Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 153/2016. (VI.23.) határozatának mellékletét képező, az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde felújításáról szóló beruházási célokmányt jelen határozat melléklete szerint módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester


Melléklet a Közgyűlés 230/2017. (IX.28.) határozatához

CÉLOKMÁNY

1. A beruházó megnevezése és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

Az Érdi Kincses Óvoda és az Apró Falva Bölcsőde felújítása

Amegvalósítása során felmerülő tevékenységek:

-          Kivitelezés

-          Tervezés

-          Rehabilitációs környezetmérnök

-          Közbeszerzés

-          Független műszaki ellenőr

-          Nyilvánosság

-          Hatósági díjak

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása

 

Az Érdi Kincses Óvoda és az Apró Falva Bölcsőde felújításának indokoltsága:

Az óvoda a lakótelep közepén, a bölcsődével egybeépítve működik. Az épületegyüttes erősen leromlott állapota miatt indokolt az infrastrukturális felújítás.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása:

A felújítandó intézmény a 22552/18 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú területen van. A HÉSZ szerint az intézmény Vt-2 besorolású terület.

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

Az elkészült tervdokumentáció szerint.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzés, építési költségek)

- a költségbecslés módja (tervezői  költségvetés, műszaki értékbecslés,  előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

 

Kivitelezés: 94 257 846 Ft

Tervezés: 2 787 6ű Ft

Rehabilitációs környezetmérnök: 516 890 Ft

Közbeszerzés: 110 000 Ft

Független műszaki ellenőr: 1 200 687 Ft

Nyilvánosság: 60 000 Ft

Hatósági díjak 50 000 Ft

-       - a költségbecslés módja: állapotfelmérés alapján készített műszaki költségbecslés

Összesen: 98.983.073,- Ft

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

- A VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 kódszámú pályázat terhére: 85 647 686 Ft.

- Az 1408/2017. (VI.28.) Korm. határozat terhére: 13 335 387 Ft

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

- Kbt. 115. §. szerinti eljárás

- Az önkormányzati beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 2/2016. számú polgármesteri utasítás.

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, szükséges hatósági engedélyek stb.)

-  Önkormányzati saját ingatlan.

 

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

 A beruházáshoz szükséges előkészítés:

- Tervdokumentáció készítése: 2 787 650 Ft

11. Alapközművek helyzete, a beruházás várható hatása az infrastruktúra terhelésére

Az ingatlan közművel ellátott.

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

13. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok (várható időpontja, használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, stb.). Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok (kezdete, befejezése, stb.)

Tervezett átadás 2017. évben.

14. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok fedezetének biztosítása

Érd Megyei Jogú Város költségvetése

15. A beruházás gazdasági értékelése (megtérülés ideje)

A projekt lezárását követően számolható ki.