1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és az annak végrehajtásáról rendelkező 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet alapján a Csuka Zoltán Városi Könyvtár (Érd, Hivatalnok u. 14.) intézményvezetői álláshelyének betöltésére a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.

2. A Közgyűlés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján a benyújtott pályázatok véleményezésére a következő összetételű bizottságot hozza létre:

Dr. Bács István,

Kéri Mihály,

Körmöczi Józsefné,

a Csuka Zoltán Városi Könyvtár Közalkalmazotti Tanácsának képviselője,

a Magyar Könyvtárosok Egyesületének képviselője.

Határidő: a pályázati kiírás továbbítására – 2017. február 1.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 

Melléklet a Közgyűlés 17/2017. (I.26.) határozatához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B.§ alapján pályázatot hirdet a

Csuka Zoltán Városi Könyvtár

igazgató (magasabb vezető)

beosztásának betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezés.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkakör megnevezése: Könyvtáros

A vezetői megbízás időtartama: 2017. április 2-ától 2022. április 1-jéig.

A munkavégzés helye: 2030 Érd, Hivatalnok u. 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

 • A pályázatban kidolgozott vezetői program és a fenntartó által jóváhagyott éves munkaterv alapján történő feladatellátás;
 • A könyvtári gyűjtemény és könyvtári szolgáltatások helyi igényeknek megfelelő alakítása, a könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, a könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme, közhasznú információs szolgáltatás nyújtása, helyismereti információk és dokumentumok gyűjtése, más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérése, illetve ezen feladatok magas színvonalon történő ellátása;
 • Az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működésének biztosítása;
 • Együttműködés a fenntartó illetékes szervezeti egységeivel;
 • Együttműködés a város intézményeivel, a kulturális tevékenységet végző civil szervezetekkel.
 • A munkáltatói jogok gyakorlása az intézményben.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az annak végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet, valamint az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő közművelődési és közgyűjteményi intézményekben dolgozó közalkalmazottak juttatásainak szabályairól szóló 8/2008. (II.22.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség;
 • Felsőfokú szakirányú végzettségnek és szakképzettségnek vagy a felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlattal való rendelkezés;
 • Idegennyelv-ismeret;
 • Büntetlen előélet, illetve annak ténye, hogy a pályázó nem áll közgyűjteményi intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt; 
 • A beosztásellátásához szükséges magyar nyelvtudás;
 • Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakirányú egyetemi végzettség;
 • Intézményvezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata;
 • A jogszabályban meghatározottak szerinti szakmai gyakorlatot igazoló okiratok egyszerű másolata;
 • Szakmai önéletrajz;
 • Szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel;
 • A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási, könyvtári minőségügyi és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégezését tanúsító okirat egyszerű másolata, vagy az annak elvégzésére irányuló szándéknyilatkozat, illetve jogszabályi mentesülés esetén a mentesülés alapjául szolgáló okiratok egyszerű másolata;
 • Idegennyelv-ismeret igazolásához államilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, vagy szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás egyszerű másolata
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata;
 • Pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A megbízás kezdő időpontja: 2017. április 2.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 3.

A pályázat benyújtásának helye, módja: A pályázatot mellékletekkel együtt, három nyomtatott példányban és elektronikusan kérjük benyújtani: postai úton Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterénekcímezve (2030 Érd, Alsó u. 1.), elektronikus úton Körmöczi Józsefné, a Humán Iroda vezetője részére a jkormoczi@erd.hu e-mail címen keresztül. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/3943/2017., valamint a pályázat megnevezését: könyvtár igazgató.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kétszeriné Perlaki Csilla közművelődési ügyintéző nyújt a 23/522-349 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának rendje: Apályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg.

A szakértői bizottsági meghallgatást és véleményezést követően Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Köznevelési és Művelődési Bizottsága személyesen is meghallgatja a pályázót. A szakértői bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a Köznevelési és Művelődési Bizottság javaslatára a végleges döntést Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozza meg a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének március havi rendes ülése.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozigallas.gov.hu honlapon: 2017. február 1.

www.erd.hu honlapon: 2017. február 1.

Érdi Újság: 2017. február 8.