Tisztelt Közgyűlés!

Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának a megbízatása 2017. október 31. napján lejár.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155. § értelmében kötelező a könyvvizsgálat – a lenti kivételekkel - minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozónál. Minden olyan esetben, amikor a könyvvizsgálat a számviteli törvény vagy más jogszabály előírásai szerint nem kötelező, a vállalkozó dönthet arról, hogy a beszámoló felülvizsgálatával könyvvizsgálót bíz meg.

Nem kötelező a könyvvizsgálat, ha az alábbi két feltétel együttesen teljesül: az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves nettó árbevétele nem haladta meg a 300 millió forintot, és - az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt.

Ha kötelező a könyvvizsgálat, akkor a vállalkozó legfőbb szerve köteles megfelelően bejegyzett könyvvizsgálót, könyvvizsgáló céget választani. A könyvvizsgálatra a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja vagy a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál nyilvántartásba bejegyzett könyvvizsgáló cég választható. 

A Polgári Törvénykönyv 3:130. § értelmében a könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett - az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő kilencven napon belül köti meg. Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak. 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdés alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaságokesetében a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének. 

Tekintettel arra, hogy a társaság 2015. évi árbevétele 288.992.000,- Ft, 2016. évi árbevétele pedig 425.481.000,- Ft volt, így a két üzleti év átlaga 357.236.000,- Ft, azaz meghaladja a törvényi minimumot, tehát a könyvvizsgáló választása esetükben kötelező. 

A társaság ügyvezetője - a felügyelő bizottsággal egyetértésben - a cég könyvvizsgálójának öt éves időtartamra, azaz 2017. november 1-től 2022. október 31. napjáig a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.-t (cégjegyzék száma: Cg. 01-09-266531; adószám: 10869354-2-43; székhely: 1181 Budapest, Barcsay u. 36.; kamarai nyt. szám: 000267; a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy: Dr. Printz János Károly) javasolja megválasztani. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy támogassa a határozati javaslatot! 

Érd, 2017. október 18.


 

T. Mészáros András

HATÁROZATI JAVASLAT

1.      Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., képviseli: T. Mészáros András polgármester), mint a cégjegyzékbe 13-09-126135 cégjegyzékszámon bejegyzett Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) alapítója (továbbiakban: Alapító) a társaság könyvvizsgálójának 2017. november 1-től 2022. október 31. napjáig a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.-t (cégjegyzék száma: Cg. 01-09-266531; adószám: 10869354-2-43; székhely: 1181 Budapest, Barcsay u. 36.; kamarai nyt. szám: 000267; a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy: Dr. Printz János Károly, (született: xxx anyja neve: xxxx lakóhely: xxxx kamarai tagszám: xxxx) választja meg. 

2.      Alapító elhatározza az Alapító Okirat – társaság könyvvizsgálójára vonatkozó – 16. pontjának a fentieknek megfelelő módosítását az alábbiakra:

„16. Könyvvizsgáló 

A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.,

Székhely: 1181 Budapest, Barcsay u. 36.,

Cégjegyzék száma: Cg. 01-09-266531,

Adószám: 10869354-2-43

 

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Dr. Printz János Károly,

Született: xxxxxx

Anyja neve: xxxxxx

Lakóhely: xxxxx

Kamarai tagszám: xxxxx

 

A megbízatása határozott időre szól.

A megbízatása kezdő időpontja: 2017. november 1.

A megbízatás lejárta: 2022. október 31.”

3.      Az Alapító felkéri a Polgármestert a határozat 1. számú mellékletét képező Alapítói Határozatban foglalt Alapítói döntés végrehajtásával kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: 30 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

1.számú melléklet

 

Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Alispán u. 2.) 

ALAPÍTÓI HATÁROZAT 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom: 

1/2017.(X.26.) alapítói határozat 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely 2030 Érd, Alsó u.1.), mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes tulajdonosa (Alapítója) a Társaság könyvvizsgálójának 2017. november 1-től 2022. október 31. napjáig a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.-t (cégjegyzék száma: Cg. 01-09-266531; adószám: 10869354-2-43; székhely: 1181 Budapest, Barcsay u. 36.; kamarai nyt. szám: 000267; a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy: Dr. Printz János Károly (született: xxxx, anyja neve: xxx, lakóhely: xxxx, kamarai tagszám: xxxxx) választja meg.

Az Alapító az Alapító Okiratot (továbbiakban Alapító Okirat) alábbiak szerint módosítja: 

1.      Az Alapító Okirat 16. pontja az alábbiakra módosul:

„16. Könyvvizsgáló 

A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.,

Székhely: 1181 Budapest, Barcsay u. 36.,

Cégjegyzék száma: Cg. 01-09-266531,

Adószám: 10869354-2-43

 

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Dr. Printz János Károly,

Született: xxxxxx

Anyja neve: xxxxxxx

Lakóhely: xxxxxx

Kamarai tagszám: xxxxxxx

 

A megbízatása határozott időre szól.

A megbízatása kezdő időpontja: 2017. november 1.

A megbízatás lejárta: 2022. október 31.” 

5. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. 

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről. 

Érd, 2017. október 26. 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képv: T. Mészáros András polgármester 

A jelen okiratot készítettem és Érden, 2017. október 26. napján ellenjegyzem: