1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 252/2015. (X.22.) határozat 2. pontját az alábbiakra módosítja:  

 „2. A Közgyűlés a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 92/B. § (4) bekezdése értelmében vagyonkezelésbe adja az Érdi Szakképzési Centrum részére a Kós Károly Szakképző Iskola 

a) Érdi 18872 hrsz-ú, 10845 m2 nagyságú, kivett középiskola és lakóház és beépített terület megnevezésű, természetben a 2030 Érd, Ercsi út 4 szám alatt lévő Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező ingatlanából 97/100 eszmei hányadot, 2018. január 1. fordulónappal,

b) valamint a határozat mellékletét képező, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által átadott leltár kimutatás szerinti tárgyi eszközeit 2015. június 30-ai fordulónappal.

A vagyonkezelési szerződés hatálya nem terjed ki az intézmény főzőkonyhájának és étkezőjének helyiségeire, azok valamennyi berendezésére és felszerelési tárgyaira (3/100 hányad).”

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 252/2015. (X.22.) határozat mellékletét képező szerződés tartalmát jelen határozat mellékletének megfelelően módosítja.

Határidő: 15 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 

Melléklet a Közgyűlés 126/2018. (V.31.) határozatához 

VAGYONKEZELÉSI SZERZőDÉS 

amely létrejött egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113,; adószám: 15731254-2-13) képviseletében T. Mészáros András polgármester, mint vagyonkezelésbe adó (a továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről a fenntartó Nemzetgazdasági Minisztérium nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (székhelye: 1089 Budapest, Kálvária tér 7., ÁHT azonosító: 347906, statisztikai számjel: 15830731-8412-312-01, adószám: 15830731-2-42) képviseletében Magyar Zita főigazgatói jogkörben eljáró szakmai főigazgató-helyettes, mint Ellenjegyző, 

harmadrészről az Érdi Szakképzési Centrum (székhelye: 2030 Érd, Ercsi út 4., ÁHT azonosító: 354539, statisztikai számjel: 15831945-8532-312-13, adószám:  15831945-1-13) képviseletében Pergel Antal főigazgató, mint vagyonkezelő (a továbbiakban: Centrum)

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 

ELőZMÉNYEK

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a köznevelési feladatok hatékonyabb ellátása céljából – a KLIK-ből a Rendelet szabályai értelmében kivált köznevelési intézményekből – szakképzési centrumok jöttek létre. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74.§ (1) bekezdése alapján „az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról”. A Rendelet 1. § értelmében a KLIK-ből kiválással érintett köznevelési intézményből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a költségvetési szerv alapítására vonatkozó szabályok szerint szakképzési centrumokat alapított. A közfeladat átvételére 2015. július 1-jével került sor. Az átalakítás tekintetében a KLIK jogutódja a szakképzési centrum. 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92/B. § (4) bekezdése értelmében a szakképzési centrumok által 2015. július 1-jével átvenni rendelt közfeladatok ellátását szolgáló ingatlanvagyon az átvevő szakképzési centrum ingyenes vagyonkezelésébe kerül a közfeladat átvételének időpontjától a közfeladat szakképzési centrum részéről történő ellátásának az adott ingatlanban történő megszűnésének időpontjáig. 

Az Nkt. 2017. január 1. napjától hatályos 74. § (4) bekezdése alapján a szakképzési centrum feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a szakképzési centrumot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat a szakképzési centrum részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik. A szakképzési centrum ingyenes vagyonkezelői jogának fennállása alatt a köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyont a települési önkormányzat nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe nem adhatja. (2017. január 1-jét megelőzően a vagyonkezelésre vonatkozó rendelkezéseket az Nkt. 76.§ (5) bekezdés a) pontja szabályozta.) 

A fentiekre tekintettel a Felek a jelen szerződéssel a vagyonkezelői jog gyakorlásának szabályait az alábbiak szerint állapítják meg.

A szerződés tárgya

1.      Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adja, a Centrum vagyonkezelésbe veszi a Kós Károly Szakképző Iskola

a)    Érdi 18872 hrsz-ú, 10845  m2 nagyságú, kivett középiskola és lakóház és beépített terület megnevezésű, természetben a 2030 Érd, Ercsi út 4. szám alatt lévő, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező ingatlanából  97 /100   eszmei hányadot (1. számú melléklet) 2018. január 01-i fordulónappal,

b)   valamint a 2. számú melléklet, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által átadott leltár kimutatás szerinti tárgyi eszközök 2015. június 30-ai fordulónappal.

2. A vagyonkezelési szerződés hatálya nem terjed ki az intézmény főzőkonyhájának és étkezőjének helyiségeire, azok valamennyi berendezésére és felszerelési tárgyaira (3/100 hányad)

3.       Az Önkormányzat feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az illetékes ingatlanügyi hatóság az 1. pontban körülírt ingatlan ott feltüntetett – a 2. pontban felsorolt helyiségek területével csökkentett – 97 /100  eszmei hányadára a Centrum vagyonkezelői jogát bejegyezze. 

Felek Jogai és kötelezettségei 

4.      A Centrum vagyonkezelésében levő ingatlant a Pedagógiai Programban, az intézmény szervezeti és működési szabályzatában, házirendjében meghatározott feladatok ellátásának zavarása nélkül, az ott meghatározott tanítási időn kívül, az Önkormányzat – a Centrummal legalább 15 nappal korábban történt megállapodást követően – önkormányzati, egyéb helyi közösségi, kulturális rendezvények lebonyolítása céljából térítésmentesen használhatja.

5.      A Centrum biztosítja, hogy az Önkormányzat az önkormányzati, helyi közösségi, kulturális célú hirdetményeit az ingatlanban a közösen meghatározott helyen és módon, a Centrum által meghatározott időtartamban kifüggesztheti.

6.      A Centrumot a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, hogy

a)      a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével - nem terhelheti meg,

b)      a vagyont biztosítékul nem adhatja,

c)      a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet,

d)     a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti meg, valamint

e)      polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást a vagyonkezelésében lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz történő hozzájárulást.

7.      A Centrum a vagyonkezelésében levő vagyont a központi berendezésekkel és felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a vagyonkezelési szerződésnek, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult birtokolni, használni, szedni hasznait.

8.      Amennyiben a Centrum a vagyonkezelésében levő vagyon hasznosítását másnak átengedi, a használó magatartásáért, mint sajátjáért felel.

9.      A Centrum viseli a vagyonkezelésében levő vagyonnal összefüggő költségeket, közterheket, díjakat, gondoskodik a vagyonvédelemről.

10.  A Centrum felelős az ingatlannal kapcsolatban a tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak betartásáért és betartatásáért. 

11.  A Centrum köteles teljesíteni a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban a jogszabályban, illetve a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási, és elszámolási kötelezettséget.

12.  A vagyonkezelésbe adott vagyont, annak értékét és változásait a Centrum nyilvántartja. Az érték nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási adatok - a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat kivételével - nyilvánosak.

13.  A Centrum a kezelésében lévő vagyont érintő lényeges változásokat, a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak.

14.  A Centrum köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni az ingatlan egészét fenyegető veszélyről és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről, adatról, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, zavarmentes használatát akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához vezethet, valamint arról, ha őt jogai gyakorlásában harmadik személy akadályozza.

15.  A Centrum köteles tűrni, hogy az Önkormányzat a veszély elhárítására, a kár következményeinek megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megtegye.

16.  Az értesítés elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve költségnövekedést a Centrum köteles viselni.

17.  A Centrum felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák kijavítása, károk megtérítése a Centrum kötelezettsége függetlenül attól, hogy a bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, az intézmény tanulói vagy az érdekkörében eljáró személy magatartására vezethető vissza. Nem terheli a kártérítési kötelezettség, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy adott helyzetben a közvagyon használójától elvárható, magatartása nem volt felróható.

18.  Az Önkormányzat a Centrumtól követelheti a vagyonkezelésbe adott vagyon rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatának megszüntetését. Ha a Centrum a rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatot – az Önkormányzat felhívása ellenére – tovább folytatja, az Önkormányzat kártérítést követelhet.

19.  A Centrum gondoskodik a vagyonkezelésében levő vagyon értékének, állagának megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési munkálatainak elvégzéséről, elvégeztetéséről így az ingatlanban levő központi berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek munkaképes állapotának biztosításáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról.

20.  A Centrum a saját költségén az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult

a)      a vagyonkezelésében levő ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy a padlózat megbontásával,

b)      az elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét növelő beruházást, felújítást végezni. 

21.  A beruházás, felújítás értékét a Centrumnak bizonylatokkal kell igazolnia és azokról évente írásban be kell számolnia az Önkormányzatnak.

22.  A Centrum az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot építhet ki emeletek összekötésével együtt. Erről előzetesen köteles az Önkormányzatot írásban tájékoztatni.

23.  A Centrum jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, köteles azonban az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani.

24.  Az Önkormányzat az ingatlanban lévő, a Centrum tulajdonát képező vagyontárgyakért felelősséget nem vállal.

25.  A Centrum az Önkormányzat által a vagyonkezelésébe adott, a köznevelési feladat ellátáshoz véglegesen feleslegessé vált vagyont – beleértve a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket is – 20 napon belül köteles az Önkormányzat részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni. A Centrum a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközök kivételével az egyéb vagyont rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni az Önkormányzatnak. A rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket a Polgármester hozzájárulásával selejtezheti, a selejtezett eszközök elszállításáról intézkedik, melynek dokumentumát a selejtezési jegyzőkönyvhöz csatolja. 

26.  Tulajdonosi ellenőrzés 

Az Önkormányzat, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal, a nevelő-oktató munka, illetve a Centrum működésének zavarása nélkül, előzetes értesítés alapján ellenőrzi a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, a vagyon rendeltetésszerű használatát.

Az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselője jogosult

a) a Centrum kezelésében álló ingatlan területére, illetve a Centrum által használt irodai és egyéb célú helyiségeibe belépni és ott tartózkodni,

b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával – betekinteni,

c) a Centrum alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni,

d) az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni.

Az Önkormányzat az ellenőrzés megállapításairól értesíti a Centrumot, továbbá, amennyiben megállapításai annak hatáskörét érintik, az Állami Számvevőszéket is. 

A működési költségek viselésének szabályai 

27.  A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonkezelésbe kerülő ingatlan tekintetében a Centrum önállóan szerződik a közüzemi szolgáltatókkal, kivéve a gázszolgáltatót.

28. A Felek rögzítik, hogy a Pannon Fuel Kft.1052 Budapest Petőfi S.u.11 (korábbi nevén RFV ESCO Kft.) és az Önkormányzat között 2009. szeptember 28-án határozott idejű vállalkozási szerződés jött létre a Kós Károly Szakképző Iskola és másik három intézmény „fűtési energiaköltségeinek csökkentése érdekében, a fűtési rendszerek vállalkozó költségviselésével történő korszerűsítése, és ezt követően vállalkozó által történő hő illetve használati melegvíz biztosítási szolgáltatás” tárgyában.

29.  Figyelemmel a törvényi rendelkezésekre, 2015. július 1-vel a Centrumot terheli a gázfogyasztás díja (hődíj), mint fizetési kötelezettség.

30.  Felek rögzítik, hogy 2015. július 1. napjától kezdődően a Centrumot terhelő hődíj megállapítása, számlázása az alábbiakban megjelölt gázórán mért fogyasztás alapján történik. 

gázóra gyári száma

fogyasztás helye

mérőóra állás 2015. június 30-án az átadás időpontjában

2073130

Kós Károly

Szakképző Iskola

343228

31.         Felek megállapodnak abban, hogy 2015. július 1. napjától jelen szerződés megkötésének napjáig egy összegben kerül leszámlázásra a gázfogyasztás díja, melyet a Centrum köteles 30 napon belül az Önkormányzat részére megfizetni.  Jelen szerződés megkötésének napjától kezdődően a Pannon Fuel Kft. által - a Szakképző Iskola gázóráján mért fogyasztás alapján - kiállított számlán szereplő gázfogyasztás díját az Önkormányzat a számla beérkezését követően havi rendszerességgel továbbszámlázza a Centrum részére, aki köteles azt 30 napon belül az Önkormányzat részére megfizetni.

Felek rögzítik, hogy a Szakképző Iskolában hiteles almérő is van (gyári száma: 5139157), amely fogyasztása a szolgáltató által kibocsátott számlán elkülönítve megjelenik. Az almérő az intézmény konyhájában történő gázfogyasztás mérésére szolgál, mivel az intézményben főzőkonyha üzemel. A konyhai fogyasztást mérő almérő fogyasztása alapján megállapított hődíjat az Önkormányzat a konyhát üzemeltetőnek továbbszámlázza a felek között érvényben levő bérleti szerződés alapján. 

A szerződés megszűnése 

32.  A szerződést Felek határozatlan időtartamra kötik.  Jelen szerződést a Felek határozatlan időtartamra kötik. Jelen szerződés a valamennyi Fél általi aláírás napján lép hatályba, azzal, hogy az a Felek között 2015. július 1. napja óta fennálló jogi helyzet rendezésére is irányul.  Tekintettel arra, hogy a Centrum a Sztv. 92/B. § (4) bekezdése alapján 2015. július 1. napjától az 1. pontban körülírt vagyon törvényben kijelölt vagyonkezelője, Felek a jelen megállapodásban foglalt rendelkezéseket 2015. július 1. napjától a jelen szerződés hatályba lépéséig keletkezett jogaikra és kötelezettségeikre és az azzal kapcsolatos egymással szembeni követeléseikre is alkalmazni rendelik. A szerződés megszűnik, ha az állami köznevelési feladat ellátása a körülírt ingatlanban megszűnik.

33.  A Centrum a vagyonkezelői joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 20 napon belül köteles az ingatlant kiüríteni és azt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Önkormányzat részére visszaadni.

34.  Amennyiben a Centrum az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, az Önkormányzat jogosult a helyiségeket birtokba venni, a Centrumnak a helyiségekben található ingóságairól két tanúval hitelesített leltárt készíteni, és a Centrumot az ingóságok 8 napon belüli elszállítására írásban felszólítani.

35.  Amennyiben a Centrum az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el ingóságait, az Önkormányzat jogosult a Centrumnak az ingatlanban lévő vagyontárgyait a Centrum költségén elszállíttatni, és megfelelő helyen történő raktározásáról a Centrum költségén gondoskodni.

36.  A szerződés megszűnése esetén a Centrum cserehelyiségre igényt nem tarthat.

37.  A szerződés megszűnése esetén a vagyonkezelői jognak az ingatlan-nyilvántartásból való törléséről a Centrum köteles gondoskodni. 

Egyéb rendelkezések 

38.  A szerződést a Felek - egyetértésük esetén - írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni.

39.  Kapcsolattartók kijelölése: Felek a működtetési feladatok, illetve a használat Önkormányzat által történő ellenőrzése során kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik meg:

Önkormányzat: Horvát Andrea Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda csoportvezetője, tel: 06/23-522-300, email: horvat.andrea@erd.hu

Centrum: Pergel Antal igazgató, tel: 06/70-232-6161, email: pergel.antal@erdiszakkepzesicentrum.hu

Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozataik a fenti kapcsolattartók útján tekinthetők közöltnek. A kapcsolattartó személyében, adataiban történt változásról Felek öt napon belül kötelesek egymást tájékoztatni. A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett változás nem minősül jelen szerződés módosításának. 

40.  Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges jogvitájukra a pertárgy értékétől függően a Budakörnyéki Járásbíróság, illetőleg a Budapest Környéki Törvényszék  kizárólagos illetékességét kötik ki.

41.  A szerződésre egyebekben a Ptk. előírásai az irányadók. 

Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. és 2. számú melléklet.

Jelen szerződés hét számozott oldalból áll és kilenc eredeti példányban készült, amelyből négy  példány a Centrumot, kettő példány az Ellenjegyzőt és három példány az Önkormányzatot illeti meg.

Felek Jelen Szerződést, melyet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a …/2018.(V.31.) határozatával módosított 252/2015.(X.22.) számú határozatával hagyott jóvá, elolvasták és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták és egyidejűleg minden oldalát kézjegyükkel látták el. 

Kelt: Budapest, 2018……….

A Rendelet 8. § (1) bekezdése alapján ellenjegyzem:

Magyar Zita

főigazgatói jogkörben eljáró főigazgató-helyettes

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Ellenjegyző 

Budapest, 2018. ……………………..

 

 

Budapest, 2018 …………………….

 

 

Tölcsér Beáta

gazdasági főigazgató-helyettes

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

pénzügyi ellenjegyző

dr. Butsy Krisztina

főosztályvezető

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

jogi ellenjegyző

Érd, 2018………………………….............     Érd, 2018……………………………

pénzügyi ellenjegyző:

Péterfia Krisztina

Közgazdasági Irodavezető 

az Önkormányzat részéről ellenjegyzem:

Érd, 2018…………………………………..

dr. Csupor Endre Zsolt

kamarai jogtanácsos

KASZ:360742ű

pénzügyi ellenjegyző: 

Földesi Margit

gazdasági főigazgató-helyettes

 a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalés a Centrum

 részéről ellenjegyzem:

Érd, 2018………………………

 dr. Földvári Mária

ügyvéd

KASZ:

székhely: 2030 Érd, Alsó u. 1.

székhely: 2030 Érd,

A szerződés 1. melléklete

A szerződés 2. melléklete