Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd, Töhötöm u. 13714 és 13713 hrsz-ú ingatlanokon tervezett játszótér megvalósítása céljából elfogadja a jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt.

A beruházás megvalósításához szükséges 30.000.000,- Ft összegű forrást az Önkormányzat a 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet általános tartalékának terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester


Melléklet a Közgyűlés 222/2017. (VIII.31.) határozatához

CÉLOKMÁNY

1. A beruházó neve és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó u. 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

Érd, Töhötöm u. tervezett játszótér kialakítása

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása:

Településünk nagy kiterjedésű, döntően kertvárosi lakóterületeiről megállapítható, hogy – a többi hasonló nagyságú városhoz viszonyítva – nagyon csekély a közösségi célra használható zöldfelületek, parkok játszóterek száma, területe. Az utóbbi időben néhány park, játszótér kialakításra ugyan sor került, de cél az, hogy a város különböző területein újabb közösségi zöldfelületek jöjjenek létre.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

Érd, Töhötöm u. 13714, 13713 hrsz-ú ingatlanok, figyelembe véve a hatályos szabályozási tervet. Az ingatlanok övezeti besorolása: Vt-1 (településközpont terület), ill. KÖu (közúti közlekedési útterület)

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

A két érintett ingatlanon a tervezett játszótér területe: 700 m2.

A játszótér két korábbi lakóingatlanon kerül kialakításra, ahol az előkészítés részeként a meglévő kerti burkolatokat el kell bontani, néhány fát, elhanyagolt növényzetet ki kel vágni. A játszótér kialakítását célzó tervek illeszkednek a Riminyáki u. –Töhötöm u. körforgalom későbbi átépítését tartalmazó szabályozási tervhez, a távlati útterületen annak kialakításáig a meglévő zöldterület – fák, bokrok – fenntartása biztosított. A körbekerített játszótéren kisebb-nagyobb korosztály számára elkülönítetten játszóeszközök, burkolt felületek padokkal, ivókúttal, növényzettel burkolt felületek találhatók. A növényzet fenntartására automata öntözőrendszer készül, az esti megvilágítást kandeláberek biztosítják. A játszóteret határoló utcák mentén új aszfalt járdaburkolat készül.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

 

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét);

- a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

A teljes bekerülési költség ~bruttó 30 millió Ft, a tervező (Grünwerk Tájépítész Műhely) árazott költségbecslése alapján. Költségnemenkénti (bruttó) bontásban:

-      előkészítő munkálatok – 1.160.145 Ft

-     építési munkák – 16.450.069 Ft

-     berendezések – 6.834.894 Ft

-     növénytelepítés – 1.112.564 Ft

-     egyéb munkák – 4.438.650 Ft

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) rendelet általános tartalék terhére

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

a kivitelező közbeszerzési eljárásban kerül kiválasztásra

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.):

Az önkormányzati tulajdonú terület rendelkezésre áll, út kialakítását célzó szabályozási vonal érinti az ingatlanokat, a telekalakítást az önkormányzat elvégzi

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

Játszótér környezetrendezése tájépítészeti kiviteli terv készítésére vonatkozó megrendelés a Grünwerk Tájépítész Műhely részére: bruttó 558.800 Ft

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére:

A szükséges közműkapacitások – elektromos energia, víz – a határos utcákban rendelkezésre állnak

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése:

tulajdonos: önkormányzat

játszótér, parkfenntartói feladat - ÉKFI

13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja:

2018. március 31.

14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése:

ÉKFI költségvetésében

15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje:

A beruházás jellegéből adódóan nem beszélhetünk gazdasági értékelésről, megtérülési időről. A beruházásnak elsősorban pozitív társadalmi hatását hangsúlyozhatjuk, hisz a játszótér, kulturált zöldfelület kialakítása növeli a közelben lakók életminőségét, komfortérzetét.