Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 89/2016. (IV.28.) határozatának mellékletét képező, a Fenyves-Parkvárosban tervezett új óvoda építéséről szóló beruházási célokmányt jelen határozat melléklete szerint módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármesterMelléklet a Közgyűlés 229/2017. (IX.28.) határozatához

CÉLOKMÁNY

1. A beruházó megnevezése és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

Fenyves-Parkvárosi óvoda építése (2030 Érd,Favágó utca 63. 936 hrsz.)

Amegvalósítása során felmerülő tevékenységek:

-          Kivitelezés

-          Eszközbeszerzés

-          Engedélyes terv

-          Közbeszerzés

-          Kiviteli tervek, tervezői művezetés

-          Független műszaki ellenőr

-          Közműfejlesztés

-          Nyilvánosság

-          Informatika és telekommunikációs rendszer

-          Hatósági díjak

-          Épületkerámiák

-          Parkoló építés

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása

 

A Fenyves-Parkvárosi óvoda megépítésének indokoltsága:

A Fenyves-Parkvárosi terület óvodai intézménnyel nem ellátott, holott a területen jellemzően családos, kisgyermekes lakosság él. A városban jelenleg is mutatkozik óvodai férőhelyhiány, valamint az óvodai ellátást biztosító intézményeink férőhelyei maximálisan ki vannak használva, emiatt indokolt egy új 4 csoportos óvoda építése, mely a hatályos jogszabályoknak megfelel.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

A felújítandó intézmény a 936 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú területen valósul meg. A HÉSZ szerint az intézmény Vt-2 besorolású terület.

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

Az építészeti műleírás és a jogerős építési engedély tartalmazza.

Az új épületben 4 db 60m2-es csoportszoba kerül kialakításra, mely szobánként 20 óvodás gyermek elhelyezésére alkalmas. A tervezett épületben valamennyi funkció (tornaterem, orvosi szoba, öltözők, elkülönítő, nevelőtestületi szoba, stb.) biztosítottá válik. Az óvoda az akadálymentes használat követelményeinek megfelelően lesz kialakítva. 

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek)

- a költségbecslés módja (tervezői  költségvetés, műszaki értékbecslés,  előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

 

Kivitelezés: 336 499 200 Ft

Eszközbeszerzés: 34 073 339 Ft

Engedélyes terv: 7 302 500 Ft

Közbeszerzés: 320 000 Ft

Kiviteli tervek, tervezői művezetés: 9 906 000 Ft

Független műszaki ellenőr: 3 ű0 000 Ft

Közműfejlesztés: 6 000 000 Ft

Nyilvánosság: 115 000 Ft

Informatika és telekommunikációs rendszer: 10 000 000 Ft

Hatósági díjak: 245 000 Ft

Épületkerámiák: 2ű 000 Ft

Parkoló építés: 8 000 000 Ft

-       Költségbecslés módja: tervezői költségvetés

Összesen: 416.122.305,- Ft

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

- A VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00003 kódszámú pályázat terhére: 300 000 000 Ft.

- Az 1408/2017. (VI.28.) Korm. határozat terhére: 116 122 305 Ft

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

- Kbt. 115. §. szerinti eljárás

- Kbt. 113. §. szerinti eljárás

- Az önkormányzati beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 2/2016. számú polgármesteri utasítás.

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)

-  Önkormányzati saját ingatlan.

 

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

 A beruházáshoz szükséges előkészítés:

- Tervdokumentáció (engedélyes) készítése: 7 302 500 Ft

- Kiviteli tervek, tervezői művezetés: 9 906 000 Ft

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére

Az ingatlan nem közművesített.

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

13. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok (várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.). Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.)

Tervezett átadás 2018. évben.

14. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok fedezetének biztosítása

Érd Megyei Jogú Város költségvetése

15. A beruházás gazdasági értékelése (megtérülés ideje)

A projekt lezárását követően számolható ki.