Tisztelt Közgyűlés!

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. január 28-ai ülésén létrehozta a település közrendjével, közbiztonságával és tűzbiztonságával összefüggő döntések előkészítésére, véleményezésére, a végrehajtás ellenőrzésére, illetve a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladat- és hatáskörök gyakorlására a Közrendvédelmi Bizottságot.

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletének 54. § (12) bekezdésében foglaltak alapján a bizottságok tevékenységükről évente számot adnak a Közgyűlésnek. E kötelezettségnek eleget téve a bizottság 2016. évi munkájáról az alábbiak szerint számolok be:

 

A bizottsági ülések témája – a saját hatáskörű döntések mellett – a Közgyűlés előterjesztéseinek véleményezése volt, de megvitatásra kerültek bizottsági tagok által javasolt kérdések is.

 

Az elmúlt évben 9 ülése volt a Bizottságnak. A bizottság minden alkalommal határozatképes volt. A Közrendvédelmi Bizottság saját hatáskörében 2016. évben 12 határozatot hozott, a Közgyűlés napirendi pontjai tekintetében pedig 9 állásfoglalás született.

 

 

A Bizottság munkáját segítve az üléseken rendszeresen részt vett az Érdi Rendőrkapitányság, az Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség, az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, az Érdi Városi Polgárőr Egyesület képviselője, a védelmi referens és a Városrendészeti Csoport vezetője. A jelenlévők folyamatos tájékoztatást nyújtanak a bizottság részére:

-          a rendőrség és a polgárőrség „Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programjáról”;

-          a körzeti megbízotti rendszer működéséről, körzeti megbízotti feladatok ellátásról;

-          a Városrendészeti Csoport tevékenységéről, tevékenységének tapasztalatairól;

-          a városi szabadtéri rendezvények biztonságos megrendezésének feladatairól;

-          a katasztrófavédelmi veszélyhelyzetekre való felkészülés önkormányzati feladatairól;

-          a katasztrófavédelem tevékenységéről;

-          a közbiztonság helyzetéről;

-          a Polgárőrség tevékenységéről.

 

 

A Közrendvédelmi Bizottság által megtárgyalt előterjesztések, melyekről állásfoglalás született:

-          Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről;

-          Javaslat Érd Megyei Jogú Város felülvizsgált Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának elfogadására – Local Agenda 21 program;

-      Javaslata civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztására;

-      Javaslat az Érdi Rendőrkapitányság részére nyújtandó önkormányzati támogatásra;

-          Javaslat az önkormányzati tulajdonú térburkoló kő térítésmentes átadására Érd Hivatásos Tűzoltósága részére;

-          Javaslat a körzeti megbízotti irodák térítésmentes használatba adására;

-      Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 2015. év tekintetében;

-      Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2015. évben végzett tevékenységéről;

-      Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.

 

A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) számú rendelet értelmében a közterületek használatának engedélyezésével kapcsolatos hatásköröket egyes esetekben a Közrendvédelmi Bizottság gyakorolja. Saját hatáskörében több esetben döntött:

-          kijelölt közúti közlekedési szolgáltatás – taxi állomáshely (droszt) – igénybevételéről;

-          kijelölt közúti közlekedési szolgáltatás - taxi - állomáshely igénybevételére vonatkozó közterület-használati engedély visszavonásáról;

-          kijelölt közúti közlekedési szolgáltatás taxi - állomáshely igénybevételére vonatkozó közterület-használati engedély módosításáról;

-           vendéglátó előkert (terasz) céljára használt terület igénybevételére vonatkozó közterület-használati engedély kiadásáról.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a Közrendvédelmi Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót!

 

Érd, 2017. március 17.

 

 

 

Tekauer Norbert

elnök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előkészítette: Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda

Kötelezettségvállalás: nincs

A döntés továbbításáért felelős: Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közrendvédelmi Bizottság 2016. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

 

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.