Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvoda épületének energiahatékonysági felújítására vonatkozó beruházási célokmányt a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 

Melléklet a Közgyűlés 312/2017. (XII.21.) határozatához

 

CÉLOKMÁNY

1.      A beruházó megnevezése és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

Az Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvoda energiahatékonysági felújítása (2030 Érd, Tállya utca 3, 20977 hrsz.)

A megvalósítása során felmerülő tevékenységek:

-          Kivitelezés

-          közbeszerzés

-          műszaki ellenőr

-          tervezés

-          kert felújítás

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása

 

Az Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvoda épülete mára leromlott állagú és energetikai szempontból sem hatékony. Az elektromos rendszer elavult, a nyílászárók nem zárnak megfelelően, a csoportszobák modernizálása elengedhetetlen. A felújítás a meglévő elavult épület állagmegóvását, a használati minőség javítását célozza. A beruházás során hőszigetelés, tetőfedés cseréje, csoportszobák belső rekonstrukciója, az épület villamossági rendszerének, valamint a kert és játszóudvar felújítása valósul meg.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

Az Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvoda a 2030 Érd, Tállya utca 3. 20977 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú területen található. HÉSZ szerint az intézmény Vt-2 besorolású terület.

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

Az Érdi Építő Mérnöki Iroda Kft. által készített kivitelezési dokumentáció tartalmazza.

 

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek)

- a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

Modern Városok Program pénzügyi munkaterve alapján 40 000 000 Ft

-          Tervezés: 1 206 500 Ft

-          Kivitelezés: 32 170 000 Ft

-          Közbeszerzés: 100 000 Ft

-          Műszaki ellenőr: 523 ű0 Ft

-          Kert felújítás, eszközbeszerzés: 6 000 000 Ft

- a költségbecslés módja: műszaki tervezői költségbecslés

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

- Modern Városok Program 1408/2017. (VI. 28.)

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)

Önkormányzati saját ingatlan.

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

A beruházáshoz szükséges előkészítés:

Építész tervező által készített műszaki dokumentáció.

 

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére

Az ingatlan közművesített.

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése

Önkormányzat, önkormányzati intézmény, óvoda.

13. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok

(várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.). Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.)

Tervezett átadás 2018. szeptember

14. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok

fedezetének biztosítása

Érd Megyei Jogú Város költségvetése

 

15. A beruházás gazdasági értékelése

(megtérülés ideje)

A projekt lezárását követően számolható ki.