Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása tárgyában Tárnok Nagyközség Önkormányzatával 2010. augusztus 24-én megkötött feladat-ellátási szerződést akként módosítja, hogy a szerződés megszűnésének időpontját 2018. december 31. napjában határozza meg.

A szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosításról szóló okirat aláírására.

Határidő: a határozat továbbítására – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester