Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a KEHOP-3.2.1-15-2016-00008-as kódszámú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Érd Város térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című pályázat kivitelezésével kapcsolatosan a beruházásra vonatkozó célokmányt a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester

 

 

Melléklet a Közgyűlés 107/2018. (V.24.) határozatához

 Célokmány 

1. A beruházó neve és címe:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2030 Érd, Alsó utca 1-3.

2. A beruházás megnevezése, jellege:

 

A projekt keretében az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési területén, a főváros déli agglomerációs térségében és Pest megye déli körzetében 18-25 sűrűn lakott, városi, kertvárosi jellegű településen meglévő települési hulladékgazdálkodási rendszerek integrált fejlesztését, az egyes közszolgáltatási rendszerelemek korszerűsítésével a szelektíven begyűjtött hulladékok (papír, műanyagok, üveg) komplett hulladék előkezelő telephelyét kívánjuk megvalósítani.

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása

Annak érdekében, hogy az OHKT-ban és az Európai Unió által kötelezettségként meghatározni tervezett hulladékhasznosítási mennyiségeket a projektterületen biztosítani lehessen, szükséges a kezelőlétesítmények optimalizált kialakítása, figyelemmel a NHKV Zrt. által kialakított integrációs közszolgáltatási területekre.

 

4. A beruházás helye és a beruházással érintett ingatlan HÉSZ szerinti besorolása

Önkormányzati ingatlanok:

0100/103 Különleges hulladékkezelő övezet

0111/6 Különleges hulladékkezelő övezet

0110/8 Mezőgazdasági övezet

0110/12 Mezőgazdasági övezet

0111/4 Út

Magántulajdon, melyek megvásárlása folyamatban van:

0100/9 Mezőgazdasági övezet

0110/10 Mezőgazdasági övezet

0110/11 Mezőgazdasági övezet

0110/13 Mezőgazdasági övezet

0110/14 Mezőgazdasági övezet

0110/15 Mezőgazdasági övezet

0110/16 Mezőgazdasági övezet

5. A beruházás érintett ingatlanon belüli területi igénye (m2), a beruházás műszaki leírása, és a választott műszaki megoldások indoklása:

A közművesítését követően, a tervek szerint 10 600 m2 terület kerül beépítésre, a következő funkcióknak megfelelő technológiák telepítésével:

·         Fogadó létesítmények (felügyelt bejárati létesítmények, mérlegelő, szociális épület (ű0 m2)

·         Hulladékudvar és Újrahasználati bázis (800 m2)

·         Logisztikai bázis a géppark számára (2.000 m2)

·         Manipulációs terek kiszolgáló infrastruktúrával (1.000 m2)

·         Technológiai épületek (3.500 m2)

·         Haszonanyag tároló (2 800 m2)

 

6. A becsült költségek részletes bemutatása:

 

- költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (ideértve legalább az előkészítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások, árubeszerzések, és építési költségek összegét);

- a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.)

A 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet alapján összeállított kérelem, fejlesztési terv és a hatályos Támogatási szerződés alapján Érd MJV Önkormányzata tervezett nettó költségei a következők:

Gyűjtő edényzet 25 900 db: 233.100.000 Ft

Hulladékszállító járművek és egyéb célgépek vásárlása 17 db: 703.000.000 Ft

Ingatlanvásárlás: 35.000.000 Ft

Kivitelezés: 1.305.200.000 Ft

Tájékoztatás, nyilvánosság: 13.350.000 Ft

Szemléletformálás: 100.000.000 Ft

A Nemzeti Fejlesztési Programiroda nettó költségei:

Projekt előkészítés, tervezés: 133.500.000 Ft

Közbeszerzési eljárások lefolytatása: 26.700.000 Ft

Projektmenedzsment: 29.637.000 Ft

FIDIC Mérnök: 72.357.000 Ft

Általános rezsi: 18.156.000 Ft

7. A beruházási költségek forrása a forráshelyek megjelölésével:

Európai Uniós forrás: - KEHOP-3.2.1 „Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” tárgyú felhívás keretében, valamint

- az állami költségvetési kedvezményezettek részére adható sajáterő támogatás (ÁKST), és az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés f) pontja szerinti le nem vonható ÁFA támogatás, ezek az összegek a támogató által kerülnek kifizetésre

8. A szállítók kiválasztásának módja, az eljárás megnevezése:

-       A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)

-       2/2016. számú polgármesteri utasítás

9. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás stb.):

Önkormányzati ingatlanok:

0100/103

0111/6

0110/8

0110/12

0111/4

Magántulajdon, melyek megvásárlása folyamatban van:

0100/9

0110/10

0110/11

0110/13

0110/14

0110/15

0110/16

-  Építésügyi hatósági engedélyek (építési, használatbavételi)

- Működéshez a szükséges engedélyek

10. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön feltüntetve az előkészítéshez szükséges feladatokat és az előkészítés költségeit:

A megalapozó tanulmányok és egyéb előkészítő dokumentáció költsége az NFP-nél áll rendelkezésre, mely összesen:

nettó 133.500.000 Ft

 

11. Alapközművek helyzete, a beruházás

várható hatása az infrastruktúra terhelésére:

A meglévő kapacitások felülvizsgálata megtörtént, a közmű igény felmérése még folyamatban van.

12. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás módjának) megjelölése:

Tulajdonos: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Üzemeltető: Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.

13. Az üzembe helyezés és a használatbavételi engedély megadásának várható időpontja:

Várható időpont: 2019. IV. negyedév.

14. Az üzemeltetés fedezetének megjelölése:

Várhatóan a létesítmények és eszközök üzemeltetését az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. fogja ellátni. 

15. A beruházás gazdasági értékelése és megtérülési ideje:

A projekt lezárását követően számolható ki.