Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 290/2017. (XI.14.) sz. határozattal kiemelt fejlesztési területté nyilvánított Budafoki út (6-os főút) – Sulák u. – M6 autópálya – 6-os, 7-es elkerülő út által határolt területre vonatkozó Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat, és Szabályozási Terv módosításával kapcsolatban a következőket állapítja meg, és az alábbi döntéseket hozza:

- A tervmódosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 42.§ szerinti tárgyalásos eljárásban zajlik. A Kormányrendelet 42.§ (1) bekezdés szerinti partnerségi egyeztetés a településrendezési eszközök tervezetének közzétételével 2018. június 1-20. időtartamban megtörtént. A véleményezési időszakban a tervezettel kapcsolatban írásos észrevétel, a lakossági fórumon szóbeli módosítási javaslat nem érkezett.

- Jelen döntés meghozatalával és közzétételével a tervmódosítás partnerségi egyeztetési szakasza lezárul. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy kezdeményezze a végső szakmai véleményezési szakaszt az állami főépítészi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz benyújtandó kérelemmel.

Határidő: a határozat, kérelem benyújtása – 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester