Tisztelt Közgyűlés! 

Tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Érden című felhívásra benyújtott VEKOP-1.2.2-17-2017-00001 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmünket a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága 2.300.000.000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte meg.  A projekt a helyi vállalkozások megerősítése, illetve a foglalkoztatás bővítése érdekében csarnok épületekben un. inkubátorház megvalósítását, és az ahhoz kapcsolódó infrastrukturális feltételek – megközelítés, közműkapacitás – megteremtését célozza. A projekt területe a szennyvíztisztító mellett, a 6-os 7-es számú elkerülő út, és az M6 autópálya mentén, az önkormányzat tulajdonában lévő terület. A felépítmények a 262ű, és 26251 hrsz-ú ingatlanon épülnek, míg a megközelítés, a két terület összekötése a 26248, 26230 és 015/5 hrsz-ú ingatlanokon keresztül biztosítható. Az épületek elhelyezésére alkalmas területek a jelenleg hatályos HÉSZ Szabályozási Terv szerint a tervezett funkció kialakítására alkalmas kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezetben (Gksz-6) vannak.

A támogatás odaítéléséről szóló, Nemzetgazdasági Minisztériumtól kapott tájékoztatásban szerepel, hogy szükséges a projekt területének övezeti módosítása a jelenlegi kereskedelmi szolgáltató – Gksz – övezetből gazdasági ipari – Gip – építési övezetté. A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele az övezeti módosítás eljárásának megindításáról szóló igazolás csatolása, mely az előterjesztéshez csatolt határozati javaslat elfogadásával teljesíthető.

A projekt részét képezi a már korábban említett, jelenleg külterületi 015/5 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú út ingatlan, melynek indokolt a belterületbe csatolása, hogy a már belterületben lévő, többi projektterülettel egységben lehessen kezelni. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés áttanulmányozása után, a tervezett beruházás megvalósításának elősegítése érdekében döntsön a csatolt határozati javaslatok elfogadásáról! 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztés sürgősségét a támogatás nyújtásához szükséges feltételek mielőbbi biztosítása indokolja. 

Érd, 2017. október 24.

T. Mészáros András

 


 

HATÁROZATI JAVASLAT I. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Üzleti infrastruktúra fejlesztése Érden című, támogatott projekt megvalósításának elősegítése céljából megindítja a hatályos településrendezési eszközök - 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a 9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és annak Szabályozási Terv melléklete – módosítását a Budafoki út – Sulák u. – M6 autópálya – 6-os 7-es számú elkerülő út által határolt területen. 

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti TSZT, HÉSZ és SZT módosítási eljárást folytassa le.

Határidő: módosítási eljárás megindítására - 30 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Üzleti infrastruktúra fejlesztése Érden című, támogatott projekt megvalósításának elősegítése céljából kezdeményezi az önkormányzat tulajdonában lévő 015/5 hrsz-ú út ingatlan belterületbe csatolását. A belterületbe csatolás indoka, hogy az érintett ingatlan közvetlenül csatlakozik a projekt megvalósítására szolgáló, már belterületben található ingatlanokhoz. 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a belterületbe csatolással kapcsolatos földhivatali eljárás lebonyolítására. 

Határidő: földhivatali eljárás megindítására - 15 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

Bizottsági véleményezés

Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság

2014. 10. 24.

A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 8 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadásra az „üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Érden” c. projekt megvalósítását segítő döntések elfogadására vonatkozó I. számú határozati javaslatot és II. számú határozati javaslatot.