Tisztelt Közgyűlés!

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 45.), mint építtető átadó, közmű ingyenes átadás-átvételéről szóló megállapodás-tervezetet nyújtott be Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. 

 A megállapodás tárgya az „M7 autópálya Érd- Iparos úti csomópont átépítése, és kapcsolódó létesítmények kivitelezési munkái – csapadékvíz csatorna kiváltása” elnevezésű beruházás építése kapcsán érintett, az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény üzemeltetésében lévő csapadékvíz csatorna-hálózat fejlesztésével létrehozott közműelemek ingyenes átadás-átvétele. 

A tárgyi vagyonátadással kapcsolatosan a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29/E. § (7) bekezdése a következőképpen rendelkezik: 

„Országos közút fejlesztésével és felújításával kapcsolatban a közmű valamely elemének kiváltásával vagy fejlesztésével létrehozott közműelem a beruházás műszaki átadását követően, ingyenesen, e törvény erejénél fogva a közútfejlesztés, illetve felújítás megvalósítása előtti közműtulajdonos tulajdonába, üzemeltetőjének üzemeltetésébe kerül, illetve abban marad.”

A beruházás sikeres műszaki átadás-átvétele 2016. augusztus 5-én megtörtént. 

Az átadás-átvételről szóló megállapodás tartalmazza a beruházással érintett közműhálózat (vezetékek és tartozékaik) építményszámát, helyét. A beruházás főbb műszaki jellemzői a kiviteli tervben szerepelnek. 

A létesített csapadékvíz- hálózatok:

·         Iparos út északi szakasza

·         Kárpitos utca

·         Kádár utca

·         Bajcsy-Zsilinszky út

·         Sóskúti út

·         Aszfaltozó utca

·         Hegesztő utca

A megállapodás mellékletében szerepel az érintett önkormányzati ingatlanok helyrajzi száma, a csapadékvíz vezetékek hossza és átadási értékei, amelyet az előterjesztés mellékleteként is csatoltunk. 

A beruházás tényleges költsége (az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok alapján):

Építés nettó értéke összesen: 77.685.074, - Ft

Levonásba nem helyezett Áfa összege: 20.974.970,- Ft

Az ingyenes átadási értéket képező bekerülési bruttó érték összesen: 98.660.044,- Ft. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet)28.§(1) bekezdése alapján vagyon tulajdonjogának vagy vagyoni értékű jognak az ingyenes megszerzéséről, vagyontárgy felajánlásának elfogadásáról a 25.§ szerint a tulajdonosi jogokat gyakorló jogosult dönteni. 

A Vagyonrendelet 25.§ (1) bekezdése értelmében nettó 25 millió forint egyedi  forgalmi értékhatárt meghaladó vagyontárgy megszerzésével, átruházásával, megterhelésével, azon vagyoni értékű jog alapításával vagy egyéb módon történő hasznosításával, illetve nem önkormányzati vagyontárgyon vagyoni értékű jog megszerzésével kapcsolatos tulajdonosi jognyilatkozatot a Közgyűlés teszi meg. 

Kérem a T. Közgyűlést, tárgyalja meg az előterjesztést és hozza meg döntését! 

Érd, 2017. október 18.

 

T. Mészáros András

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 28. § (1) és 25. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva -hozzájárul a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 45.) mint építtető, átadó által az „M7 autópálya Érd - Iparos úti csomópont átépítése, és kapcsolódó létesítmények kivitelezési munkái – csapadékvíz csatorna kiváltása” elnevezésű beruházás építése kapcsán a csapadékvíz- hálózat  fejlesztésével létrehozott közműelemeknek Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő ingyenes tulajdonba adásához. 

Az ingyenes átadási értéket képező bekerülési bruttó érték összesen: 98.660.044,- Ft. 

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert az ingyenes vagyon átadás-átvételről szóló megállapodás aláírására. 

Határidő: a megállapodás aláírására a határozat kézhezvételétől számított 15 munkanap.

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

1.    melléklet a Közgyűlés ___/2017. (X.26.) határozatához

Önkormányzati ingatlanok hrsz.

Csapadékvíz vezeték hossza (m)

Átadási érték (Ft)

1914/2

9,9

871 170,37

2657

172,9

15 245 481,41

3171

29,6

2 613 511,10

3185

23,5

2 069 029,62

3195

1,2

108 896,30

3202/2

2,5

217 792,59

3202/3

8,6

762 274,07

3203

289,0

25 481 733,22

3204/2

16,1

1 415 651,85

3204/6

6,2

544 481,48

3228

32,1

2 831 303,69

3231/22

23,5

2 069 029,62

3233

223,6

19 710 229,54

3285

189,0

16 661 133,26

6473

28,4

2 504 614,80

7318

63,0

5 553 711,09

Összesen:

1119

98 660 044

Bizottsági véleményezés

Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság

2014. 10. 24.

A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 7 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja az „M7 autópálya Érd – Iparos úti csomópont átépítése, és kapcsolódó létesítmények kivitelezési munkái – csapadékvíz csatorna kiváltása” elnevezésű beruházás építése kapcsán ingyenes közmű átadás-átvétel jóváhagyásáravonatkozó határozati javaslatot.

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
2017. 10. 24.

Érd Megyei Jogú Város Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek ingyenes közmű átadás-átvétel jóváhagyására az „M7 autópálya Érd – Iparos úti csomópont átépítése, és kapcsolódó létesítmények kivitelezési munkái – csapadékvíz csatorna kiváltása” elnevezésű beruházás építése kapcsán” vonatkozó határozati javaslatot.