Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd, Fehérvári út 16. szám alatti, 17776 helyrajzi számú ingatlanon új egészségügyi szolgáltató épület megvalósítására vonatkozó célokmányt a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a beruházás megvalósításához 2017., és 2018. évi költségvetése terhére 17.604.253,- Ft-ot biztosít.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 

Melléklet a Közgyűlés 300/2017.(XI.30.) határozatához

CÉLOKMÁNY

1. A beruházó neve és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

Új egészségügyi szolgáltató épület kialakítása, felnőtt háziorvosi rendelő, gyermekorvosi rendelő, védőnői szolgálat, fiókgyógyszertár és körzeti megbízotti iroda funkciókkal. Az épület új építésű, a meglévő épületek bontása után létrejött területeken épül, földszint+ emelet kialakítással, későbbi tetőtér beépítési lehetőséggel. A gépkocsik elhelyezése a közterületen történő parkoló kialakításával történik. A szolgáltatás tárgya: építési beruházás

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása:

Az érdi sasvárosi településrész egészségügyi intézmény ellátásbiztonsága érdekében indokolt az orvosi rendelők új épületben történő elhelyezése, mivel a rossz épületállomány miatt jelenleg csak ideiglenes engedéllyel működhetnek. Az alapfokú egészségügyi ellátás megfelelő minőségű, korszerű eszközökkel való biztosítása hozzájárul a szolgáltatási minőség javulásához, és annak hosszú távon történő fenntarthatóságához. Tekintettel arra, hogy az egészségház több funkció ellátásának biztosítására lesz alkalmas, így a lakosság részére közvetlen módon biztosítja a szolgáltatások egy helyben történő igénybevételének lehetőségét.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

2030 Érd, Fehérvári út 16. szám, 17775 hrsz.

HÉSZ szerinti övezeti besorolása: Vt-1/l. településközponti vegyes övezet.

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

Az épület 556,35 m2 szintterülettel rendelkezik majd.

Az épület új építésű, a meglévő épületek bontása után létrejött területeken épül, földszint+emelet kialakítással. A tervezett épület egészségügyi közhasználatú funkciót lát el, ezért teljes körűen akadálymentes kialakítású. Az épületben lift kerül beépítésre, amely az emeletet és a tetőteret is kiszolgálja.

A funkciócsoportok elhelyezése: a földszintre kerül a fiókgyógyszertár, a gyermekorvosi rendelő, a védőnői szolgálat. Az emeletre helyezendő funkciók: a felnőttorvosi szolgálat, körzeti megbízotti iroda, kazánház, épületgépészet, fogyóeszköz raktárak, adminisztrációs blokkok.  Lehetőség szerint a külön funkcionális egységekhez külön-külön lesz biztosítva az átöltözés, saját használatú WC-mosdó blokkal, valamint teapulttal.

Az épület gépkocsival történő megközelítésének biztosítása a közúti kapcsolat rendezésével, és a szükséges parkolók elhelyezésével valósul meg. A gyalogos közlekedés biztosítására külső akadálymentesített járdák kerülnek kialakításra.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

 

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét);

- a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

 

Ingatlan megváltása (kisajátítás)

12 390 000

Koncepcióterv, bontási tervdokumentáció

495 300

Vázlatterv

495 300

Kiviteli tervek, tervezői művezetés

4 140 708

Engedélyes terv

3 123 692

Kivitelezés

213 959 253

Műszaki ellenőr

5 000 000

Eszközbeszerzés

10 000 000

Összesen

br. 249 604 253

A költségbecslés módja: a kiviteli tervhez tartozó tervezői költségvetés

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

Modern Városok Programja, 1038/2016. (II.10.) Korm. határozat; 1408/2017. (VI.28.) Korm. határozat; Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. és 2018. évi költségvetése

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

A kivitelező kiválasztása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) alapján, közbeszerzési eljárás lefolytatása során történik.

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.):

Az ingatlanok kisajátítása megtörtént. Jogerős építési engedély rendelkezésre áll.

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

Beruházáshoz szükséges:

Tervezési program, koncepció terv, vázlatterv, építési engedélyezési terv, kiviteli terv, közműcsatlakozások műszaki dokumentációja, közbeszerzési műszaki leírás, tételes árazatlan és tervezői árazott költségvetés.

Az előkészítés tervezési költsége: bruttó 8.255.000,- Ft.

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére:

Az ingatlan közmű csatlakozásainak felülvizsgálata megtörtént. Közműfejlesztés szükséges.

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése:

Az ingatlan tulajdonosa Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata.  Az épület üzemeltetői feladatait az Önkormányzat látja el (későbbi megállapodások alapján módosulhat).

13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja:

2018. II. félév

14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése:

Az épület üzemeltetésének költségeit az Önkormányzat biztosítja költségvetéséből.

A funkciók szerint elkülönített egységek üzemeltetési költségeinek biztosítása külön megállapodások alapján.

Az ellátással kapcsolatosan az Önkormányzatnak, mint Megbízónak (tulajdonos és egyben az orvosi alapellátás biztosítására kötelezett) és Megbízottnak (ingatlan használó és egyben az orvosi alapellátást nyújtó) az ingatlannal kapcsolatos üzemeltetési költségek viselésére vonatkozó kötelezettségeire a feladat-ellátási szerződés, a helyi vagyonrendelet, valamint a Ptk. hatályos rendelkezései vonatkoznak.

15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje:

A korszerű tervezés és kivitelezés alapján a fenntartási költségek csökkenése és az energetikai hatékonyság biztosítása várható.