szélesebb nemzetközi körben (pld. dél-koreai, négy földrészt érintő nemzetközi tornán részvétel, sportkonferencia, tervezett kölcsönösségen alapuló USA edzőtábor, nemzetközi tornán részvétel, tervezett ausztrál edzőtábor, nemzetközi tornán részvétel, tervezett ázsiai edzőtábor, nemzetközi tornán részvétel: 30.000.000 Ft/év). 

b)      A tömegsport fejlesztése, népszerűvé tétele céljából az Érdi Sport Kft. által rendezett rendezvényeken Érd Megyei Jogú Város, mint főtámogató megjelenítése, a város nevével és címerével (amatőr kézilabda nap rendezvény, amatőr kézilabda szakág folyamatos működtetése és fejlesztése: 30.000.000 Ft/év). 

c)      Érd Megyei Jogú Várost népszerűsítő eszközök fejlesztése a social media felületen (instagram, #erdamivarosunk, #erd, #viragzokertvaros), az események, képek, információk, tartalmak összekapcsolása, a tömegbázis kiépítése: 10.000.000 Ft/év).

d)     Kiemelt városi rendezvényeken a csapat-tagok megjelenése, esetleges szereplése (5.000.000 Ft/év).

e) A Velencei úti sportberuházás megvalósítása során a város folyamatos megjelenítése óriásplakáton a beruházás teljes időtartama alatt (5.000.000 Ft/év).

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot fogadja el! 

Érd, 2017. augusztus 28.

 

 Mórás Zsolt

 

elnök

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal 2016. december 30-án megkötött reklámszerződésben foglalt reklámozás díját többlet reklámszolgáltatás fejében 62.992.126,- Ft +Áfa (bruttó 80.000.000,- Ft) összeggel megemeli, és felkéri a polgármestert a határozat 1. számú mellékletét képező szerződésmódosítás aláírására.

A Közgyűlés ezzel egyidejűleg elfogadja a Kft. üzleti tervének a határozat 2. számú melléklete szerinti módosítását. 

A kiadások fedezetét a Közgyűlés a 2017. évi költségvetés általános tartalékának terhére biztosítja. 

Határidő: a reklámszerződés módosításra 15 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.


REKLÁMSZERZőDÉS MÓDOSÍTÁS

 

amely létrejött egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113,; adószám: 15731254-2-13; bankszámlaszám: 12001008-00209494-00100001; képviseletében: T. Mészáros András polgármester) mint Reklámozó (továbbiakban: Reklámozó)

 

másrészről Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Velencei út 39-41., adószám: 14998177-2-13., Cg.: 13-09-133410, statisztikai szám: 14998177-9319-113-13; képviseli: Szántó Erzsébet Gizella  ügyvezető igazgató) mint Reklámszolgáltató (továbbiakban: Reklámszolgáltató), együttesen Felek között az alábbi feltételekkel.

 

1. Szerződő Felek tényként rögzítik, hogy egymással 2016. december 30-án reklámszerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek.

 

2. A Szerződés 2.1. pontja az alábbiakkal egészül ki:

 

- „A Felnőtt csapat Európán kívüli edzőtáborain, versenyein, egyéb sportrendezvényein Érd Megyei Jogú Város neve és címere megjelenítése, így biztosítva a támogató megjelenését minél szélesebb nemzetközi körben. (pld. Dél-Koreai négy földrészt  érintő nemzetközi torna részvétel, sportkonferencia, tervezett kölcsönösségen alapuló USA edzőtábor, nemzetközi torna, tervezett Ausztrál edzőtábor, nemzetközi torna, tervezett Ázsiai edzőtábor, nemzetközi torna)  (30.000.000 Ft/év)

 

- A tömegsport fejlesztése, népszerűvé tétele céljából az Érdi Sport Kft. által rendezett rendezvényeken Érd Megyei Jogú Város, mint főtámogató megjelenítése, a város nevével és címerével (amatőr kézilabda nap rendezvény, amatőr kézilabda szakág folyamatos működtetése és fejlesztése). (30.000.000 Ft/év)

 

- Érd Megyei Jogú Város népszerűsítési eszközeinek fejlesztése a social media felületen (instagram, #erdamivarosunk, #erd,#viragzokertvaros), az események, képek, információk, tartalmak  összekapcsolása, a tömegbázis kiépítése. (10.000.000 Ft/év)

- Kiemelt városi rendezvényeken a csapat tagjainak a város meghívására való megjelenése, esetleges szereplése. (5.000.000 Ft/év)

- A Velencei úti sportberuházás megvalósítása során a város folyamatos megjelenítése  óriásplakáton a beruházás teljes időtartama alatt. (5.000.000 Ft/év)”

 

3. Szerződő Felek a Szerződés 3. pontját az alábbiakra módosítják:

 

„3. FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

3.1 Reklámozás díja

 

Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban rögzített és 2.1. pontban körülírt reklámtevékenységért, Reklámozó 216.535.433,- Ft + ÁFA azaz, kettőszáztizenhatmillió-ötszázharmincötezer-négyszázharminchárom Ft + ÁFA (bruttó: 275.000.000,- Ft) kedvezményes díjazást fizet Reklámszolgáltatónak a szerződés aláírását követően, az alábbi részletezésben  Reklámszolgáltató által kiállított részszámla ellenében 15 napos fizetési határidővel, fent megjelölt bankszámlájára.

 

2017. január 5-ig                   15.748.031 Ft+Áfa részletet , azaz tizenötmillió-hétszáznegyvennyolcezer-harmincegy forint +Áfa    (bruttó 20.000.000 Ft)

2017.február 5-ig                   15.748.031 Ft+Áfa részletet , azaz tizenötmillió-hétszáznegyvennyolcezer-harmincegy forint +Áfa    (bruttó 20.000.000 Ft)

2017. március 5-ig                             15.748.031 Ft+Áfa részletet , azaz tizenötmillió-hétszáznegyvennyolcezer-harmincegy forint +Áfa    (bruttó 20.000.000 Ft)

2017. április 5-ig                    15.748.032 Ft+Áfa részletet azaz tizenötmillió-hétszáznegyvennyolcezer-harminckettő forint +Áfa       (bruttó 20.000.000 Ft)

2017. május 5-ig                    15.748.032 Ft+Áfa részletet azaz tizenötmillió-hétszáznegyvennyolcezer-harminckettő forint +Áfa       (bruttó 20.000.000 Ft)

2017.június 5-ig                                 15.748.032 Ft+Áfa részletet azaz tizenötmillió-hétszáznegyvennyolcezer-harminckettő forint +Áfa       (bruttó 20.000.000 Ft)

2017.június 30-ig                    27.559.055 Ft+Áfa részletet azaz huszonhétmillió-ötszázötvenkilencezer-ötvenöt forint +Áfa                                 (bruttó 35.000.000 Ft)

2017.július 5-ig                                  15.748.032 Ft+Áfa részletet azaz tizenötmillió-hétszáznegyvennyolcezer-harminckettő forint +Áfa       (bruttó 20.000.000 Ft)

2017.augusztus 5-ig               15.748.032 Ft+Áfa részletet azaz tizenötmillió-hétszáznegyvennyolcezer-harminckettő forint +Áfa       (bruttó 20.000.000 Ft)

2017.szeptember 5-ig             15.748.032 Ft+Áfa részletet azaz tizenötmillió-hétszáznegyvennyolcezer-harminckettő forint +Áfa       (bruttó 20.000.000 Ft)

2017.október 5-ig                   15.748.032 Ft+Áfa részletet azaz tizenötmillió-hétszáznegyvennyolcezer-harminckettő forint +Áfa       (bruttó 20.000.000 Ft)

2017.november 5-ig               15.748.031 Ft+Áfa részletet azaz tizenötmillió-hétszáznegyvennyolcezer-harminckettő forint +Áfa       (bruttó 20.000.000 Ft)

2017.december 5-ig               15.748.031 Ft+Áfa részletet azaz tizenötmillió-hétszáznegyvennyolcezer-harminckettő forint +Áfa       (bruttó 20.000.000 Ft)

 

4. Szerződő Felek a Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit változatlan formában hatályban tartják.

5. Jelen szerződésmódosítást Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a …/2017. (VIII.31.) határozatával hagyta jóvá.

 

 

6. A jelen Szerződésre és annak értelmezésére, valamint a szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései irányadók.

Jelen szerződést a Felek annak elolvasása és közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

 

Érd, 2017. szeptember

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata                                       Érdi Sport Kft.

Reklámozó                                                                Reklámszolgáltató