Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 156/2016. (VI.23.) határozatának mellékletét képező, az Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodájának újjáépítéséről szóló beruházási célokmányt jelen határozat melléklete szerint módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester


 

Melléklet a Közgyűlés 227/2017. (IX.28.) határozatához

CÉLOKMÁNY

1. A beruházó megnevezése és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

Az Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodájának újjáépítése (2030 Érd,Fácán köz 33. 18223/8 hrsz.)

Amegvalósítása során felmerülő tevékenységek:

-          Kivitelezés

-          Eszközbeszerzés

-          Engedélyes terv

-          Közbeszerzés

-          Kiviteli tervek, tervezői művezetés

-          Független műszaki ellenőr

-          Közműfejlesztés

-          Nyilvánosság

-          Informatika és telekommunikációs rendszer

-          Hatósági díjak

-          Épületkerámiák

-          Parkoló építés

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása

 

Az Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodája újjáépítésének indokoltsága:

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében meghatározott intézménytípusonként felsorolt helyiségek kialakítása minimum követelmény, melynek az épület nem felel meg. Az akadálymentesség nem biztosított.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

A felújítandó intézmény a 18223/8 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú területen valósul meg. A HÉSZ szerint az intézmény Vt-2/z besorolású terület.

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

Az építészeti műleírás és a jogerős építési engedély tartalmazza.

Az új épületben 5 db 60m2-es csoportszoba kerül kialakításra. A csoportok önálló egységként kerülnek kialakítása, mely a csoportszobából, mosdóból és öltözőből áll. Az egyes csoportok az öltözőn keresztül önálló kertkapcsolattal rendelkeznek majd, és az épületrészek által közrefogott védett teraszokra nyílnak. Az emeleten kap helyet a testületi szoba, a személyzeti öltöző, teakonyha, zuhanyzó, valamint a vezetői szoba, wc, és egy további iroda. A közösségi és nevelési funkciók kizárólag a földszintre korlátozódnak. Az aulából nyílik a bejárat mellett található akadálymentes szülői wc, közvetlenül mellette található az összevont funkciójú orvosi és logopédiai szoba.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek)

- a költségbecslés módja (tervezői  költségvetés, műszaki értékbecslés,  előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

 

Kivitelezés: 353 155 515 Ft

Eszközbeszerzés: 36 419 985 Ft

Engedélyes terv: 9 518 650 Ft

Közbeszerzés: 320 000 Ft

Kiviteli tervek, tervezői művezetés: 9 906 000 Ft

Független műszaki ellenőr: 3 492 500 Ft

Közműfejlesztés: 5 000 000 Ft

Nyilvánosság: 110 000 Ft

Informatika és telekommunikációs rendszer: 10 000 000 Ft

Hatósági díjak: ű 000 Ft

Épületkerámiák: 2ű 000 Ft

Parkoló építés: 8 000 000 Ft

-       Költségbecslés módja: tervezői költségvetés

Összesen: 436.222.6ű,- Ft

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

- A VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00002 kódszámú pályázat terhére: 300 000 000 Ft.

- Az 1408/2017. (VI.28.) Korm. határozat terhére: 136 222 650 Ft

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

- Nyílt eljárás, Nemzeti eljárásrend

- Kbt. 115. §. szerinti eljárás

- Az önkormányzati beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 2/2016. számú polgármesteri utasítás.

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)

-  Önkormányzati saját ingatlan.

 

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

 A beruházáshoz szükséges előkészítés:

- Tervdokumentáció (engedélyes) készítése: 9 518 650 Ft

- Kiviteli tervek, tervezői művezetés: 9 906 000 Ft

11. Alapközművek helyzete, a beruházás várható hatása az infrastruktúra terhelésére

Az ingatlan közművel ellátott.

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

13. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok (várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.). Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.)

Tervezett átadás 2018. évben.

14. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok fedezetének biztosítása

Érd Megyei Jogú Város költségvetése

15. A beruházás gazdasági értékelése (megtérülés ideje)

A projekt lezárását követően számolható ki.