Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján az önkormányzati társulásoknak, a társulási megállapodásban foglaltak szerint legalább évente be kell számolniuk a társulás működéséről. 

Az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Megállapodásának XI. 2. pontja szerint a polgármester évente legalább egyszer a képviselő-testületének beszámol a Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. 

A fenti előírásokra tekintettel a Társulás 2016. évi tevékenységéről az alábbi beszámolót terjesztem Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elé: 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 88/2012. (III.29.) határozatával alapító tagként hozta létre a Társulást, mely azzal az alapvető céllal jött létre, hogy a tagok a hulladékkezelési közszolgáltatásukat összehangoltan megújítsák és fejlesszék a közigazgatási területükön.A Társulást Érd, Százhalombatta, Tárnok, Diósd, illetve Sóskút települések önkormányzatai alkotják. 

A Társulás munkaszervezeti feladatait Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalán belül az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda, a Közgazdasági Iroda, és a Pályázati Csoport kijelölt munkatársai látták el. Tevékenységük az ülések, illetve előterjesztések előkészítésére, a költségvetés, a pénzügyi beszámolók elkészítésére, illetve a pályázatokkal kapcsolatos teendőkre irányultak. 

A 2016. évben a Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács négy alkalommal ülésezett, melynek során az alábbi előterjesztéseket tárgyalta, illetve döntéseket hozta: 

- Javaslat a Társulás 2015. évi költségvetésének 3. számú módosítására: 

A költségvetési előirányzat-módosítás hatására a költségvetési főösszeg 2.179.013 forinttal növekedett. A bevételi oldalon beépítésre kerültek a pénzforgalmilag teljesült működési és felhalmozási bevételek, valamint a társulási tagok által nyújtott pénzeszközök, melyre a pályázat megvalósítása miatt volt szükség. A kiadási oldalon átcsoportosítás történt a rovatok között a pénzforgalmilag ténylegesen felmerült kiadások figyelembevételével, valamint a bevételekkel összhangban megemelték a kiadásokat. Erre tekintettel a Tanács a Társulás 2015. évi költségvetésének 3. számú módosítását a 1/2016. (I.29.) határozatával elfogadta. 

- Tájékoztató az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázatával kapcsolatos többlet önrészről: 

A Társulás a hatályos Támogatási szerződéssel összhangban 2015. november 30-án 5.879.155 Ft összegben benyújtotta az EU Önerő Alaphoz a támogatási kérelmét. A kérelem 2015. december 30-án pozitív elbírálásban részesült, így a pályázat keretében jelentkező önerő teljes egészében támogatás formájában került biztosításra, összegszerűen 90.251.155 Ft. 

- Javaslat az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázata keretében beszerzett eszközök vonatkozásában létrejövő bérleti szerződés jóváhagyására: 

A Társulási Tanács a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázat keretében beszerzett eszközöket 2016. február 1-től 5 éves határozott időtartamra az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft, a SZÁKOM Nonprofit Kft. és a Zöld Bicske Nonprofit Kft. részére bérbeadta - és 2/2016. (I.29.) határozatával felhatalmazta a Társulás elnökét, a bérleti szerződések megkötésére. 

- Javaslat informatikai szolgáltatás beszerzésére: 

A Társulás települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark fejlesztése, informatikai korszerűsítése című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018. kódszámú pályázat keretében történt informatikai fejlesztés komplex és átfogó módon történt. A felmerült informatikai költségeknek több típusa volt, egyrészt az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. és a SZÁKOM Nonprofit Kft. telephelyén történt fejlesztés, másrészt a beszerzett és a már meglévő járművek esetében történt korszerűsítés. Ezen felül jelentkezett költség az RFID matricák beszerzése miatt, melyet a kommunális hulladékot tároló edényzetre szükséges majd elhelyezni.

A rendszer fenntartása és továbbfejlesztése komplex feladat, hiszen abban nem csak a telepítési helyek közszolgáltatóit (SZÁKOM és ÉTH), hanem a csak hulladékgyűjtő járműveket üzemeltető Zöld Bicskét is be kell vonni. Fontos, hogy a fejlesztések a további pályázati lehetőségek kiaknázása érdekében egységesen történjenek, a szereplők – amennyire csak lehetséges – egy úton induljanak el.

A fentiekben leírt komplexitás miatt indokolt volt, hogy az informatika vonatkozásában ne az üzemeltetést végző közszolgáltatók, hanem a tulajdonos, azaz a Társulás gondoskodjon a jövőben felmerülő karbantartásról, és az esetlegesen felmerülő fejlesztések végrehajtásáról. Ennek érdekében a Társulási Tanács 3/2016. (I.29.) határozatával felhatalmazta a Társulás elnökét, hogy informatikai karbantartás és fejlesztés tárgyában beszerzési eljárást folytasson le, az eljárás eredményessége esetén megbízási szerződést kössön 3 év határozott időtartamra. 

- Javaslat a Pest Megyei Hulladékgazdálkodási Stratégia elkészítésének támogatásáról: 

Az előterjesztés alapján a Társulási Tanács 4/2016. (I.29.) határozatával úgy döntött, hogy a Társulás a 2015-2020. évekre vonatkozó Pest Megyei Hulladékgazdálkodási Stratégia elkészítésének költségeihez nem kíván hozzájárulni.  Ugyanakkor a Társulási Tanács - figyelemmel a dokumentum jelentőségére - felkérte az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy a stratégia kidolgozásában szakmailag működjön közre, és annak elkészítési költségeihez legfeljebb 1.500.000 forint erejéig járuljon hozzá. 

- Javaslat a Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadására: 

A Társulás 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszege 443 484 ezer forintban került megállapításra.

A Társulás 2016. évi költségvetési bevételeinek összege 443 484 e Ft, amelyből a „Helyi önkormányzattól származó működési támogatások” összege 11 430 e Ft, mely összeg tartalmazza a társulási megállapodásban rögzített tagdíj összegét és a 2015. évben elmaradt, be nem fizetett tagdíj összegét is.

A Tagönkormányzatok hozzájárulási aránya (2011. december 31-ei lakosságszám alapján) a következő:

TELEPÜLÉS

2016. évi TAGDÍJ

Érd

6,530,000-

Diósd

900,000-

Százhalombatta

1,890,000-

Tárnok

900,000-

Sóskút

310,000-

összesen:

10,530,000-

A bevételi oldalon - mint működési célú támogatások bevétele - jelenik meg 9 412 e Ft, ami pénzforgalmilag 2016. január 7-én, a 10. és 11. kifizetési kérelem jóváhagyása után teljesült a KEOP pályázattal kapcsolatban.

Bevételi oldalon jelenik meg továbbá a Társulási Tanács által elfogadott eszközbérleti díjak összege 66 028 e Ft+ÁFA összegben, valamint a KEOP pályázatból az eszközbeszerzés utáni ÁFA visszaigénylése 294 656 e Ft összegben.

Az eredeti költségvetési határozatban kerül megtervezésre a 2015. évi pénzmaradvány összege, 44 129 e Ft-ban, mivel ez nyújt fedezetet a társulási tagok részére a pénzeszköz átadási megállapodásban rögzített összegek visszafizetésére, ami a költségvetési határozat kiadási oldalán jelenik meg (többlet önrész+többlet ÁFA).

 A Társulás 2016. évi költségvetési kiadási előirányzata 443 484 e Ft, amely az alábbiakban meghatározott tételekből áll:

1) Informatikai szolgáltatás igénybevétele a társulási tanács 3/2016. (I.29.) határozata alapján 5 000 e Ft+ÁFA összegben;

2) Adótanácsadói szerződésből fakadó fizetési kötelezettség 787e Ft+ÁFA összegben;

3) A szolgáltatási soron került megtervezésre a postai kiadások, valamint az egyéb szolgáltatás igénybevételéhez szükséges költségvetési fedezet;

4) Kamatkiadás 3 ű0 e Ft összegben került megtervezésre;

5) A kiadási oldalon megjelenik a 66 027 e Ft bérleti díj bevétel kifizetésének az előirányzata, amit a tagönkormányzatok részére fizetne vissza a társulás;

6) Az egyéb felhalmozási célú támogatási soron pedig a pénzeszköz átadási megállapodás alapján a tagönkormányzatok részére történő visszafizetés költségvetési előirányzata került biztosításra;

7) 272 000 e Ft összegben került megtervezésre a Raiffeisen Bank Zrt. részére a hitel visszafizetése, ami a pályázat eszközbeszerzéséhez szükséges ÁFA összegének fedezete volt.

A Társulás költségvetésében általános tartalék és céltartalék nem került meghatározásra. 

- Javaslat és szöveges beszámoló az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi zárszámadásának elfogadásához: 

I. A társulás saját bevételének jelentősebb összegei az alábbi tételekből állnak:

1) A tagok által befizetett tagdíjak: 9 630 e Ft;

2) A pályázat során támogatásként megkapott felhalmozási és működési bevételek, valamint az önrész támogatás összege: 1 183 541 e Ft;

3) Működési bevétel, mint a banki kamat és a közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációért megfizetett ellenértéke: 9 080 e Ft;

4) Finanszírozási bevétel, mint a Raiffeisen Bank Zrt-től felvett ÁFA finanszírozási hitel 272 000 e Ft.

II. A társulás kiadásainak jelentősebb összegei az alábbi tételekből állnak:

1) Pályázattal kapcsolatban felmerülő működési kiadások, szolgáltatások (kommunikáció, projektmenedzsment, könyvvizsgálói díj és ennek ÁFA tartalma) 46 423 e Ft;

2) Egyéb dologi kiadások a közjegyzői díj, banki kamatok költsége: 506 e Ft;

3) Informatikai eszközök beszerzési értéke 110 207 e Ft;

4) Gépjárművek beszerzési költsége 981 193 e Ft.

A társulás költségvetési bevételei 1 490 271 e Ft, kiadásai 1 445 142 e Ft-ban kerültek megállapításra. 

- Tájékoztató az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázatával kapcsolatos záró helyszíni ellenőrzéséről: 

A Társulás „Az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzatai Társulás települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0018 kódszámú pályázata 2015. december 20-án lezárult. 2016. március 17-én a pályázat ellenőrzése céljából helyszíni ellenőrzést végeztek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízott szakértői. A záró helyszíni ellenőrzés a papíralapú dokumentumok, valamint az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. két telephelyén lévő, pályázat során beszerzett eszközök ellenőrzésére irányult.

A helyszíni ellenőrzésről szóló jegyzőkönyv hiányosságot nem állapított meg, ezért intézkedési terv készítési kötelezettség sem került rögzítésre.

A jegyzőkönyv horizontális politikákkal kapcsolatos tevékenységeket rögzítő 8. pontja alatt szereplő vállalások egy részét a Társulás Tagjainak egyenként szükséges teljesíteni a fenntartási időszak alatt is. Ezek a következők:

· Fenntarthatósági terv vagy program készítése (Local Agenda 21 rendelkezik);

· Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása;

· Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte;

· Települési esélyegyenlőségi koncepció megléte; illetve a projekt illeszkedik elfogadott IVS-hez. 

- Tájékoztató az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás informatikai szolgáltatás beszerzéséről: 

Az Informatikai szolgáltatás beszerzéséről szóló 3/2016. (I.29.) TT határozat értelmében az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás lefolytatta az uniós értékhatár alatti értékű hirdetmény és tárgyalás nélküli (Kbt. 115. § szerinti) közbeszerzési eljárást a „KEOP-1.1.1/C/13-2013-00018” kódszámú Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark fejlesztése, informatikai korszerűsítése című pályázat eredményeképp létrejött informatikai rendszer karbantartása” tárgyban.

A közbeszerzési eljárás eredményeképp 2016. április 7-én a nyertes Inteszkomp Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötésre került a vállalkozási szerződés.

A vállalkozási szerződés a határozat alapján harminchat hónapos határozott időtartamra került megkötésre. A havi átalánydíj összege nettó 475.000,- Ft/hó+ÁFA. Évekre lebontva az alábbiak szerint alakulnak a költségek: 

 

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

Összesen

Hónapok száma

8

12

12

4

36

Nettó díj

3800000

5700000

5700000

1900000

17100000

Összesen (bruttó)

4826000

7239000

7239000

2413000

21717000

A finanszírozás a befizetett tagdíjak terhére történik, tehát az többletfizetési kötelezettséget nem ró a társulási tagokra. 

- Tájékoztató a hulladékgazdálkodási rendszert érintő változásokról: 

Magyarország területét különböző méretű hulladékszolgáltatási régiókra osztották fel, ahol húsz közszolgáltató fog tevékenykedni. A Pest megyei régió területe mintegy 250 települést ölel fel, és központja várhatóan Érd Megyei Jogú Város lenne. A régió területére kijelölt közszolgáltató munkájába a többi közszolgáltató alvállalkozóként kapcsolódna be, azzal, hogy a régiónkénti közszolgáltató kiválasztása az adott időszak alatti teljesítmények értékelése alapján az NHKV Zrt. közreműködésével fog megvalósulni.

A Pest megyei hulladékszolgáltatási régió az érintett mintegy 250 település önkormányzatának társulási úton történő együttműködését tételezi fel, azzal, hogy amely település nem kíván a társulás tagja lenni, azokat az NHKV Zrt. az általa kijelölt társuláshoz fogja besorolni. 

A fenti előterjesztésekkel kapcsolatban az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2016-ban nyolc határozatot fogadott el. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót! 

Érd, 2017. október 13.

 

 

T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2016. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.