Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd, Bádogos utcában található 2272 és 2273 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett játszótér és sportpálya megvalósítása céljából elfogadja a jelen határozat mellékletét képező beruházási célokmányt.

A beruházás megvalósításával az Önkormányzat az Érdi Közterület-fenntartó Intézményt bízza meg, a megvalósításhoz szükséges bruttó 17.246.460,- Ft összegű forrás Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

Melléklet a Közgyűlés 298/2017. (XI.30.) határozatához

CÉLOKMÁNY

1. A beruházó neve és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó u. 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

Érd, Bádogos u. tervezett játszótér és sportpálya kialakítása

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása:

Településünk nagy kiterjedésű, döntően kertvárosi lakóterületeiről megállapítható, hogy – a többi hasonló nagyságú városhoz viszonyítva – nagyon csekély a közösségi célra használható zöldfelületek, parkok játszóterek száma, területe. Az utóbbi időben elkészült játszóterek, parkfelületek javítanak a helyzeten, de továbbra is fontos cél a közterületek rendezése, ezen belül a közösségi célú terek, zöldfelületek mértékének növelése.

A helyszín az Iparos úttól nyugatra eső területek ~vízszintes szimmetriatengelyében helyezkedik el, közel a Burkoló, Búvár utcákban tervezett oktatási centrumhoz, így biztosítva viszonylag nagy terület lakóközösségének és használójának többcélú rekreációs és sportolási igényeit.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

Érd, Bádogos u. 46-48., 2273, 2272 hrsz.-ú ingatlanok. Az ingatlanok övezeti besorolása: Z-1 – zöldterület

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

Az érintett ingatlanokon a tervezett játszótér és sportpálya területe: 1890 m2.

A területen a meglévő játszótér és a környezetében lévő parkosított felület felújítása, korszerűsítése, és új kosárlabda pálya kialakítása történik. A területet a határoló kertvárosi lakóterületektől cserjesor választja el. A meglévő játszóeszközök további használatra alkalmasak, elhelyezésre kerülnek új padok, kerékpártároló és ivókút. A sétautak és a játszótérrész alatt új burkolati rendszer – térkő, öntött gumiburkolat – készül. A Bádogos u. mentén, a játszótér és sétaút mellett lévő tartalék területen a későbbiekben egyéb rekreációs terület pl. un. felnőtt játszótér, fitnesz park is kialakítható.

A játszótér bekerített, az állagmegóvás érdekében használati időn kívül bezárható. A közvilágítást kandeláberek, a növényzet fenntartását locsolórendszer biztosítja.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

 

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét);

- a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

A teljes bekerülési költség bruttó 17.246.460,- Ft, a tervező (Grünwerk Tájépítész Műhely) árazott költségbecslése alapján. Költségnemenkénti (bruttó) bontásban:

-     előkészítő munkálatok – 839.470,- Ft

-          építési munkák – 12.491.085,- Ft

-          berendezések – 1.166.755,- Ft

-          növénytelepítés – 214.865,- Ft

-          egyéb munkák – 2.534.285,- Ft

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

A Megrendelő az önkormányzati beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 2/2016. számú Polgármesteri Utasítás alapján ajánlattételi felkérést intézett az ÉKFI-hez a játszótér felújítására.

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.):

Az önkormányzati tulajdonú terület rendelkezésre áll.

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

Játszótér környezetrendezése tájépítészeti kiviteli terv készítésére vonatkozó megrendelés a Grünwerk Tájépítész Műhely részére: nettó 440.000,- Ft

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére:

A szükséges közműkapacitások – elektromos energia, víz – a határos utcákban rendelkezésre állnak.

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése:

tulajdonos: önkormányzat

játszótér, parkfenntartói feladat - ÉKFI

13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja:

2018. augusztus 01.

14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése:

ÉKFI költségvetésében

15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje:

A beruházás jellegéből adódóan nem beszélhetünk gazdasági értékelésről, megtérülési időről. A beruházásnak elsősorban pozitív társadalmi hatását hangsúlyozhatjuk, hisz a játszótér, kulturált zöldfelület kialakítása növeli a közelben lakók életminőségét, komfortérzetét, sportolási lehetőséget is biztosít.