Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2030 Érd, Tárnoki út (hrsz. 7314, 10925) felújításáról szóló beruházási célokmányt a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester


Melléklet a Közgyűlés 60/2018. (III.27.) határozatához

Célokmány 

1. A beruházó neve és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázat keretében a Tárnoki út két útszakaszának felújítását tervezi megvalósítani az alábbiak szerint:

-          2030 Érd, Tárnoki út felújítása 913 fm hosszon, hrsz. 7314 (Szent István út – Bajcsy Zsilinszky út között)

-          2030 Érd, Tárnoki út felújítása 574 fm hosszon, hrsz. 10925 (Bajcsy Zsilinszky út – Ürmös utca között)

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása

Jelen támogatással lehetővé válik a települési szolgáltatások és a közösségi közlekedési eszközök gyorsabb elérhetősége, a település népességmegtartó képességének javítása, a gazdasági fejlődés és társadalmi innovációk gyors terjedésének elősegítése, a munkahelyek gyorsabb megközelíthetősége, a településkép javítása, a komfortérzet növelése, valamint csökkenthető a közúti közlekedés okozta környezetterhelés.

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása

Érd, Tárnoki út - Szent István út – Bajcsy Zsilinszky út között – (hrsz.7314)

Érd, Tárnoki út - Bajcsy Zsilinszky út – Ürmös utca között – (hrsz. 10925)

 

Gyűjtőút

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

A már burkolattal rendelkező útszakasz nagy része megfelelő útalappal rendelkezik, így teljes felületen elvégzett burkolaterősítés után alkalmas egy új kopóréteg fogadására, ami hosszú távra biztosítja az útfelület műszakilag elfogadható minőségét. A felújítás átlagosan 6 m szélességben cca. 574 fm + 913 fm hosszon valósulna meg 5 330 m2 + 9 270 m2 felületen.

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

 

- költség nemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét);

- a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

Tervezői költségvetés és a pályázati felhívás alapján:

Kivitelezés 208 551 0ű Ft

Tervezés 1 270 000 Ft

Közbeszerzés 80 000 Ft

Független műszaki ellenőr 2 000 000 Ft

Nyilvánosság 400 000 Ft

Projektmenedzsment 2 000 000 Ft

 

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén című pályázati kiírás 95 % támogatási intenzitású.

Igényelt összeg: 1ű 000 000 Ft

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének terhére: 64 301 050 Ft

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

-       A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)

-       2/2016. számú polgármesteri utasítás

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.):

önkormányzati tulajdon

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

-  Tervezési dokumentum: 1 270 000 Ft

 

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére:

útfelújítás, meglévő közműhálózat felett

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja:

nem releváns

14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése:

Érd Megyei Jogú Város költségvetése

 

15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje:

A projekt lezárását követően számolható ki.