Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 94/2016. (IV.28.) számú határozatával elfogadott, a Koncentrált Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakításárólszóló beruházási célokmányt a határozat melléklete szerint módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 

Melléklet a Közgyűlés 7/2017. (I.26.) határozatához

Célokmány

1. A beruházó neve és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

Érd, Topoly u. 2. (terület: 20875 hrsz.) ingatlanon található Időseket Ellátó Központ főépületének átalakításával, új épületszárny megépítésével új Komplex Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (idősek nappali ellátása, ápolása, gondozása, hajléktalan ellátás, a családok átmeneti otthona szolgáltatás, továbbá a Szociális Gondozó Központ székhelye, gazdasági feladatokat ellátó iroda).

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása

A szociális intézményi szolgáltatások jelenleg szétszórtan, jelentősen amortizálódott intézményekben zajlanak, ezért szükséges volt találni egy olyan ingatlant, ahol az egyes szolgáltatások – kezelhető elosztásban – összevontan biztosíthatók. Ezzel a költséghatékony beruházással a város több, nagyméretű rekonstrukciós beruházás helyett, egy fenntarthatóbb rendszerelemet hozhat létre.

Előzetes számítások alapján a Topoly utcai telektömbben valósul meg a beruházás.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása

A felújított intézmény a 20875 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen épül. A 2016. május 1-től hatályos HÉSZ szerint az intézmény Vt-2 besorolású területen épül.

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

A programkialakító tanulmányterv építészeti műleírása tartalmazza.

A központ tervezett hasznos alapterülete: 4230 m2 (felújítás: 704 m2, új épület: 3526 m2)

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

 

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét);

- a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

Tervezői költségvetés és a pályázati felhívás alapján:

Ingatlanvásárlás 28 000 000 Ft

Kivitelezés 1 790 446 000 Ft

Eszközbeszerzés 1 011 638 038 Ft

Engedélyes terv 22 891 750 Ft

Közbeszerzés 460 000 Ft

Felmérési terv, geodéziai felmérés és vázlatterv díja 9 810 750 Ft

Kiviteli tervek, tervezői művezetés 32 702 ű0 Ft

Független műszaki ellenőr 30 000 000 Ft

Közműfejlesztés 40 000 000 Ft

Megvalósulási dokumentáció 15 000 000 Ft

Nyilvánosság 2 100 000 Ft

Projektmenedzsment 10 000 000 Ft

Energetikai tanúsítvány 600 000 Ft

Rehabilitációs környezettervező szakmérnök 2 ű0 000 Ft

Infrastrukturális fejlesztés 328 889 000 Ft

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

Európai Uniós forrás: VEKOP-6.3.3-16 Szociális szolgáltatások fejlesztése Érden című pályázati konstrukció 100 % támogatási intenzitású.

Igényelt összeg: 1 100 000 000 Ft

Modern Városok Program keretén belül:

2 225 038 038 Ft

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

-       A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)

-       2/2016. számú polgármesteri utasítás

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.):

Önkormányzati ingatlan: 20875 hrsz.,

-  Telekegyesítési eljárás folyamatban

-  Építésügyi hatósági engedélyek (építési, használatbavételi)

Működéshez a szükséges engedélyek

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

-       Programkialakító tanulmányterv: 480.000 Ft+ÁFA=609.600 Ft (elkészült, önkormányzati költségvetésből)

-  Építési engedélyezési terv, kiviteli tervek, tervezői művezetés: 51.500.000 Ft+ÁFA= 65.405.000 Ft

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére:

A meglévő kapacitások felülvizsgálata megtörtént, a közmű szolgáltatókkal történő egyeztetés folyamatban van.

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja:

Várható időpont: 2019. I. negyedév.

14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése:

Érd Megyei Jogú Város költségvetése

15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje:

A projekt lezárását követően számolható ki.