Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító az Érdi Városi Televízió és KulturálisSzolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely. 2030 Érd, Budai út 16-18.; cégjegyzékszám: 13-09-104357) felügyelő bizottságának ügyrendjét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 

Melléklet a Közgyűlés 16/2016. (I.26.) határozatához

FELÜGYELő BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) Felügyelő Bizottsága az ügyrendjét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény és a Társaság Alapító Okiratának keretei alapján az alábbiak szerint alkotja meg:

I. A Felügyelő Bizottság szervezete, ügyrendjének megalkotása, módosítása

1. A Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: FB) a Társaság Alapítójának, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Alapító) tulajdonosi érdekeinek védelme céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.

2. Az FB három természetes személy tagból áll. Ha a tagok száma az Alapító Okiratban meghatározott szám alá csökken, az ügyvezetés az FB rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni a polgármestert az Alapító Közgyűlése ülésének (a továbbiakban: Alapító ülése) összehívása céljából.

3. Az FB testületként jár el, az elnök személyét tagjaiból maga választja meg.

4. Az FB ügyrendjét maga állapítja meg és az Alapító hagyja jóvá. Az ügyrendet az FB módosíthatja, melyet szintén az Alapító hagy jóvá. Az ügyrend módosításáról az FB az elnök útján értesíti az Alapítót.

II. A felügyelő bizottsági tagsági jogviszony

1. A tag megválasztása, a tagsági jogviszony megszűnése

1.1. A tagot az Alapító választja meg és a tagság annak elfogadásával jön létre.

1.2. Megszűnik a tag megbízatása:

a) a megbízás időtartamának lejártával;

b) visszahívással;

c) lemondással;

d) a tag halálával;

e) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

f) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

1.3. Az Alapító a tagot bármikor, indoklás nélkül visszahívhatja.

1.4. A tag megbízatásáról a Társasághoz címzett, az Alapítóhoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.

1.5. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

2. A tagok jogai és kötelezettségei

2.1. A tagok az FB munkájában személyesen kötelesek részt venni, képviseletnek nincs helye. A tagok a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

2.2. Az FB tagsági jogviszonyra a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

2.3. A tag kérheti a bíróságtól a Társaság és a Társaság szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik.

2.4. Ha a határozat bírósági felülvizsgálatát a Társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan más vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné, a perben a Társaságot az FB által kijelölt FB tag képviseli.

3. A tagok felelőssége

3.1. Az FB tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

3.2. Az FB tagjai feladatukat az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Az FB tag felelőssége a Társasággal szemben, minden esetre szólóan – egységesen – súlyos és speciális kimentési lehetőségekkel rendelkező felelősséget jelent.

3.3. A tag a Felügyelő Bizottság által hozott határozattal a Társaságnak okozott kárért nem felel, ha a határozat meghozatalában nem vett részt vagy a döntés ellen tiltakozott és a tiltakozást az Alapítónak a határozat meghozatalát követő tizenöt napon belül írásban bejelentette.

III. Az elnök

1. Az elnök feladatköre az FB munkájának irányítása és összehangolása. Ennek keretében összehívja és levezeti az üléseket, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.

2. Az elnök akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt tag látja el az elnöki funkciót az FB által meghatározott hatáskörrel és időtartamban.

3. Az elnök megbízatása megszűnik:

a) lemondással;

b) az FB tagsági jogviszony megszűnésével;

c) ha az FB az elnököt az elnöki tisztségéből visszahívja.

4. Az elnöki megbízatás megszűnése esetén az FB harminc napon belül új elnököt választ.

IV. A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre

1. Az FB az Alapító nevében és érdekében ellenőrzi a Társaság ügyvezetését a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének határozatai alapján. Az FB köteles Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját az üléseken ismertetni.

2. Az FB a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőtől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

3. Az FB ellenőrzi a Társaság pénz- és hitelgazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel helyességét.

4. Az FB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a Társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.

5. Az FB megvizsgálja a Társaságot érintő jelentéseket, melybe beletartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló, továbbá a nyereség-felosztásra vonatkozó indítványok. Ezen feladatok végrehajtásáról és eredményéről az FB elnök írásos beszámolót készít és az Alapító ülésére előterjeszti.

6. Az FB ellenőrzi az Alapító a Társaságra vonatkozó határozatainak végrehajtását.

7. Az FB folyamatosan informálódik az éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat a vezető tisztségviselő biztosítja.

8. Az FB jogait, illetve kötelezettségeit testületileg vagy tagjai útján gyakorolja. Az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja a tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti az FB tag felelősségét, sem azon jogát, hogy az ellenőrzés jogát más tevékenységre is kiterjessze.

9. Az FB tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek az Alapító ülésein a Társasággal kapcsolatos napirendi pontok tárgyalásánál.

10. Az FB a Társaság érdekében kezdeményezheti az Alapító ülésének összehívását, ha a Társaság érdeke azt megkívánja.

11. Az FB köteles kezdeményezni az Alapító ülésének összehívását, ha jogszabályba, az Alapító Okiratba, vagy az Alapító határozatába ütköző intézkedést, mulasztást tapasztal, illetve a társaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás vagy visszaélés esetén.

V. A Felügyelő Bizottság működése

1. Az FB évente legalább két alkalommal ülésezik. Az FB köteles ülést tartani a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, illetve Üzleti Tervének megtárgyalása és elfogadása céljából.

2. Az ülést az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. Az elnök a tagoknak a meghívót, a napirendi javaslatot és a napirendekkel kapcsolatos írásos anyagot az ülés előtt legalább 5 nappal a tag által megadott e-mail címre elektronikusan megküldi. Indokolt esetben az ülést rövid úton is össze lehet hívni és kivételes esetben szóbeli előterjesztésre, vagy az írásos anyagok helyszíni kiosztására is sor kerülhet.

3. A meghívó tartalmazza:

a) a Társaság nevét, székhelyét

b) az ülés helyét, idejét

c) a napirendi pontokra vonatkozó javaslatot

A meghívó mellékletét képezik az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztések olyan részletességgel, hogy a tagok álláspontjukat kialakíthassák.

4. Az FB összehívását – az ok és a cél megjelölésével – az FB bármely tagja valamint a Társaság vezető tisztségviselője írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni az FB ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

5. Az FB határozatképes, ha az ülésen legalább két tag jelen van. A tagok jogaikat és kötelességeiket személyes jelenlét útján, illetve telekommunikációs eszköz igénybevételével – kihangosított távbeszélő készüléken vagy konferenciatelefon útján – is gyakorolhatják. Amennyiben a tag telekommunikációs eszközt kíván igénybe venni, ezt a tényt köteles a FB elnökének előre bejelenteni. E szabályokat kell alkalmazni e-mail útján történt szavazás esetén is. Ha a megjelentek száma a határozatképességi arányt nem éri el, úgy az FB ülést 14 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni. A megismételt ülésre vonatkozó meghívás módja azonos az eredeti ülés meghívási módjával.

6. Ha az FB ülés nem szabályszerűen került összehívásra, az ülés megtartható, ha azon minden tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárulnak az ülés megtartásához.

7. Az FB a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozhat határozatot, kivéve, ha minden tag jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

8. Az ülésen a tagokon kívül részt vehetnek tanácskozási joggal:

a) a Társaság vezető tisztségviselője

b) a Társaság könyvvizsgálója

c) kizárólag azok, akiket az elnök meghív, illetve felkér

d) az FB által felkért külső szakértők

9. Az FB tagjai javaslatot tehetnek a meghívandókra, amelyről vita esetén egyszerű szótöbbséggel döntenek.

10. Az FB határozatait nyílt szavazással a jelenlevő tagok egyszerű szótöbbségével hozza.

11. Minden FB ülésről jegyzőkönyv készül.

12. A határozatokat sorszámmal és az év megjelölésével kell ellátni, valamint nyilvántartani.

13. Az FB anyagok iratkezelése, különösen a jegyzőkönyvek megőrzése tekintetében a Társaság Iratkezelési Szabályzata irányadó.

14. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.

15. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét. A szavazat lehet „igen”, „nem” vagy „tartózkodás”.

16. A jegyzőkönyvet húsz napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az FB ülésen részt vett valamennyi tag aláírja. A jegyzőkönyvet az elnök megküldi a Társaság vezetőtisztségviselőjének, az Alapítónak, valamint a könyvvizsgálónak.

Érd, 2017. január 26.

A jóváhagyó nevében

T. Mészáros András

polgármester