Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés 2016. november 24-ei ülésén döntött arról, hogy az Érdi Református Egyházzal osztatlan közös tulajdont képező Érd, Erkel u. 1. szám alatti, 15254 helyrajzi számú beépített ingatlan tulajdonközösségét akként szünteti meg, hogy az összesen 903 m2 területű ingatlanból leválasztásra kerül az önkormányzat 257/903-ad tulajdoni hányadának megfelelő 257 m2 terület. A döntés alapján az így leválasztott terület az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 15253/4 helyrajzi számú 16131 m2 területű, gimnázium ingatlanához kerül csatolásra. A Közgyűlés ezzel egyidejűleg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 2013. március 21-én megkötött vagyonkezelési szerződés vonatkozó pontját az alábbiak szerint módosította: 

,,1.5.Vörösmarty Mihály Gimnázium 

Érdi 15253/4 hrsz-ú, 16388m2 nagyságú, kivett gimnázium és diákotthon és egyéb épület, udvar megjelölésű, 2030 Érd, Széchenyi tér 1. szám alatti  ingatlanból, 72/100 ingatlan hányadot.”

A tornacsarnok építése és a fenti tulajdonközösség megszüntetéshez szükséges telekalakítások miatt a gimnázium 15253/3 helyrajzi számú ingatlan (sportpálya) beolvasztásával a gimnázium új helyrajzi száma 15253/4 helyrajzi számra változott. 

Mivel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötött fenti vagyonkezelői szerződés még a két helyrajzi számra vonatkozott, ezért a tulajdoni hányadok tekintetében szükséges a határozat megfelelő módosítása. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a határozati javaslatot! 

Érd, 2017. október 18.

 

 

T. Mészáros András

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 243/2016. (XI.24.) határozat 1. pontjának változatlanul hagyása mellett a határozat 2. pontját az alábbiakra módosítja: 

„2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) számú önkormányzati rendelet 11. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 2013. március 21-én megkötött vagyonkezelési szerződést az alábbiak szerint módosítja: 

A szerződés 1.5) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,1.5.Vörösmarty Mihály Gimnázium

Érdi 15253/4 hrsz-ú, 16388 m2 nagyságú, kivett gimnázium és diákotthon és egyéb épület, udvar megjelölésű, 2030 Érd, Széchenyi tér 1. szám alatti  ingatlanból, 99/100 ingatlan hányadot.” 

Határidő: szerződés aláírására 90 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges