Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

124/2023. (IV. 27.) határozata

 

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

ázsiós tőkeemeléséről

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése mint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2030 Érd, Alispán utca 2.; cégjegyzékszáma: 13-09-126135; adószáma: 14631443-2-13; a továbbiakban: Társaság) egyedüli tagja (alapítója) nevében eljárva pénzbeli hozzájárulásként a Társaság törzstőkéjét 100.000 forinttal, 3.000.000 forintról, azaz hárommillió forintról 3.100.000 forintra, azaz hárommillió-egyszázezer forintra felemeli, továbbá 224.900.000 forintot, azaz kettőszázhuszonnégymillió-kilencszázezer forintot a Társaság részére átad, és azt a tőketartalékába helyezi. Az Alapító az ázsiós tőkeemelést banki átutalással teljesíti. A pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében a Társaság kizárólagos tulajdonosa Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesíti. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésének határideje 2023. május 31. napja.

 

  1. A fentiekre tekintettel Alapító elhatározza az Alapító Okirat – társaság törzstőkéjére és törzsbetétére vonatkozó – 6-7. pontjának az alábbiak szerinti módosítását és felhívja a Polgármestert, hogy az Alapítói határozatot, és az ennek alapján módosított Alapító okiratot írja alá és tegye meg a változás Cégjegyzékbe történő bejegyzéséhez szükséges lépéseket:

 

„6. A társaság törzstőkéje

 

6.1. A társaság törzstőkéje 3.100.000, azaz hárommillió-egyszázezer forint, amelyből 2.600.000, azaz kettőmillió-hatszázezer forint pénzbeli betétből, míg 500.000, azaz ötszázezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból (apport) áll. 

 

6.2. Alapító a jelen pontban megjelölt törzsbetétjének összegét teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta.

 

6.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni. 

 

  1. A tag törzsbetétje

 

Név: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A törzsbetét összege: 3.100.000 forint.”

 

A törzsbetét 2.600.000 forint pénzbeli betétből (készpénzből) és 500.000, azaz ötszázezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból (apport) áll.”

 

  1. A fentiekre tekintettel a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozathoz mellékletként csatolt tartalommal az Alapítói Határozatokat a Közgyűlés nevében írja alá.

 

  1. A Közgyűlés felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy 1. pont szerinti tartalommal a Társaság módosított Alapító Okiratát készítse el, azt aláírásra az Alapító képviseletében eljáró polgármesterhez terjessze be és gondoskodjon a módosított Alapító Okirat Cégbírósághoz történő benyújtásáról.

 

  1. A Közgyűlés felhívja a Társaság ügyvezetését, hogy a Társaság a rendelkezésére a fentiek szerint bocsátott forrást csak a Társaság jelenleg fennálló tartozásaira, a 2023. június 30. napjáig keletkező bér- és járulékfizetési kötelezettségeire valamint 2023. június 30. napjáig felmerülő közüzemi költségeire lehet fordítani.

 

  1. Amennyiben a fentiektől eltérő pénzügyi kötelezettség merül fel, úgy a Társaság ügyvezetése köteles az Alapító előzetes írásbeli hozzájárulását kérni azok teljesítéséhez.

 

 

Határidő:         2023. május 31.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester,

Nyírőné Császár Adrienn ügyvezető

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester