Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat kötelező feladatának – óvodai nevelés biztosítása – ellátása érdekében, oktatási-nevelési intézmény elhelyezésére alkalmas terület kialakítása céljából megindítja a hatályos településrendezési eszközök - 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a 9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és annak Szabályozási Terv melléklete - módosítását a Rozsnyói u. – Csobánci u. – Bajcsy-Zsilinszky út – Cserhalmi u. által határolt területen.

A Közgyűlés a tervezett beruházás helyszínét tartalmazó, tervmódosítással érintett területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében a Város-Teampannon Kft-vel a 2016. december 21-én kötött tervezési szerződés módosítását követően a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32.§ (6) bekezdés c) pontja szerinti tárgyalásos TSZT, HÉSZ és SZT módosítási eljárást folytassa le.

Határidő: módosítási eljárás megindítására - 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester