Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - terület- és településrendezési célokat figyelembe véve, a Helyi Építési Szabályzat végrehajtásaként, az új rendőrkapitányság és a szakképzési centrum környezetének rendezése, és a város közlekedési hálózatához történő jobb csatlakozás érdekében megvásárolja az Érd, Ilona u. 2/A. szám alatti, 22961/1 hrsz.-ú, lakóház, udvar megnevezésű, 609 m2 területű ingatlan 24/32-ed tehermentesített tulajdoni hányadát Novák Sándor és Novák Sándorné tulajdonosoktól összesen 30.800.000,- Ft vételáron.

Amennyiben a tulajdonosok a felajánlott vételárat nem fogadják el, a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény alapján terület- és településrendezés közérdekű célra kisajátítási eljárást kell kezdeményezni.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a fenti ingatlan tulajdonosai számára az önkormányzat nevében a határozat szerinti vételáron vételi ajánlatot tegyen, illetve az adásvételi szerződést megkösse az ajánlatot elfogadó ingatlantulajdonosokkal, az ajánlatot elutasító tulajdonosokkal szemben pedig kisajátítási eljárást kezdeményezzen.

Az ingatlan vásárlásra a pénzügyi fedezet a 2018. évi költségvetés 6. számú melléklet 013350 /K62 során rendelkezésre áll.

Határidő: vételi ajánlat megküldésére 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester