1.      Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a Társaság Alapító Okiratát jelen határozat 1. számú melléklete szerint módosítja.

2.      A Közgyűlés felkéri a polgármestert a fenti döntések végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

1. melléklet a 4/2018.(I.25.) határozathoz

Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Budai út 16-18.)

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom:

1/2018.(I.25.) alapítói határozat

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely 2030 Érd, Alsó u.1.), mint az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes tulajdonosa (Alapítója) az Alapító Okiratot (továbbiakban Alapító Okirat) alábbiak szerint módosítja:

1.      Az Alapító Okirat IX.1. pontja az alábbiakra módosul:

„IX. A társaság szervezete:

1. A Tag döntése

A társaságnál taggyűlés nem működik. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a Tag dönt, amelyről köteles a vezető tisztségviselőt írásban értesíteni.

Az ügyvezető a Tag döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A döntéseket meghozatalukat követően haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie.

A Tag döntései nyilvánosak. Amennyiben a Tag más személyeket is érintő döntést hoz a döntést az ügyvezető írásban, ajánlott küldeményként közli az érintettekkel és haladéktalanul gondoskodik annak az Érdi Újságban és a város hivatalos honlapján (www.erd.hu) való közzétételéről.

A Tag kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása;

b) a Társaság üzleti tervének az elfogadása;

c) a Társaság számviteli politikájának az elfogadása;

d) a közhasznúsági jelentés elfogadása;

e) az Alapító Okirat módosítása;

f) a Társaság törzstőkéjének felemelése, leszállítása;

g) az üzletrész felosztása;

h) a társaság tevékenységének megváltoztatása;

i) a tevékenység felfüggesztése, átalakulás, beolvadás, más Társasággal való egyesülés, a társaság megszűnésének elhatározása;

j) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

k) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, ügyrendjének elfogadása;

l) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

m) munkaszerződés és közüzemi szolgáltatási szerződés kivételével olyan pénzügyi kötelezettségvállalással járó szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes jóváhagyása, amelynek nettó egyedi értéke a 25 millió forintot meghaladja;

n) olyan ingyenes vagyonjuttatás előzetes jóváhagyása (különösen: ajándékozás, ingyenes engedményezés), ahol az érték a nettó egymillió forintot meghaladja;

o) olyan szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság a vezető tisztségviselőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja] illetve élettársával köt;

p) a Társaság által 30 millió forintot meghaladó hitelfelvétel engedélyezése;

q) a Társaság által 10 millió forintot meghaladó készfizető kezesség vállalásának engedélyezése;

r) a Társaság munkavállalójának általános jellegű képviseleti joggal való felruházása;

s) az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazása módjáról, mértékéről szóló szabályzat elfogadása (javadalmazási szabályzat);

t) az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről;

u) döntéshozatal mindazon ügyekben, amelyeket az Alapító Okirat vagy jogszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.”

2. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

Érd, 2018. január 17.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képv: T. Mészáros András polgármester

A jelen okiratot készítettem és Érden, 2018. január 25. napján ellenjegyzem: