Tisztelt Közgyűlés!

A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezése alapján az önkormányzatok kötelező feladatai közé tartozik többek között a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; illetve a helyi közművelődési tevékenység támogatása. 

A fenti feladatok Érd-Parkvárosban történő minél magasabb színvonalú ellátása érdekében arra teszek javaslatot, hogy az önkormányzat a Csuka Zoltán Városi Könyvtár Parkvárosi fiókkönyvtárának, illetve a parkvárosi lakosság új közösségi színterének működtetését a továbbiakban a SPAR Magyarország Kft. által az önkormányzat használatába adott Gépész u. 14. szám alatti új épületben biztosítsa. 

A közösségi színtér tekintetében a közművelődési szakmai feladatok ellátását a Szepes Gyula Művelődési Központhoz látom indokoltnak telepíteni, viszont az épület üzemeltetésének feladataival az Érdi Városfejlesztési Kft.-t javaslom megbízni. Ennek eredményeként a Parkvárosi Közösségi Ház a Szepes Gyula Művelődési Központ, illetve a Csuka Zoltán Városi Könyvtár telephelyeként (fiókkönyvtáraként) szolgálná ki a parkvárosban élők igényeit. 

A Szepes Gyula Művelődési Központ esetében az új telephely létrejötte, a Csuka Zoltán Városi Könyvtár esetében pedig a telephely címének változása miatt az intézmények alapító okiratain a szükséges változtatásokat át kell vezetni. 

Az alapító okiratok további módosítását indokolja, hogy 2017. február 2-ától megváltoztak a Magyar Államkincstár által közzétett, költségvetési szervek alapító és módosító okirataira vonatkozó formanyomtatványok. A lényegi változások - melyeknek az alapító okiratok soron következő módosításakor eleget kell tenni - az alábbiak: 

- A záró rendelkezés teljes egészében elhagyásra kerül a kincstári igazoló résszel ellátott alapító okirat változatoknál, illetve a záró rendelkezés elhagyásáról a módosító okiratban nem kell rendelkezni; 

- A vezetőre vonatkozó pontban szükséges megadni, hogy milyen foglalkoztatási jogviszonyban történik a vezető foglalkoztatása.

Tekintettel arra, hogy a Parkvárosi Közösségi Ház könyvtári és közművelődési szakmai feladatainak ellátása humánerőforrás-igénnyel is jár, e feladatokra 2017. szeptember 1-től három új álláshely biztosítását kérem az alábbiak szerint: 

- a Csuka Zoltán Városi Könyvtár részére egy fő felsőfokú végzettségű könyvtáros,

- a Szepes Gyula Művelődési Központ részére egy fő igazgatóhelyettes, és egy fő középfokú végzettségű kulturális szakalkalmazott. 

Az álláshely-számok emelkedésének hatására az intézmények tekintetében a kalkulált illetmény + járulék három hónapra 2.188.680,- Ft-tal emelkedik. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Parkvárosi Közösségi Ház működtetésével kapcsolatos döntéseket a határozati javaslatok elfogadásával hozza meg! 

Érd, 2017. augusztus 28.

 

T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szepes Gyula Művelődési Központ 103/2016. (IV.28.) határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá. 

Határidő: a határozat továbbítására – a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 101/2016. (IV.28.) határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá. 

Határidő: a határozat továbbítására – a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.

  

HATÁROZATI JAVASLAT III. 

1.    Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. szeptember 1. napjától a Csuka Zoltán Városi Könyvtár álláshelyeinek számát 1 fővel, a Szepes Gyula Művelődési Központ álláshelyeinek számát 2 fővel megemeli. 

2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a személyi juttatás és járulék összegének előirányzatát a Csuka Zoltán Városi Könyvtár tekintetében 680.760,- Ft-tal, míg a Szepes Gyula Művelődési Központ esetében 1.507.920,- Ft-tal növelje meg, és a város 2017. évi költségvetésének soron következő módosítása alkalmával ennek az általános tartalék terhére történő átvezetéséről gondoskodjon. 

3. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapított álláshely finanszírozásához szükséges forrást a mindenkor hatályos költségvetési rendeletben biztosítja. 

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

státuszok